Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 13-09-2018

Det var i forbindelse med indgåelse af en formidlingsaftale aftalt, at sælger ved formidlingsaftalens udløb skulle betale for udlæg, og at der herudover ikke skulle ske betaling. Nævnet fandt det bevist, at sælger og mægleren efterfølgende havde indgået en tillægsaftale om sælgers betaling for en socialmediepakke, som ligeledes skulle betales ved formidlingsaftalens udløb. Nævnet kunne derfor godkende mæglerens krav herpå. (j.nr. 2018-0065)

                

Læs hele kendelsen her

Dato: 13-09-2018

Sælgerne havde i deres ejertid opført en terrasse, som de mente lå på deres grund, da beplantningen indikerede dette. En nabo havde imidlertid gjort sælgerne opmærksom på, at det nok ikke var sælgernes grund. Sælgerne havde ikke undersøgt forholdet nærmere. Der var til sagen givet modstridende forklaringer om, hvorvidt sælgerne gjorde mægleren opmærksom på, at terrassen kunne ligge på nabogrunden. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren ved besigtigelse af ejendommen selv burde have indset, at den omhandlede terrasse ikke lå på sælgernes grund. Nævnet måtte som følge af de modstridende oplysninger i sagen afvise at tage stilling til, om det kunne bebrejdes mægleren, at køber ikke modtog oplysning om, at terrassen ikke lå på sælgernes grund, og dermed om mægleren havde handlet ansvarspådragende og vederlagsfortabende over for sælgerne. (j.nr. 2018-0021)

  

Læs hele kendelsen her

Dato: 13-09-2018

Nævnet fandt, at mægleren havde udført et mangelfuldt mæglerarbejde ved ikke at have udarbejdet en allonge til købsaftalen i forbindelse med, at dispositionsdagen blev rykket frem i forhold til det, der var anført i købsaftalen. Den ændrede dispositionsdag var aftalt mellem parterne, og nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at betale erstatning til sælger. Nævnet fandt videre, at sælger havde fået den rabat, der var aftalt. Endelig fandt nævnet, at mægleren ikke havde handlet i strid med god ejendomsmæglerskik i forbindelse med et mangelskrav, som køberne havde rejst mod sælger. ( J. nr. 2018-0028)

                                  

Læs hele kendelsen her

Dato: 13-09-2018

Da der var indgået en formidlingsaftale, hvori der var aftalt betaling efter regning, var det ikke i strid med lov om formidling af fast ejendom, at aftalen var indgået for 12 måneder. Sælger opsagde aftalen efter 2 måneder, og ifølge aftalen havde mægleren krav på betaling for de udførte ydelser. Nævnet kunne herefter godkende mæglerens krav på betaling. Mægleren returnerede sælgers nøgler med almindelig post, men nøglerne bortkom i posten. Nævnet fandt, at mægleren som afsender af nøglerne havde ansvaret, hvis nøglerne bortkommer i posten. Sælger havde ikke dokumenteret at have lidt tab i den forbindelse, hvorfor nævnet ikke kunne pålægge mægleren at betale erstatning til sælger. (j.nr 2018-0043)                        

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 13-09-2018

Mægleren havde sælgernes ejendom til salg. Ejendommen var udbudt til 5.295.000 kr. En interesseret køber tilbød 5.150.000 kr., som sælgerne accepterede. Sælgerne var ikke forpligtede til at acceptere tilbuddet. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren, der samtidig havde den interesserede købers ejendom til salg, havde tilsidesat god ejendomsmæglerskik ved at anbefale sælgerne at sælge ejendommen for 5.150.000 kr. Nævnet fandt det heller ikke godtgjort, at mægleren ikke skulle have varetaget sælgernes interesser i handlen. Nævnet fandt herefter ikke grundlag for at fastslå, at mægleren havde handlet ansvarspådragende over for sælgerne. Nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at erstatte sælgerne nedslaget i salgsprisen. (j.nr. 2018-0046)

                                  

Læs hele kendelsen her

Dato: 08-08-2018

Mægleren havde tilsidesat § 27, stk. 1, i lov om formidling af fast ejendom, ved ikke at angive, hvad mægleren vurderede ejendommen til på det tidspunkt, hvor formidlingsaftalen blev indgået. Det blev i formidlingsaftalen aftalt, at udbyde ejendommen til 4.650.000 kr., og at mægleren skulle have et bonusvederlag på 20 % af den salgspris, der oversteg 4.600.000 kr. Mægleren foreslog kort efter formidlingsaftalens indgåelse at hæve udbudsprisen til 4.850.000 kr., hvilket sælger accepterede. Der blev ikke indgået en skriftlig aftale om de nye udbudsvilkår. Mægleren havde dermed tilsidesat § 29, stk. 1, i lov om formidling af fast ejendom. Nævnet fandt, at der burde være indgået en ny skriftlig aftale, herunder en ny aftale om bonus og eksempel på beregning af bonus. Ejendommen blev kort efter solgt for 5.011.000 kr. Nævnet fandt, at mægleren alene havde krav på bonusvederlag beregnet af forskellen mellem den nye udbudspris på 4.850.000 kr. og kr. 5.011.000 kr. (j.nr. 2018-0029)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 08-08-2018

Nævnet fandt ikke, at mægleren burde have indset, at boligarealet oplyst i BBR-Ejermeddelelsen ikke kunne være korrekt. Nævnet fandt derfor ikke grundlag for at pålægge mægleren et erstatningsansvar som følge af, at det faktiske areal var mindre end oplyst i salgsopstillingen. (2018-0007)

               

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-07-2018

Mægleren havde tilsidesat diverse lovregler ved hverken i salgsopstillingen eller købsaftalen at oplyse, at ejendommen var forurenet med tjære. Køber havde betinget sit køb af sin advokats godkendelse af handlen i sin helhed. Advokaten kunne ikke godkende handlen til den aftalte pris på grund af forureningen, og parterne aftalte derfor en reduceret pris. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at køber ville have købt ejendommen for en højere pris, hvis køber havde fået oplysningen om forureningen i salgsopstilling og købsaftale i stedet for via deres advokat. Nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning til sælger. Nævnet pålagde mægleren en vederlagsreduktion som følge af den manglende overholdelse af lovgivningen. (j.nr. 2018-0006)

  

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-07-2018

Køberne købte en ejendom. Det fremgik af regionens råstofplan 2012, som var gældende på handelstidspunktet, at et område tæt på ejendommen var udlagt til råstofudvinding (grusgrav). Det hører til ejendomsmæglerens pligter at gøre sig bekendt med indholdet af gældende regionplaner for de områder, hvori mægleren formidler ejendomme, og at oplyse køberne om regionsplanernes betydning for ejendommen. Nævnet kunne på det foreliggende grundlag ikke afgøre, om ejendommen, der efter det oplyste ligger 380 meter fra grusgraven, er generet af f.eks. støv, støj og tung trafik fra grusgraven. Nævnet kunne dermed ikke tage stilling til, om grusgraven havde væsentlig betydning for ejendommen, og dermed ikke afgøre, om mægleren burde have gjort køberne opmærksom på, at der lå en grusgrav i området. Nævnet måtte derfor afvise at tage stilling til, om mægleren havde handlet ansvarspådragende over for køberne. (j.nr. 2018-0038)

                                  

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-07-2018

Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at mægleren var eller burde være bekendt med, at der skulle ske ekstrafundering af en byggegrund. Køber havde 20 dage til at undersøge forholdet og havde mulighed for at komme ud af handlen, hvis der skulle ske ekstrafundering, som sælger ikke ville betale for. Det kunne ikke bebrejdes mægleren, at sælger ikke ryddede grunden, eller at køber ikke fik udarbejdet geoteknisk rapport inden 20 dage. Nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2018-0041)

                                  

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-07-2018

Mægleren havde i salgsbudget og salgsprovenuberegning indsat et vilkår om, at sælger i forbindelse med et eventuelt overbud på ejendommen skulle betale et bonusvederlag til mægleren. Vilkår herom var ikke indsat i formidlingsaftalen. Nævnet fandt, at en aftale om bonusvederlag skal være klar og tydelig for forbrugeren, og at vilkår herom skal være indsat i formidlingsaftalen. Da nævnet fandt, at vilkåret ikke var klart og tydeligt for forbrugeren, havde mægleren allerede derfor ikke krav på betaling af bonusvederlag. (j.nr. 2018-0015)

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-07-2018

Mægleren havde indhentet sælgernes pengeinstituts accept af en underskudshandel. Mægleren fremskaffede et købstilbud på udbudsprisen. Sælgerne afviste tilbuddet under henvisning til, at deres pengeinstitut havde rådgivet dem til ikke at sælge, idet sælgerne ikke ville kunne sidde billigere i en anden bolig. I formidlingsaftalen var det aftalt, at hvis sælgerne undlod at underskrive et købstilbud på udbudsprisen, betragtedes formidlingsaftalen som misligholdt af sælgerne, og hele vederlaget, markedsføring og udlæg skulle betales til mægleren. Nævnet kunne herefter godkende mæglerens krav på betaling. At sælgernes pengeinstitut havde rådgivet sælger til ikke at sælge kunne ikke føre til et andet resultat. (Tillæg til kendelse) (J.nr. 2017-0170)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-07-2018

Nævnet fandt, at mægleren fra sælger havde fået mandat til at indgå aftale på sælgers vegne om, at køber først kunne foretage jordbundsprøver på en byggegrund, som køber var interesseret i at købe, efter underskrivelsen af en købsaftale. Af købsaftalen fremgik vilkår om købers mulighed for at træde tilbage fra handlen, såfremt grundens jordbundsforhold viste sig mangelfulde. Køber valgte at indgå handlen på disse vilkår. Nævnet fandt, at mægleren ikke i den forbindelse havde tilsidesat god ejendomsmæglerskik, og nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2018-0017)

                                  

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-07-2018

Mægleren havde udarbejdet en fejlagtig salgsopstilling, idet mægleren ikke havde medregnet udgiften til grundejerforeningen i ejerudgifterne. Handlen var fra købers side betinget af købers rådgivers godkendelse af handlen i sin helhed. Købers rådgiver betingede handlen af modtagelse af oplysning om grundejerforening og udgift hertil, hvilket mægleren fremlagde. Køber havde således mulighed for at træde tilbage fra handlen, og nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale godtgørelse til køber. (j.nr. 2018-0018)

                                  

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-07-2018

Mægleren var køberrådgiver i forbindelse med købernes køb af en ejerlejlighed. Mæglerens arbejde var derfor omfattet af lov om juridisk rådgivning. Mægleren havde tilsidesat bestemmelserne i denne lov ved ikke at udarbejde en skriftlig aftale om rådgivningen. Køberne havde derfor ikke modtaget de oplysninger om mæglerens rådgivning, ansvarsforsikring mv., som der var pligt til at give ifølge loven. Nævnet fandt, at mægleren dermed havde tilsidesat god ejendomsmæglerskik. Der var fremkommet modstridende forklaringer om, hvorvidt mægleren før sin godkendelse af handlen drøftede med køberne, hvilke konsekvenser det ville få for dem, hvis et projekt i ejerforeningen om udskiftning af vandrør og faldstammer blev vedtaget. Nævnet måtte derfor afvise at tage stilling til dette klagepunkt. (j.nr. 2018-0019)

  

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-07-2018

Mægleren havde i salgsopstillingen fejlagtigt oplyst, at et loftrum kunne anvendes til beboelse. Nævnet fandt, at mægleren i forbindelse hermed groft havde tilsidesat god ejendomsmæglerskik. Nævnet fandt imidlertid, at køber i forbindelse med indgåelse af handlen havde modtaget oplysning om, at loftrummet ikke lovligt kunne anvendes til beboelse, og nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. Nævnet fandt ligeledes, at købers krav var forældet. (j.nr. 2015-0126)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-07-2018

Mægleren havde i salgsopstillingen oplyst det beregnede varmeforbrug, som fremgik af energimærket, sådan som mægleren var forpligtet til. Nævnet fandt herefter, at mægleren ikke havde handlet ansvarspådragende, og nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale noget beløb til køber. (j.nr. 2018-0023)

                

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-07-2018

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at sælgerne havde betinget formidlingsaftalen af, at de opnåede køb af en bestemt ejerlejlighed. Mægleren havde derfor ikke begået fejl ved ikke at indføje et sådant forbehold i formidlingsaftalen. Sælgerne blev ikke ejere af den ønskede ejerlejlighed, hvorefter sælgerne opsagde formidlingsaftalen. Ifølge aftalen havde mægleren ved opsigelse krav på betaling for de udførte ydelser. Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at mægleren ikke skulle have krav på betaling, hvorfor nævnet kunne godkende mæglerens krav. (J. nr. 2017-0199)                  

  

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-07-2018

Køberne købte et fritidshus, der bestod af et ”hovedhus” og et anneks, der begge var registreret som boligareal i BBR-Meddelelsen. Hovedhuset var opført i 1967 og annekset i 1993. Mægleren havde i salgsopstillingen oplyst, at ejendommen var gennemgående moderniseret i 2010. Efter overtagelsen fandt klagerne ud af, at annekset ikke var isoleret, og at der var flere skjulte fejl og mangler ved annekset, som ikke havde fremgået af tilstandsrapporten. Køberne krævede erstatning af mægleren. Nævnet kunne ikke pålægge mægleren at betale erstatning, idet køberne ikke på baggrund af salgsopstillingens ordlyd kunne forvente, at de to bygninger var istandsat på en sådan måde, at det svarede til isoleringsstandarden på nyopførte fritidshuse i 2010. Hertil kom, at der var tale om skjulte fejl og mangler, som en ejendomsmægler ikke kunne/burde have opdaget ved en besigtigelse af husene. (j.nr. 2018-0030)

  

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-07-2018

Nævnet fandt ikke, at der var oplysninger i ejendommens dokumenter, som skulle eller burde have givet mægleren anledning til at foretage yderligere undersøgelser af, hvorvidt en kloakafledning var som beskrevet. Nævnet fandt derfor, at mægleren havde opfyldt sin undersøgelsespligt. Ejendomsdatarapportens oplysninger om spildevandsforholdene på ejendommen kunne naturligt forstås således, at der på ejendommen allerede var foretaget kloakseparering. Nævnet fandt derfor, at mægleren ved sin gennemgang af ejendomsdatarapporten ikke burde have indset, at det kun var området, som var kloaksepareret og ikke ejendommen. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at erstatte købers udgifter til kloakseparering. (j.nr. 2017-0234)

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået