Indgivelse af klage

En klage skal indgives skriftligt på dansk, og sagsbehandlingen foregår på dansk. Behandlingen og afgørelsen af klagen sker udelukkende på baggrund af skriftligt materiale. Det er således ikke muligt at afgive mundtlig partsforklaring eller at føre vidner for nævnet. Nævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid er p.t. 7 måneder.

Inden klage indgives til Klagenævnet for Ejendomsformidling, er der seks forudsætninger, der skal være opfyldt:

  1. Klagen skal vedrøre et forhold mellem en forbruger og en ejendomsmægler.
  2. Forbrugeren skal have henvendt sig til ejendomsmægleren om klagepunkterne, uden at dette har ført til en løsning af tvisten.
  3. Behandling af klagen må ikke henhøre under offentlige myndigheder eller andre klage- eller ankenævn.
  4. Hvis der før indgivelse af klagen til nævnet allerede verserer en retssag mellem forbrugeren og ejendomsmægleren om samme spørgsmål, kan nævnet alene behandle sagen, hvis retten accepterer at hæve retssagen, indtil nævnet har taget stilling til klagen.
  5. Klagen skal indgives skriftligt på et klageskema, der enten kan downloades herunder eller rekvireres ved henvendelse til nævnets sekretariat.
  6. Der skal indbetales et klagegebyr til nævnet på 250 kr.

Gebyret skal indbetales på nævnets konto med angivelse af klagers navn: konto nr. 5078 0001250969  

Hvis forbrugeren får medhold i sin klage, sagen forliges til forbrugerens fordel, eller hvis sagen afvises, tilbagebetales gebyret til forbrugeren.

Download klageskema

For at indgive en klage, skal du downloade og udfylde skemaet. Herefter skal det udfyldte skema gemmes på din computer, før du kan vedhæfte det en e-mail til nævnet.

Klageskema vedr. køb af fast ejendom

Klageskema vedr. salg af fast ejendom

Klageskema vedr. andet 

Det udfyldte skema sendes til: info@ejendomsmaeglernaevnet.dk

Afvisning af klagesager

Nævnet kan afvise at behandle en klage, hvis:

  • forbrugeren ikke forudgående har reklameret over for den erhvervsdrivende,
  • klagen er useriøs eller unødig,
  • klagen ikke skønnes egnet til behandling ved nævnet, herunder på grund af dens vanskelige eller principielle juridiske karakter eller på grund af usikkerheden om bedømmelsen af de fremkomne oplysninger, eller
  • behandlingen af klagen i alvorlig grad vil hindre nævnet i at fungere effektivt.

Sagsbehandling

Når klagen er modtaget, sender sekretariatet den videre til ejendomsmægleren, som bliver anmodet om at besvare klagen. Når ejendomsmæglerens besvarelse foreligger, sender sekretariatet den til forbrugeren, som herefter får lejlighed til at fremkomme med eventuelle bemærkninger.

Udvekslingen af svar og bemærkninger mellem forbrugeren og ejendomsmægleren via nævnssekretariatet fortsætter, så længe der stadig fremkommer nyt.

Når sekretariatet mener, at sagen er fuldt oplyst, gøres sagen klar til behandling på et nævnsmøde, hvor nævnet træffer afgørelse i sagen i form af en skriftlig nævnskendelse.

Afgørelse i sagen træffes alene på baggrund af skriftligt materiale.

Nævnets sagsbehandlingstid kan variere bl.a. som følge af omfanget af skriftvekslingen, men nævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid er pt. syv måneder.

Nævnets kendelse sendes samtidig til såvel forbrugeren som ejendomsmægleren. Hvis forbrugeren har fået hel eller delvis medhold i sin klage, forkyndes kendelsen over for ejendomsmægleren.

Kendelsen offentliggøres på nævnets hjemmeside i anonymiseret stand for så vidt angår forbrugeren.

Omkostninger ved behandling af klagen

Ejendomsmæglere, der ikke løbende bidrager til nævnets drift via medlemskab af Dansk Ejendomsmæglerforening, skal betale et gebyr på 10.000 kr. + moms for behandling af sagen, hvis forbrugeren får hel eller delvis medhold i sin klage.

Kendelsens retsvirkning

Efter nævnets afsigelse af kendelse, kan hver af parterne indbringe sagen for domstolene. Såfremt ejendomsmægleren i kendelsen er blevet pålagt at betale beløb til forbrugeren, kan nævnets afgørelse tvangsfuldbyrdes i forhold til ejendomsmægleren efter udløbet af fristen på 30 dage fra forkyndelsen af kendelsen, medmindre ejendomsmægleren forinden har givet skriftlig meddelelse til nævnets sekretariat om, at ejendomsmægleren ikke ønsker at være bundet af afgørelsen.