Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 11-07-2019

Nævnet fandt, at mægleren havde handlet i overensstemmelse med loven i forbindelse med, at der var flere interesserede købere til sælgers ejendom. Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at mægleren havde rådgivet sælger forkert, og kunne ikke pålægge indklagede at betale noget beløb til sælger. ( J. nr. 2019-0012)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 11-07-2019

Nævnet fandt, at mægleren havde tilsidesat god ejendomsmæglerskik ved ikke at sørge for, at sælger modtog en kopi af formidlingsaftalen på aftaletidspunktet. Sælger, der var interesseret i at købe en anden ejendom, opsagde formidlingsaftalen, fordi hun troede, at den ejendom, hun var interesseret i, var blevet solgt. Dette var imidlertid ikke tilfældet.  Nævnet fandt, at mægleren ikke kunne pålægges at erstatte sælgers udgift til tilstandsrapport. (2019-0028)

                                 

Læs hele kendelsen her

Dato: 11-07-2019

Mægleren havde udført et særdeles mangelfuldt mæglerarbejde og groft tilsidesat god ejendomsmæglerskik ved at lade sælger sælge en ejendom ubetinget til køber 2, selvom der var indgået en betinget købsaftale med køber 1, hvorved køber 1 var givet en forkøbsret. Nævnet fandt, at mægleren havde handlet ansvarspådragende over for køber 1, og pålagde mægleren at erstatte køber 1´s udgifter til advokatbistand afholdt i forbindelse med varetagelse af klagernes interesser over for mægleren og sælger, efter at køber 1 blev bekendt med mæglerens fejl. (j.nr. 2019-0031)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 09-07-2019

Sælgerne opsagde formidlingsaftalen efter ca. 14 dage. Den indgåede formidlingsaftale var en kombination af en aftale om ”vederlag efter regning” og om ”resultatafhængigt vederlag”, og mægleren havde derfor krav på et rimeligt vederlag ved sælgernes opsigelse. Mægleren havde krævet betaling af 31.760 kr. Mægleren havde i de 14 dage aftalen løb værdiansat ejendommen og udarbejdet salgsopstilling og salgsbudget. Nævnet fandt, at et rimeligt vederlag passende kunne fastsættes til 17.000 kr. (j.nr. 2019-0009)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 09-07-2019

Sælger indgik efter formidlingsaftalens udløb en handel med køber, som ejede et hus, som sælger var interesseret i at købe. Mægleren gjorde krav på vederlag. Nævnet fandt ikke, at det var på baggrund af mæglerens indsats, at sælgers ejendom blev solgt til køber, og nævnet fandt herefter, at mægleren ikke havde krav på vederlag. (j.nr. 2019-0018)

                                  

Læs hele kendelsen her

Dato: 09-07-2019

Det fremgik af købsaftale indgået mellem sælger og køber, at det mellem parterne var aftalt, at sælger skulle sørge for at gøre matriklens skelpæle synlige for køber senest på overtagelsesdagen. Det fremgik videre, at såfremt dette ikke var muligt, var køber berettiget til at bestille landinspektør for sælgers regning. Nævnet fandt, at sælger med sin underskrift på købsaftalen havde accepteret dette vilkår, og nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at erstatte sælgers udgift til landinspektør. (j.nr. 2019-0026)

                

Læs hele kendelsen her

Dato: 09-07-2019

Mægleren havde i salgsopstillingen oplyst, at der bl.a. var tinglyst servitutter om bebyggelse og oversigt. Nævnet fandt, at mægleren havde udført et mangelfuldt mæglerarbejde ved ikke til køberne at udlevere servitut nr. 7, der indeholdt begrænsninger for højden på bebyggelse på grunden. Nævnet fandt imidlertid, at det ikke hører til mæglerens pligter at undersøge, om den tilbygning, som køberne ønskede at opføre, kunne godkendes af kommunen. Nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at erstatte købernes udgifter til advokat, liggeomkostninger og salg af ejendommen, efter at det viste sig, at begrænsningen på bebyggelseshøjden forhindrede køberne i at kunne få tilladelse til den tilbygning, som de ønskede at opføre. (j.nr. 2018-0080)

                                  

Læs hele kendelsen her

Dato: 09-07-2019

Køberne købte en ejendom. Det viste sig efter overtagelsen af ejendommen, at ejendommen tidligere havde været oversvømmet, og at oversvømmelserne skyldtes overskydende vand fra en bæk, som løb på ejendommen. Nævnet måtte afvise at tage stilling til, i hvilket omfang mægleren havde modtaget oplysninger fra sælger om oversvømmelsernes omfang. I nærheden af ejendommen blev der oprettet en midlertidig heliport. Ejendommen var ikke omfattet af det lokalplanforslag, som oplyste om den midlertidige heliport. Nævnet fandt, at mægleren ikke havde tilsidesat god ejendomsmæglerskik ved ikke at give oplysninger til køberne om heliporten. (j.nr. 2018-0154).

                                  

Læs hele kendelsen her

Dato: 23-05-2019

Sælger ønskede at sælge sin ejendom, men at blive boende på grunden. Sælger ansøgte kommunen om tilladelse til enten udstykning af grunden eller til oprettelse af ejerlejligheder. Kommunen afviste begge dele, da det var i strid med lokalplanen. Sælger planlagde herefter at opføre en tilbygning til den eksisterende ejendom, sælge den eksisterede ejendom og flytte ind i tilbygningen. Den samlede ejendom skulle derfor opdeles i 2 ideelle anparter. Klager fik finansiel rådgivning af sin bank, indgik byggekontrakt og bad ejendomsmægleren om at sælge den eksisterende ejendom som en ideel anpart. Købernes advokat kunne ikke godkende handlen, idet der ikke kunne opnås særskilt realkreditbelåning af den solgte ideelle anpart, når ejendommen ikke havde eller kunne få 2-familiestatus. Nævnet fandt, at mægleren burde have indset, at sælgers påtænkte anvendelse af ejendommen stred mod lokalplanens bestemmelser, og at der derfor kunne blive problemer med belåningen af de ideelle anparter, og indklagede burde have oplyst sælger herom. Nævnet måtte imidlertid afvise at tage stilling til sælgers tab, og om et tab kunne bebrejdes mægleren, idet der var usikkerhed om bedømmelsen af de fremkomne oplysninger i sagen. (j.nr. 2018-0086)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 23-05-2019

Mægleren havde i salgsopstillingen fejlagtigt oplyst, at der i ejendommen var et genvex-anlæg, idet der alene var installeret et almindeligt ventilationsanlæg uden varmegenvinding. Mægleren havde dermed tilsidesat god ejendomsmæglerskik. At anlægget eventuelt ikke fungerede, som det skulle, kunne ikke bebrejdes mægleren, men var et forhold mellem køber og sælger. Nævnet fandt, at køber via oplysninger i tilstandsrapporten, energimærket og korrespondance fra kommunen om anlæggets beskaffenhed burde have indset, at der ikke var tale om et genvex-anlæg. Allerede af denne grund kunne nævnet ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2018-0195)

Læs hele kendelsen her

Dato: 23-05-2019

Mægleren havde sælgers ejendom til salg. Ejendommen bestod af 2 matrikler – en grund med hus og en separat strandgrund. På ejendommen var tinglyst en servitut, der gav en nabo brugs- og forkøbsret til strandgrunden. Mægleren havde pligt til at indhente og undersøge ejendommens servitutter for eventuelle byrdefulde vilkår. Ejendommen blev solgt til en køber. Nævnet fandt, at mægleren havde tilsidesat sine pligter ved ikke i købsaftalen at oplyse om de byrdefulde vilkår ifølge en servitut. Mægleren havde heller ikke sørget for, at naboen blev kontaktet om forkøbsretten. Tinglysningsretten afviste tinglysningen af handlen, idet naboen ikke havde underskrevet erklæring om ikke at ville benytte sin forkøbsret. Nævnet fandt, at mægleren havde udført et mangelfuldt mæglerarbejde, og pålagde mægleren at betale erstatning til sælger, ligesom mægleren måtte tåle en vederlagsreduktion. (j.nr. 2018-0142)

                                

Læs hele kendelsen her

Dato: 23-05-2019

Mægleren havde værdiansat prisen på sælgers interessentskabslejlighed til 2,995 mio. kr. Der blev indgået formidlingsaftale om betaling af 67.000 kr. til mægleren ved salg. Der blev endvidere indgået aftale om et bonusvederlag på 25 % af det beløb, hvormed den endelige salgspris oversteg 2,995 mio. kr. Lejligheden blev solgt for 3,4 mio. kr., hvilket udløste et bonusvederlag til mægleren på ca. 100.000 kr. Nævnet måtte afvise at tage stilling til, om mægleren havde vurderet salgsprisen korrekt, men nævnet fandt, at aftalen om bonusvederlaget var urimelig og skulle ændres, jf. aftalelovens §§ 36 og 38 c. Nævnet fandt, at bonusvederlaget kunne fastsættes til 25.000 kr. Mægleren havde tilsidesat sine pligter ifølge lovgivningen ved ikke at udlevere en salgsprovenuberegning til sælger i forbindelse med købsaftalens indgåelse. Mægleren blev som følge af dette mangelfulde mæglerarbejde pålagt en vederlagsreduktion på 12.500 kr. (j.nr. 2019-0023)

Læs hele kendelsen her

Dato: 23-05-2019

Sælger opsagde formidlingsaftalen, og mægleren krævede betaling af vederlag som aftalt i formidlingsaftalen. Nævnet fandt, at mægleren havde handlet i strid med lov om formidling af fast ejendom ved ikke umiddelbart efter formidlingsaftalens indgåelse at udarbejde salgsbudget og salgsopstilling, og at mægleren som følge heraf skulle tåle en reduktion af sit vederlag. Sælger havde i formidlingsaftalen givet mægleren fuldmagt til at indhente tilstandsrapport og elinstallationsrapport. Nævnet fandt, at mægleren ikke havde handlet i strid med god ejendomsmæglerskik ved at indhente disse straks efter formidlingssaftalens indgåelse. (j.nr. 2018-0183)

               

Læs hele kendelsen her

Dato: 23-05-2019

Mægleren fremskaffede et købstilbud på udbudsprisen. Sælger afviste i første omgang tilbuddet under henvisning til, at overtagelsesdatoen var for kort. Det fremgik videre, at sælger havde fortrudt salg af ejendommen. Efterfølgende accepterede køber at flytte overtagelsesdagen til den af sælger ønskede dato. I formidlingsaftalen var det aftalt, at hvis sælger undlod at underskrive et købstilbud på udbudsprisen, betragtedes formidlingsaftalen som misligholdt af sælger, og hele vederlaget, markedsføring og udlæg skulle betales til mægleren. Nævnet fandt, at sælger ikke havde opsagt formidlingsaftalen forinden købers bud på ejendommen, og nævnet kunne herefter godkende mæglerens krav på betaling. (j.nr. 2018-0193)

               

Læs hele kendelsen her

Dato: 20-05-2019

Mægleren solgte sælgers ejendom, der var ca. 7,7 ha, og hvorpå der var en verserende fredningssag vedrørende det meste af grundarealet. Mægleren havde korrekt i købsaftalen oplyst om den verserende fredningssag, og nævnet fandt, at mægleren dermed havde opfyldt sin oplysningspligt. Nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at reducere sit vederlag eller at betale erstatning til sælger, der var blevet mødt af et erstatningskrav fra køber. Nævnet måtte afvise at tage stilling til, om mægleren mundtligt havde givet køberne forkerte oplysninger om arealernes anvendelse til hestehold, ridebaner m.v. (j.nr. 2019-0006)

Læs hele kendelsen her

Dato: 20-05-2019

Mægleren havde i salgsopstillingen fejlagtigt oplyst, at køber indtrådte i sælgers rettigheder i forbindelse med 5-års gennemgang, idet der slet ikke var aftalt 5-års gennemgang med byggefirmaet, der havde opført den ejendom, hvori købers ejerlejlighed var beliggende. Nævnet fandt, at mægleren dermed havde handlet ansvarspådragende over for køber. Nævnet måtte afvise at tage stilling til, om mægleren skulle betale erstatning til køber, idet det ville kræve en bevisførelse, herunder sædvanligvis afholdelse af syn og skøn, for at kunne afgøre, om de mangler, som køber havde konstateret i ejerlejligheden, var mangler, som byggefirmaet skulle udbedre ved 5-års gennemgangen, og syn og skøn lå uden for rammerne af en nævnsbehandling. (j.nr. 2019-0011)                  

Læs hele kendelsen her

Dato: 20-05-2019

Køberne var interesseret i at købe en ejendom, som mægleren havde til salg. Der blev forhandlet om pris og overtagelsesdag og opnået enighed herom. Køberne underskrev herefter købsaftale. Af aftalen fremgik, at sælger ikke var forpligtet til at acceptere købernes tilbud. Nævnet fandt, at der ikke var indgået en bindende aftale mellem sælger og køberne, eller at mægleren havde lovet køberne, at der var indgået en bindende handel. Sælger solgte ejendommen til en anden køber, der tilbød en højere pris. Nævnet fandt, at det ikke kunne bebrejdes mægleren, at køberne ikke erhvervede sælgers ejendom, og nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køberne. (j.nr. 2019-0020)

               

Læs hele kendelsen her

Dato: 20-05-2019

Køberne underskrev købstale om køb af en ejendom med forbehold for deres advokats godkendelse af handlen i sin helhed. Køberne havde før underskrivelsen af købsaftalen fået udleveret diverse dokumenter om ejendommen, herunder BBR-Meddelelse. Det var i købsaftalens oplyst, at køberne skulle overtage risikoen ved en nedgravet afblændet olietank, og at der var flere udhuse, der ikke var registreret i BBR. Nævnet fandt, at køberne dermed var bekendt hermed forinden deres underskrivelse af købsaftalen, og allerede af den grund kunne nævnet ikke pålægge mægleren at erstatte klagernes udgifter til advokat, der endte med ikke at godkende handlen på grund af olietanken og udhusene. (j.nr. 2018-0178)

               

Læs hele kendelsen her

Dato: 20-05-2019

Mægleren havde angivet for høje varmeudgifter i salgsopstillingen, og mægleren blev pålagt at tåle en vederlagsreduktion som følge heraf. Nævnet kunne ikke pålægge mægleren at erstatte sælger det nedslag i salgsprisen, som sælger havde accepteret at give i handlen. Nævnet måtte afvise at tage stilling til, om mægleren havde vurderet salgsprisen på sælgers rækkehus forkert, idet afgørelsen heraf krævede syn og skøn, som lå uden for rammerne af en nævnsbehandling. (j.nr. 2018-0180)

Læs hele kendelsen her

Dato: 20-05-2019

Nævnet måtte afvise at tage stilling til, om prisen på klagers ejendom var fastsat forkert. Nævnet fandt, at mægleren ikke havde givet fejlagtige oplysninger om ejendommens varmeforbrug, og nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren skulle have udført et mangelfuldt mæglerarbejde. Det lå uden for nævnets kompetence at tage stilling til, om den tilstandsrapport, der var udarbejdet, var mangelfuld eller fejlagtig. (J. nr. 2018-0190)                          

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået