Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 22-01-2015

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren i provenuberegningen ikke havde oplyst,
hvilke restancer der var på ejerlejligheden, som indklagede havde pligt til.
Det var tillige kritisabelt, at mægleren ikke oplyste sælger om, at købers
advokat i refusionsopgørelsen havde medtaget et beløb vedrørende mangler i
købers favør, som køber ikke havde krav på blev medtaget. Nævnet fandt, at
mægleren som følge af det kritisable arbejde skulle tåle en salærreduktion. Nævnet
fandt det kritisabelt, at mægleren havde udarbejdet en fejlagtig
salgsprovenuberegning til sælger i forbindelse med handlens indgåelse. Mægleren
blev pålagt at betale godtgørelse til sælger som følge af fejlen. (j.nr. 2014-0049)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 16-12-2014

Mægleren havde i formidlingsaftalen anført modstridende aftaler om, hvad mægleren havde
krav på, hvis aftalen udløb, uden at sælgers ejerlejlighed var blevet solgt. Mægleren
havde som den, der havde formuleret aftalen, ansvaret for, at aftalen eventuelt
kunne forstås på flere måder. Nævnet kunne derfor ikke godkende mæglerens krav
på betaling af basismarkedsføring. Da sælger på tidspunktet for
formidlingsaftalens indgåelse var klar over, at der skulle betales for fotos,
kunne nævnet godkende mæglerens krav herpå. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at
det kunne bebrejdes mægleren, at udbudsprisen ikke blev nedsat som aftalt i
formidlingsaftalen. (Tillæg til kendelse) (j.nr. 2013-0227)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-11-2014

Nævnet fandt ikke, at mægleren havde givet fejlagtige oplysninger vedrørende
omkostninger til tilslutning til fjernvarme. Nævnet fandt som følge heraf ikke
at kunne pålægge mægleren at betale erstatning til køber i forbindelse med, at
udgift til en mulig tilslutning til fjernvarme blev højere end forventet. Køber
valgte i stedet at indlægge jordvarme. (j.nr. 2014-0053)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-11-2014

Nævnet fandt, at mægleren i
købsaftalen burde have anført, at køber betingede handlen af, at sælger betalte
for berigtigelsen af handlen. Da sælger har underskrevet berigtigelsesaftale,
hvoraf fremgår, at mægleren skal berigtige handlen på sælgers vegne samt
modtage honorar herfor af sælger, kunne nævnet godkende mæglerens krav på
berigtigelseshonorar. Nævnet fandt ikke anledning til kritik af mægleren i
forbindelse med nøgleudlevering. (j.nr. 2014-0075)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Mægleren anførte i salgsopstillingen,
at køkkenet i ejendommen var fra 2007. Nævnet fandt, at mægleren ikke kunne
eller burde vide, at denne oplysning, der stammede fra sælger, ikke var
korrekt. Nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren et erstatningsansvar. (j.nr. 2014-0085)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Det var kritisabelt, at mægleren i salgsopstillingen havde oplyst, at der var 5 rum i et
projekteret rækkehus, når der kun ville blive tale om 4 rum. Nævnet fandt, at køberne
ud fra salgsopstillingens plantegning og fotos vidste eller burde vide, at der
ikke ville blive etableret et ekstra 5. rum på 2. sal i rækkehuset. Nævnet
fandt dermed ikke grundlag for at pålægge mægleren at erstatte købernes udgift
til at etablere ekstra væg og dør på 2. sal. (2014-0081)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Sælger solgte en ejendom med et badeværelse, der ikke var færdiggjort. Efter købernes
overtagelse af ejendommen færdiggjorde køberne badeværelset, men det viste sig,
at det afløb, som sælger havde udført, ikke var godkendt/lovligt. Nævnet fandt
det ikke godtgjort, at det kunne bebrejdes mægleren, at sælger ikke havde
sørget for godkendelse/lovliggørelse inden salget, eller godtgjort at sælger
havde anmodet mægleren om at indføje en ansvarsfraskrivelsesklausul i
købsaftalen. Nævnet fandt dermed ikke grundlag for at fastslå, at mægleren
havde udført et mangelfuldt arbejde, og kunne derfor ikke pålægge mægleren en
salærreduktion. (2014-0094)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Det var kritisabelt, at mægleren havde udarbejdet en salgsopstilling med anslået udgift til ejerforening uden at angive, at der var tale om skønnede udgifter. Da køber imidlertid inden handlen
havde fået salgsopstilling med de rigtige oplysninger, kunne nævnet ikke
pålægge mægleren et erstatningsansvar. (J. nr. 2014-0097)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Mægleren havde i salgsopstillingen
angivet et forkert beløb til boligafgift, fordi andelsboligforeningens
administrator havde givet forkert oplysning herom. Fejlen blev imidlertid
opdaget, da mægleren modtog selve oplysningsskemaet fra administrator, og køber
blev orienteret om den korrekte boligafgift. Køber fik således oplysningen om den korrekte
boligafgift, inden handlen var endelig, og køber havde derfor mulighed for at
træde tilbage fra handlen. Nævnet fandt ikke anledning til kritik af mægleren
og kunne følgelig ikke pålægge mægleren at betale godtgørelse til køber. (J.nr. 2013-0190)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Nævnet måtte afvise at tage stilling
til, om mægleren havde undladt at orientere sælgerne om, at tilstandsrapporten
kunne fornyes/forlænges. Nævnet udtalte kritik af, at mægleren havde udleveret
den tilstandsrapport for ejendommen, som sælger havde bestilt og betalt for,
til en anden ejendomsmægler, som skulle
sælge en anden lejlighed i ejendommen. (J. nr. 2014-0010)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Nævnet fandt, at mægleren med rette
kunne anse formidlingsaftalen for opsagt af sælger. Nævnet godkendte herefter
mæglerens krav på betaling af vederlag ved opsigelsen. (J. nr. 2014-0070)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Nævnet udtalte alvorlig kritik af, at mægleren gav en interesseret køber indtryk af,
at der var indgået aftale om køb af en andelsbolig, selvom der ikke var indgået en skriftlig købsaftale, der
endeligt fastlagde handlens vilkår. Andelsboligen blev efterfølgende solgt til
en anden køber. (J. nr. 2014-0079)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren havde begået fejl ved ikke i købsaftalen
at anføre, at sælger gav afslag i købesummen, idet de indklagede havde
forklaret, at sælger ikke længere ønskede at give køber et afslag. Køber havde
accepteret købsaftalen, hvori der ikke var anført noget om afslag i købesummen,
og nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren skulle have presset køber til
at underskrive denne købsaftale. På den baggrund kunne nævnet ikke pålægge
mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2014-0080)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-10-2014

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren havde lovet
at annullere formidlingsaftalen og ikke sende nogen faktura i den situation,
hvor sælger satte ejendommen til salg hos en anden ejendomsmægler. Nævnet fandt
videre ikke, at sælgers opsigelse af formidlingsaftalen kunne lægges mægleren
til last. Nævnet kunne herefter godkende mæglerens krav på arbejdsvederlag.
(J. nr. 2014-0037)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 25-09-2014

Køber fik i forbindelse med fremvisning af ejendommen udleveret en salgsopstilling, hvoraf fremgik, at
ejendommens vandforsyningskvalitet var inden for normalværdierne. Nævnet fandt,
at mægleren i købsaftale og den tilhørende salgsopstilling særskilt havde
oplyst køber om, at ejendommens vandforsyningskvalitet alligevel ikke var inden
for normalværdierne, og anført, at køber accepterede dette ved sin underskrift
på købsaftalen, og nævnet fandt derfor ikke, at mægleren skulle betale
erstatning til køber. (j.nr. 2014-0046)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-09-2014

Det var ikke kritisabelt, at mægleren
havde annonceret med det areal, som fremgik af BBR-ejermeddelelsen, idet det
var tvivlsomt, hvad det korrekte areal var. Mægleren havde senere tilrettet
annonceringen med det korrekte areal, da BBR-ejermeddelelse var blevet ændret.
Nævnet fandt ikke anledning til kritik af mægleren i den forbindelse, og nævnet
fandt, at mægleren havde dokumenteret, at han havde annonceret som aftalt i
aftaleperioden. Nævnet kunne ikke tage stilling til, om mægleren havde ændret i
formidlingsaftalen efter sælgers underskrift. (j.nr. 2014-0064)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-09-2014

Mægleren havde i købsaftalen taget
forbehold for salgsopstillingens beløb vedrørende boligafgift og aconto
varmebetaling, fordi administratoroplysninger ikke forelå endnu. Handlen var
betinget af købers advokats godkendelse af handlen i sin helhed, og advokaten
havde taget forbehold for korrekte oplysninger, hvilke fremkom, inden advokaten
godkendte handlen endeligt. Da køber således kunne være trådt tilbage fra
handlen, kunne nævnet ikke pålægge mægleren at betale godtgørelse til køber.
(j.nr. 2014-0031)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-09-2014

Mægleren burde hverken ved besigtigelse af ejendommen eller ved
gennemgangen af ejendommens dokumenter have
bemærket en arealmangel på 12 m2 ud af 201 m2. Nævnet
kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2014-0084)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-09-2014

Sælger havde i et mageskifte formidlet af mægleren erhvervet en andelslejlighed, som
sælger ikke agtede at flytte ind i, men ønskede at sælge igen så hurtigt som
muligt. Nævnet kunne ikke tage stilling til, om mægleren havde vurderet
salgsprisen på andelslejligheden korrekt, ligesom der var modstridende
forklaringer om, hvad der var aftalt mellem sælger og mægler om nedsættelse af
pris og kontakt til andelsboligforeningen, der pressede på for et salg, idet
andelslejligheden ikke måtte henstå ubeboet. Nævnet måtte derfor afvise at tage
stilling til, om mægleren havde handlet ansvarspådragende og dermed afvise at
tage stilling til, om mægleren var erstatningsansvarlig over for sælger. (j.nr. 2013-0211)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-09-2014

Der var indgået formidlingsaftale med
aftale om betaling "efter regning" Nævnet fandt, at mægleren skulle
tilbagebetale flere ydelser til sælger i forbindelse med, at sælgers ejendom
var blevet solgt hurtigt. Nævnet fandt videre, at mægleren ikke havde
specificeret størstedelen af sit vederlag, hvorfor nævnet fandt, at mægleren
ikke havde krav på betaling heraf. (j.nr. 2014-0035)

 

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået