Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 14-04-2016

Mægleren havde i provenuberegningen taget forbehold for gæld bag et tinglyst ejerpantebrev på 1,5 mio. kr. Mægleren havde dermed opfyldt formidlingsbekendtgørelsens regler. Nævnet fandt ikke, at sælger på baggrund af provenuberegningens formulering var berettiget til at forvente, at der ikke var gæld bag ejerpantebrevet. Nævnet fandt herefter ikke, at mægleren havde udarbejdet en forkert provenuberegning og kunne ikke pålægge mægleren at betale erstatning til sælger. (j.nr. 2015-0129)

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-04-2016

Mægleren havde krævet betaling af det vederlag, der var aftalt i formidlingsaftalen. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at der mellem parterne var indgået aftale om betaling af et mindre vederlag. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at tilbagebetale en del af vederlaget til sælger. Nævnet måtte afvise at tage stilling til, om mæglerens annoncering af sælgers ejendom i diverse lokalaviser var sket i strid med sælgers instrukser. (j.nr. 2016-0013)

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-04-2016

Nævnet fandt ikke, at mægleren havde pligt til at indsætte en ansvarsfraskrivelsesklausul for sælger, som var et dødsbo. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at køber af ejendommen havde modtaget tilstandsrapport og ejerskifteforsikringstilbud, mens disse stadigvæk var gældende, og nævnet fandt derfor ikke anledning til kritik af indklagede for ikke at anvende dokumenterne i forbindelse med salget af boets ejendom. Sælger havde underskrevet et dokument, hvoraf retsvirkningerne af at fravælge tilstandsrapport tydeligt fremgik, og nævnet fandt herefter ikke anledning til kritik af mægleren i den forbindelse. (j.nr. 2015-0145)

Læs hele kendelsen her

Dato: 08-03-2016

Sælger havde via mægleren solgt en fritidsejendom, hvorpå der var opført 2 bygninger, der begge havde køkken. Ved dom mellem køber og sælger blev sælger pålagt at betale erstatning til køber, idet retten fandt, at salgsopstillingens oplysninger om, at der på ejendommen var 2 sommerhuse måtte betragtes som en tilsikring af, at der var 2 sommerhuse, der lovligt kunne anvendes som sådanne. Nævnet fandt mæglerens arbejde kritisabelt, idet mægleren burde kende planlovens forbud mod 2 sommerhuse på samme grund. Mægleren blev pålagt at erstatte sælger de beløb, som sælger i dommen var blevet pålagt at erstatte køber til nedrivning af køkken og til dækning af købers sagsomkostninger. Nævnet pålagde videre mægleren at erstatte sælgers egne sagsomkostninger. Nævnet kunne ikke pålægge mægleren at erstatte sælger værdiforringelsen af ejendommen på 100.000 kr., idet dette ville give sælger en berigelse. (j.nr. 2015-0040)

Læs hele kendelsen her

Dato: 08-03-2016

Det var i formidlingsaftalen aftalt, at hvis sælger udlejede ejerlejligheden i formidlingsperioden, ville dette blive betragtet som en opsigelse, og at sælger skulle betale vederlag til mægleren i denne situation. Sælger var økonomisk trængt, og mægleren søgte på sælgers vegne om henstand med betaling af termin. Sælger skrev i perioden til mægleren med oplysning om, at sælger havde fundet en lejer, som hun ville leje ud til. Nævnet fandt, at mægleren havde handlet i strid med god ejendomsmæglerskik ved ikke på dette tidspunkt at have oplyst sælger om formidlingsaftalens bestemmelse om udlejning og opsigelsen, og at mægleren som følge heraf i den konkrete situation ikke kunne gøre denne bestemmelse i formidlingsaftalen gældende over for sælger. Nævnet kunne derfor ikke godkende mæglerens krav på vederlag ved opsigelse. Da der var aftalt ”solgt eller gratis” havde mægleren heller ikke krav på vederlag ved udløb uden salg. (j.nr. 2015-0097)

Læs hele kendelsen her

Dato: 07-03-2016

Forbedringerne i en andelsbolig var ikke opgjort på handelstidspunktet, hvorfor mægleren i købsaftalen tog forbehold herfor og anslog et beløb ud fra sælgers oplysninger. Efterfølgende blev forbedringerne opgjort lavere end det anslåede. Mægleren havde opfordret sælger til at få opgjort forbedringerne, og indsat klausul i købsaftalen, der berettigede sælger til at træde tilbage fra handlen. Nævnet kunne ikke tage stilling til, om mægleren havde rådgivet sælger tilstrækkeligt om nedskrivningsreglerne for forbedringer. Nævnet fandt ikke at kunne pålægge mægleren at betale godtgørelse til sælger. (J. nr. 2015-0101)

Læs hele kendelsen her

Dato: 07-03-2016

Der var til sagen givet modsatrettede forklaringer om hændelsesforløbet i forbindelse med en købers afgivelse af købstilbud og mæglerens forelæggelse af sælgers modbud for køber. Nævnet kunne derfor ikke på det foreliggende grundlag afgøre, om mægleren havde påført sælger et tab, som kunne kræves erstattet. Sagen blev derfor afvist fra nævnsbehandling. (j.nr. 2015-0156)

Læs hele kendelsen her

Dato: 07-03-2016

Nævnet kunne ikke tage stilling til, om ejendomsmægleren havde foretaget en korrekt vurdering af ejendommen, idet afgørelsen af dette ville kræve afholdelse af syn og skøn, som ligger uden for rammerne af en nævnsbehandling. Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at ejendomsmægleren havde været inhabil i forbindelse med vurderingen. (j.nr. 2015-0174)

Læs hele kendelsen her

Dato: 07-03-2016

Mægleren havde aftalt et vederlag for salg med sælger. Da der var tale om en underskudshandel, og sælgers kreditors pant dermed ikke ville blive dækket, skulle kreditor godkende handlen. Kreditor betingede sin godkendelse af handlen af, at mægleren udtog et mindre vederlag i handlen. Nævnet fandt ikke, at denne aftale mellem kreditor og mægleren tillige gjaldt forholdet mellem sælger og mægleren. Nævnet kunne derfor godkende, at mægleren havde krav på betaling af resten af det aftalte vederlag hos sælger. (j.nr. 2015-0177)

Læs hele kendelsen her

Dato: 01-03-2016

Mægleren havde udarbejdet en fejlagtig provenuberegning til sælger i forbindelse med handlen, idet indfrielse af et lån var angivet med et beløb, der var ca. 90.000 kr. for lavt. Nævnet fandt, at sælger havde været i god tro om indfrielsesbeløbets størrelse, og fandt derfor, at mægleren skulle betale godtgørelse til sælger. (Mægleren har efter afsigelse af nævnets kendelse prøvet sagen ved domstolene. Østre Landsret dømte mægleren til at betale godtgørelse til sælger, der fandtes at være i god tro.) (j.nr. 2015-0148)

Læs hele kendelsen her

Dato: 29-02-2016

Formidlingsaftalen blev opsagt af sælger efter ca. 1 måned. Mægleren krævede betaling for de ydelser, som var aftalt i formidlingsaftalen. Nævnet fandt, at mægleren havde krav på betaling som krævet. (j.nr. 2015-0141)

Læs hele kendelsen her

Dato: 29-02-2016

Det var alvorligt kritisabelt, at mægleren ikke straks efter frigivelse af købesummen over for sælger afregnede den del af købesummen, der var deponeret hos mægleren. Mægleren blev pålagt at betale morarenter til sælger. Det var ligeledes kritisabelt, at mægleren ikke ved afregningen tog hensyn til en aftalt rabat på mæglerens vederlag. Mægleren havde derfor afregnet et mindre beløb, end sælger havde krav på. Mægleren blev pålagt at betale rabatten til sælger og betale morarenter af beløbet. Da det ikke var aftalt, at mægleren skulle udarbejde refusionsopgørelse, var det ikke kritisabelt, at indklagede ikke deltog i arbejdet med hos klager at fremskaffe diverse bilag til brug for udarbejdelsen. (J.nr. 2015-0158)

Læs hele kendelsen her

Dato: 29-02-2016

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren ikke havde oplyst klager om, at der havde været en nabohøring om ændring af bebyggelse på nabogrund. Nævnet kunne ikke tage stilling til, om køber havde lidt et tab. Nævnet kunne dermed ikke afgøre, om mægleren skulle betale erstatning til klager. (j.nr. 2015-0184)

Læs hele kendelsen her

Dato: 29-02-2016

I salgsopstillingen var det anført, at der var gulvvarme på gæstetoilettet. Det fremgik af købsaftalen, at sælger ved sin underskrift havde godkendt indholdet af salgsopstillingen. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren var eller burde være bekendt med, at oplysningen om gulvvarme var fejlagtig. Nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2015-0195)

Læs hele kendelsen her

Dato: 29-02-2016

Ejendomsmægleren havde solgt sælgers ejendom ca. 3 uger efter formidlingsaftalens indgåelse. Der var aftalt resultatafhængigt vederlag, og mægleren havde således krav på betaling af fuldt vederlag, selvom ikke alle ydelser var udført. (j.nr. 2015-0217)

Læs hele kendelsen her

Dato: 29-02-2016

I formidlingsaftalen var det anført, at såfremt sælger undlod at underskrive et købstilbud på basis af den aftalte udbudspris, ville formidlingsaftalen blive betragtet som opsagt af sælger. Det fremgik af sagen, at mægleren havde fremskaffet et købstilbud på udbudsprisen, og at sælger ikke kunne acceptere tilbuddet. Mægleren fandt, at mægleren herefter havde krav på betaling af arbejdsvederlag, svarende til ¾ af det aftalte vederlag ved salg. (J. nr. 2015-0099)

Læs hele kendelsen her

Dato: 29-02-2016

Det fremgik af sagen, at mægleren havde oplyst køberne om skellet i indkørslen og om den tinglyste deklaration herom, og at mægleren havde udleveret kopi af deklarationen til købernes advokat. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren alligevel skulle have givet køberne urigtige eller mangelfulde oplysninger om skellet mellem ejendommen og naboejendommen. Nævnet kunne ikke pålægge mægleren at erstatte naboens udgifter til skelforretning. (J. nr. 2015-0118)

Læs hele kendelsen her

Dato: 29-02-2016

Nævnet fandt, at mægleren burde have gjort nogle interesserede købere opmærksomme på, at der forelå en underskrevet købsaftale med nogle andre købere, således at køberne havde mulighed for at udsætte en gennemgang af ejendommen med en bygningssagkyndig, til det var afgjort, om handlen mellem sælger og de andre købere blev gennemført. Nævnet fandt derfor, at mægleren skulle erstatte købernes udgift til den forgæves afholdte udgift til deres bygningssagkyndige. (j.nr. 2015-0137)

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-01-2016

Mægleren formidlede salg af en ejendom, hvor der i nærheden var placeret 3 vindmøller. Hverken af kommuneplanen eller andre dokumenter indhentet af mægleren fremgik oplysning om forslag/planer om at udskifte de 3 eksisterende vindmøller med større vindmøller. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren alligevel vidste eller burde vide, at der havde været debat om, hvorvidt en ansøgning om udskiftning af de 3 eksisterende vindmøller med 3 større vindmøller kunne godkendes. Nævnet fandt dermed ikke, at mægleren havde handlet ansvarspådragende over for køber. Allerede af denne grund kunne nævnet ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2015-0117)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-01-2016

Formidlingsaftalen blev opsagt af sælger efter 1 måned. Mægleren krævede betaling for de ydelser, som var aftalt i formidlingsaftalen. Nævnet fandt, at mægleren havde krav på betaling som krævet. (j.nr. 2015-0124)

 

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået