Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 14-04-2020

En interesseret køber (køber 1) havde afgivet et bud på et fritidshus. Buddet lå under udbudsprisen. Mægleren forelagde efter nogle dage buddet for sælger sammen med et højere bud, der svarede til udbudsprisen, afgivet af en anden interesseret køber. Sælger valgte at acceptere det højeste bud. Nævnet fandt, at mægleren havde tilsidesat god ejendomsmæglerskik ved at tale usandt til køber 1 om, at køber 1´s bud straks var blevet forelagt sælger, og ved at oplyse køber 1 om, hvad den anden interesserede køber havde budt for ejendommen. (j.nr. 2019-0186)

                                                           

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-04-2020

Nævnet fandt, at mægleren ikke havde konkret anledning til at undersøge tingbogen i tidsrummet mellem købsaftalens udarbejdelse og underskrivelse. Det kunne derfor ikke bebrejdes mægleren, at mægleren ikke før købsaftalens underskrivelse blev bekendt med, at der på ejendommen var blevet tinglyst et udlæg på ca. 700.000 kr. Nævnet fandt, at det i det efterfølgende forløb ikke kunne bebrejdes mægleren, at sælgerne forhalede gennemførelsen af handlen således, at der nåede at blive tinglyst yderligere udlæg i ejendommen, eller at mægleren henviste sælgerne til at søge advokatbistand for at få aflyst udlæggene. Nævnet fandt heller ikke, at det kunne bebrejdes mægleren, at mægleren for at få handlen gennemført rådgav den ene sælger til at bruge noget af sit provenu til indfrielse af udlæggene tinglyst i den anden sælgers andel. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at erstatte klagernes udgifter til advokat eller erstatte en del af provenuet. Nævnet fandt heller ikke anledning til at pålægge mægleren at fortabe sit vederlag.  (j.nr. 2019-0061)

                                

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-04-2020

Af ejendomsdatarapporten fremgik, at der var en spildevandsplan, der gjaldt for ejendommen, og at denne vedrørte reduktion af organisk stof og total fosfor. Nævnet fandt, at mægleren burde have undersøgt nærmere, hvad dette betød konkret for den ejendom, som mægleren havde til salg, og have oplyst køberne herom. Det viste sig, at ejendommen senest i 2022 skulle etablere spildevandsrensningsanlæg, og at udgiften hertil udgjorde ca. 150.000 kr. Nævnet fandt, at mægleren ved sit mangelfulde mæglerarbejde havde handlet ansvarspådragende over for køberne. Nævnet fandt, at køberne var berettigede til at forvente, at de købte en ejendom, hvor der ikke inden for få år skulle afholdes udgifter til etablering af et rensningsanlæg. Nævnet fandt derfor, at mægleren skulle stille køberne som forudsat ved handlens indgåelse og derfor skulle erstatte køberne en skønnet erstatning til etablering af rensningsanlæg. Nævnet fastsatte denne erstatning til 150.000 kr.  (j.nr. 2019-0116)

               

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-04-2020

Mægleren havde en projektejerlejlighed til salg. Mægleren oplyste i salgsopstillingen, at ejerlejligheden skulle anvendes til helårsbeboelse, hvilket svarede til lokalplanens bestemmelser. Nævnet lagde derfor til grund, at køberne fra begyndelsen var oplyst om, at ejerlejligheden skulle anvendes til helårsbeboelse. Dette indebar, at der skulle anmeldes folkeregister på adressen. Det kunne ikke bebrejdes mægleren, at sælger ikke ønskede at garantere, at der ikke var bopælspligt, som krævet af køberne. Nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køberne. At mægleren havde oplyst køberne om, at bopælspligt først indtrådte ved tilmelding af folkeregisteradresse, ændrede ikke herved, idet denne oplysning svarede til kommunens praksis på området. (j.nr. 2019-0127)

                                

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-04-2020

Mægleren var rådgiver for køber i forbindelse med købers køb af en ejendom. Kommunen havde truffet beslutning om, at ejendommen skulle kloakeres, hvilket fremgik af ejendomsdatarapporten, som blev udleveret til købers rådgiver sammen med købsaftalen. Nævnet fandt, at mægleren havde udøvet mangelfuld køberrådgivning ved ikke at oplyse køber om, at der ville komme en udgift til kloakering. Nævnet fandt, at mægleren skulle betale erstatning til køber. (j.nr. 2019-0153)

               

               

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-04-2020

Det var i salgsopstillingen oplyst, at hele ejendommen var opvarmet med gulvvarme. Det viste sig imidlertid efter, at køber havde overtaget ejendommen, at der i 3 værelser ikke var gulvvarme, men i stedet opsat radiatorer. Nævnet fandt, at mægleren ved en besigtigelse af ejendommen burde have indset, at der kunne være tvivl om, hvorvidt der var gulvvarme i de 3 værelser, og at mægleren burde have undersøgt dette nærmere. Nævnet fandt herefter, at mægleren ved sin fejlagtige oplysning i salgsopstillingen om gulvvarme i hele ejendommen havde handlet ansvarspådragende over for køber. Mægleren blev derfor pålagt at betale erstatning til køber. (j.nr. 2019-0155)

               

               

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-04-2020

Sælgerne af en andelsbolig oplyste mægleren om, at sælgerne måske selv havde en interesseret køber til andelsboligen. Mægler sendte herefter faktura og opkrævede fuldt salgsvederlag. Nævnet fandt, at mægleren ikke var berettiget til at opkræve vederlag for salg, idet andelsboligen ikke var solgt. (J.nr. 2019-0158)

               

Læs hele kendelsen her

Dato: 25-03-2020

Sælger satte sin ejendom til salg hos mægleren. Af formidlingsaftalen fremgik, at aftalen løb indtil salg af ejendommen, medmindre aftalen blev opsagt af en af parterne. Det fremgik videre, at der var aftalt resultatafhængigt vederlag, og at der skulle betales vederlag ved opsigelse. Af lov om formidling af fast ejendom m.v. § 31 følger, at hvis der er aftalt resultatafhængigt vederlag, og der skal betales vederlag ved opsigelse, kan aftaleperioden højst være 6 måneder. Nævnet fandt, at mægleren havde tilsidesat loven ved at angive i aftalen, at denne var gældende uden tidsbegrænsning, når der samtidig var aftalt resultatafhængigt vederlag og aftalt, at der skulle betales vederlag ved opsigelse. Formidlingsaftalen var derfor kun gældende i 6 måneder og udløb således den 20. september 2018. Sælger opsagde formidlingsaftalen den 8. oktober 2018. Da formidlingsaftalen således udløb før opsigelsen, kunne mægleren ikke fremsætte krav om betaling som om, aftalen var blevet opsagt før udløb. Da det var aftalt mellem parterne, at der alene skulle ske betaling, hvis salg af ejendommen blev opnået, eller ved opsigelse, kunne nævnet ikke godkende mæglerens krav på betaling af 93.750 kr. (tillæg til kendelse) (j.nr. 2019-0051)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 25-03-2020

Køber købte en ejerlejlighed i en ejendom under opførelse. Mægleren havde i salgsopstillingen oplyst korrekt om ejerlejlighedens tinglyste areal på 59 m² og BBR-arealet på 73 m². På sælgers hjemmeside var der oplyst et ”nettoareal” på 59 m². Efter overtagelsen af ejerlejligheden fandt køber ud af, at ejerlejlighedens areal (gulvareal) var 48,1 m², hvilket også fremgik af byggetilladelsen. Mæglerens arealoplysninger i salgsopstillingen svarede til de oplysninger, som mægleren ifølge formidlingsbekendtgørelsen havde pligt til at give. Nævnet fandt, at mægleren ikke havde pligt til at indhente byggetilladelsen eller oplyse om arealet ifølge byggetilladelsen, og at det ikke kunne bebrejdes mægleren, at sælger på sin egen hjemmeside havde oplyst om et ”nettoareal” på 59 m². Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2019-0052)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 25-03-2020

Køber købte en ejerlejlighed i en ejendom under opførelse. Mægleren havde i salgsopstillingen oplyst korrekt om ejerlejlighedens tinglyste areal og BBR-arealet. Den udleverede salgsbrochure indeholdt imidlertid en plantegning, hvorpå der var anført kvadratmeter for hvert rum. Det samlede rum-areal svarede til det tinglyste areal og ikke til de faktiske størrelser på rummene i ejerlejligheden.  Nævnet fandt, at køber dermed var blevet bragt i en vildfarelse om, at ejerlejligheden var større, end den reelt var. Mægleren fremgik med navn og logo i salgsbrochuren, og mægleren stod for udlevering af brochuren til interesserede købere. Nævnet fandt derfor, at mægleren var ansvarlig for den vildfarelse, som køber var kommet i, og at mægleren derfor havde handlet ansvarspådragende over for køber. Nævnet måtte afvise at tage stilling til, om mægleren skulle betale erstatning til køber, idet afgørelsen af spørgsmålet om, hvorvidt køber havde betalt for meget for ejerlejligheden henset til de vildledende oplysninger om arealerne, ikke skønnedes egnet til nævnsbehandling. (j.nr. 2019-0070)

                                

Læs hele kendelsen her

Dato: 25-03-2020

Køber købte en ejerlejlighed i en ejendom under opførelse. Mægleren havde i salgsopstillingen oplyst korrekt om ejerlejlighedens tinglyste areal på 125 m² og BBR-arealet på 137 m². På sælgers hjemmeside var der oplyst et ”nettoareal” på 125 m². Efter overtagelsen fandt køber ud af, at ejerlejlighedens areal (gulvareal) var 101,1 m², hvilket også fremgik af byggetilladelsen. Mæglerens arealoplysninger i salgsopstillingen svarede til de oplysninger, som mægleren ifølge formidlingsbekendtgørelsen havde pligt til at give. Nævnet fandt, at mægleren ikke havde pligt til at indhente byggetilladelsen eller oplyse om arealet ifølge byggetilladelsen, og at det ikke kunne bebrejdes mægleren, at sælger på sin egen hjemmeside havde oplyst om et ”nettoareal” på 125 m². Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2019-0053)

                                

Læs hele kendelsen her

Dato: 25-03-2020

Køber købte en ejerlejlighed i en ejendom under opførelse. Mægleren havde i salgsopstillingen oplyst korrekt om ejerlejlighedens tinglyste areal og BBR-arealet. Den udleverede salgsbrochure indeholdt imidlertid en plantegning, hvorpå der var anført kvadratmeter for hvert rum. Det samlede rum-areal svarede til det tinglyste areal og ikke til de faktiske størrelser på rummene i ejerlejligheden.  Nævnet fandt, at køber dermed var blevet bragt i en vildfarelse om, at ejerlejligheden var større, end den reelt var. Mægleren fremgik med navn og logo i salgsbrochuren, og mægleren stod for udlevering af brochuren til interesserede købere. Nævnet fandt derfor, at mægleren var ansvarlig for den vildfarelse, som køber var kommet i, og at mægleren derfor havde handlet ansvarspådragende over for køber. Nævnet måtte afvise at tage stilling til, om mægleren skulle betale erstatning til køber, idet afgørelsen af spørgsmålet om, hvorvidt køber havde betalt for meget for ejerlejligheden henset til de vildledende oplysninger om arealerne, ikke skønnedes egnet til nævnsbehandling. (j.nr. 2019-0058)

                                

Læs hele kendelsen her

Dato: 25-03-2020

Køber købte en ejerlejlighed i en ejendom under opførelse. Mægleren havde i salgsopstillingen oplyst korrekt om ejerlejlighedens tinglyste areal og BBR-arealet. Den udleverede salgsbrochure indeholdt imidlertid en plantegning, hvorpå der var anført kvadratmeter for hvert rum. Det samlede rum-areal svarede til det tinglyste areal og ikke til de faktiske størrelser på rummene i ejerlejligheden.  Nævnet fandt, at køber dermed var blevet bragt i en vildfarelse om, at ejerlejligheden var større, end den reelt var. Mægleren fremgik med navn og logo i salgsbrochuren, og mægleren stod for udlevering af brochuren til interesserede købere. Nævnet fandt derfor, at mægleren var ansvarlig for den vildfarelse, som køber var kommet i, og at mægleren derfor havde handlet ansvarspådragende over for køber. Nævnet måtte afvise at tage stilling til, om mægleren skulle betale erstatning til køber, idet afgørelsen af spørgsmålet om, hvorvidt køber havde betalt for meget for ejerlejligheden henset til de vildledende oplysninger om arealerne, ikke skønnedes egnet til nævnsbehandling. (j.nr. 2019-0042)

                                

Læs hele kendelsen her

Dato: 25-03-2020

Køber købte en ejerlejlighed i en ejendom under opførelse. Mægleren havde i salgsopstillingen oplyst korrekt om ejerlejlighedens tinglyste areal og BBR-arealet. Mæglerens salgsopstilling og den udleverede salgsbrochure indeholdt imidlertid en plantegning, hvorpå der var anført kvadratmeter for hvert rum. Det samlede rum-areal svarede til et areal, der kun var 3 m² mindre end det tinglyste areal, og ikke til de faktiske størrelser på rummene i ejerlejligheden.  Nævnet fandt, at køber dermed var blevet bragt i en vildfarelse om, at ejerlejligheden var større, end den reelt var. Mægleren fremgik med navn og logo i salgsbrochuren, og mægleren stod for udlevering af brochuren til interesserede købere. Nævnet fandt, at mægleren både via salgsopstillingen og salgsbrochuren var ansvarlig for den vildfarelse, som køber var kommet i, og at mægleren derfor havde handlet ansvarspådragende over for køber. Nævnet måtte afvise at tage stilling til, om mægleren skulle betale erstatning til køber, idet afgørelsen af spørgsmålet om, hvorvidt køber havde betalt for meget for ejerlejligheden henset til de vildledende oplysninger om arealerne, ikke skønnedes egnet til nævnsbehandling. (j.nr. 2019-0059)

                                

Læs hele kendelsen her

Dato: 25-03-2020

Køber købte en ejerlejlighed i en ejendom under opførelse. Mægleren havde i salgsopstillingen oplyst korrekt om ejerlejlighedens tinglyste areal og BBR-arealet. Mæglerens salgsopstilling og den udleverede salgsbrochure indeholdt en plantegning, hvorpå der var anført kvadratmeter for hvert rum. Det samlede rum-areal svarede til det tinglyste areal, og ikke til de faktiske størrelser på rummene i ejerlejligheden.  Nævnet fandt, at køber dermed var blevet bragt i en vildfarelse om, at ejerlejligheden var større end den reelt var. Mægleren fremgik med navn og logo i salgsbrochuren, og mægleren stod for udlevering af brochuren til interesserede købere. Nævnet fandt, at mægleren både via salgsopstillingen og salgsbrochuren var ansvarlig for den vildfarelse, som køber var kommet i, og at mægleren derfor havde handlet ansvarspådragende over for køber. Nævnet måtte afvise at tage stilling til, om mægleren skulle betale erstatning til køber, idet afgørelsen af spørgsmålet om, hvorvidt køber havde betalt for meget for ejerlejligheden henset til de vildledende oplysninger om arealerne, ikke skønnedes egnet til nævnsbehandling. (j.nr. 2019-0045)

                                

Læs hele kendelsen her

Dato: 25-03-2020

Køber købte en ejerlejlighed i en ejendom under opførelse. Mægleren havde i salgsopstillingen oplyst korrekt om ejerlejlighedens tinglyste areal og BBR-arealet. Den udleverede salgsbrochure indeholdt imidlertid en plantegning, hvorpå der var anført kvadratmeter for hvert rum. Det samlede rum-areal svarede til det tinglyste areal og ikke til de faktiske størrelser på rummene i ejerlejligheden.  Nævnet fandt, at køber dermed var blevet bragt i en vildfarelse om, at ejerlejligheden var større, end den reelt var. Mægleren fremgik med navn og logo i salgsbrochuren, og mægleren stod for udlevering af brochuren til interesserede købere. Nævnet fandt derfor, at mægleren var ansvarlig for den vildfarelse, som køber var kommet i, og at mægleren derfor havde handlet ansvarspådragende over for køber. Nævnet måtte afvise at tage stilling til, om mægleren skulle betale erstatning til køber, idet afgørelsen af spørgsmålet om, hvorvidt køber havde betalt for meget for ejerlejligheden henset til de vildledende oplysninger om arealerne, ikke skønnedes egnet til nævnsbehandling. (j.nr. 2019-0069)

                                

Læs hele kendelsen her

Dato: 25-03-2020

Køber købte en ejerlejlighed i en ejendom under opførelse. Mægleren havde i salgsopstillingen oplyst korrekt om ejerlejlighedens tinglyste areal og BBR-arealet. Mæglerens salgsopstilling og den udleverede salgsbrochure indeholdt en plantegning, hvorpå der var anført kvadratmeter for hvert rum. Det samlede rum-areal svarede til et areal, der oversteg det tinglyste areal, og ikke til de faktiske størrelser på rummene i ejerlejligheden.  Nævnet fandt, at køber dermed var blevet bragt i en vildfarelse om, at ejerlejligheden var større, end den reelt var. Mægleren fremgik med navn og logo i salgsbrochuren, og mægleren stod for udlevering af brochuren til interesserede købere. Nævnet fandt, at mægleren både via salgsopstillingen og salgsbrochuren var ansvarlig for den vildfarelse, som køber var kommet i, og at mægleren derfor havde handlet ansvarspådragende over for køber. Nævnet måtte afvise at tage stilling til, om mægleren skulle betale erstatning til køber, idet afgørelsen af spørgsmålet om, hvorvidt køber havde betalt for meget for ejerlejligheden henset til de vildledende oplysninger om arealerne, ikke skønnedes egnet til nævnsbehandling. (j.nr. 2019-0046)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 25-03-2020

Køber købte en ejerlejlighed i en ejendom under opførelse. Mægleren havde i salgsopstillingen oplyst korrekt om ejerlejlighedens tinglyste areal og BBR-arealet. Den udleverede salgsbrochure indeholdt imidlertid en plantegning, hvorpå der var anført kvadratmeter for hvert rum. Det samlede rum-areal svarede til det tinglyste areal og ikke til de faktiske størrelser på rummene i ejerlejligheden. Nævnet fandt, at køber dermed var blevet bragt i en vildfarelse om, at ejerlejligheden var større, end den reelt var. Mægleren fremgik med navn og logo i salgsbrochuren, og mægleren stod for udlevering af brochuren til interesserede købere. Nævnet fandt derfor, at mægleren var ansvarlig for den vildfarelse, som køber var kommet i, og at mægleren derfor havde handlet ansvarspådragende over for køber. Nævnet måtte afvise at tage stilling til, om mægleren skulle betale erstatning til køber, idet afgørelsen af spørgsmålet om, hvorvidt køber havde betalt for meget for ejerlejligheden henset til de vildledende oplysninger om arealerne, ikke skønnedes egnet til nævnsbehandling. (j.nr. 2019-0047)

                                

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-03-2020

Mægleren havde i salgsopstilling angivet ejendommens  boligareal til 149 m2, hvilket fremgik af BBR-Meddelelsen. Nævnet fandt, at mægleren ved sin besigtigelse af ejendommen burde have indset, at BBR-Meddelelsens oplysninger om boligareal ikke var i overensstemmelse med de faktiske forhold på ejendommen. Nævnet fandt, at mægleren havde handlet ansvarspådragende ved ikke at undersøge forholdet nærmere, men måtte afvise at tage stilling til, om køber henset til de fejlagtige oplysninger om boligarealet havde betalt for meget for ejendommen. (j.nr. 2019-0101)

                                

Læs hele kendelsen her

Dato: 13-03-2020

Formidlingsaftalen om salg af sælgers ejendom var udløbet, uden at ejendommen var blevet solgt. Nævnet fandt ikke grundlag for at pålægge mægleren at tilbagebetale et opstartsgebyr til sælger, idet nævnet fandt, at mægleren i henhold til den indgåede formidlingsaftale havde krav på dette beløb. Nævnet fandt, at det ikke kunne bebrejdes mægleren, at sælgers ejendom ikke blev solgt til en konkret køber. Nævnet fandt ikke grundlag for at pålægge mægleren at erstatte sælgers udgift til dobbelt husførelse og merudgifter på grund af manglende salg. Nævnet kunne ikke godkende mæglerens krav på betaling af en Facebook kampagne, da det i formidlingsaftalen var aftalt at der alene skulle betales opstartsgebyr, hvis ejendommen ikke blev solgt. (J. nr. 2019-0072)

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået