Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 22-01-2015

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at sælgers opsigelse af
formidlingsaftalen kunne lægges mægleren til last. Henset til det af mægleren
udførte arbejde, blev mæglerens vederlag nedsat til et lavere beløb, end det mægleren
havde krævet. ( J. nr. 2014-0137)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-01-2015

Mægleren havde ikke dokumenteret, at
mægleren havde annonceret som aftalt i aftaleperioden. Da det var bestridt,
måtte nævnet lægge til grund, at der ikke var annonceret som aftalt. Nævnet
udtalte kritik af mægleren i den forbindelse. (j.nr. 2014-0083)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-01-2015

Nævnet måtte afvise at tage stilling
til, om mægleren havde vurderet salgsprisen på sælgers ejendom korrekt. Nævnet
fandt det ikke godtgjort, at mægleren skulle have stillet sælger i udsigt, at
mægleren ville betale sælger et beløb på 100.000 kr., hvis der kom yderligere
indsigelser fra køberne af sælgers ejendom. (J. nr. 2014-0088)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-01-2015

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren i den første salgsopstilling havde anført,
at der var tale om salg af en villa, når ejendommen var en ejerlejlighed under
udstykning. Nævnet fandt imidlertid, at køber inden handlens gennemførelse var
eller burde være klar over, at køber erhvervede en ejerlejlighed, idet denne
oplysning fremgik af både købsaftalen og af den salgsopstilling, der hørte til
købsaftalen. Spørgsmålet om, hvorvidt mægleren havde vurderet salgsprisen for
højt, og dermed spørgsmålet om, hvorvidt køber havde betalt for meget for
ejendommen, kunne nævnet ikke tage stilling til. (j.nr. 2014-0101)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-01-2015

Da der var uoverensstemmende forklaringer om, hvorvidt mægleren havde udtalt sig fejlagtigt om
placering af ejendommens skelpæle, kunne nævnet ikke tage stilling til, om mægleren skulle
betale erstatning til køber. (j.nr. 2014-0106)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-01-2015

Ejendomsmægleren havde solgt sælgers
ejerlejlighed ca. 9 dage efter formidlingsaftalens indgåelse. Der var aftalt
resultatafhængigt vederlag, og mægleren havde således krav på betaling af fuldt
vederlag – herunder krav på betaling af den del af vederlaget, der dækkede
annoncering. (j.nr. 2014-0116)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-01-2015

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren i provenuberegningen ikke havde oplyst,
hvilke restancer der var på ejerlejligheden, som indklagede havde pligt til.
Det var tillige kritisabelt, at mægleren ikke oplyste sælger om, at købers
advokat i refusionsopgørelsen havde medtaget et beløb vedrørende mangler i
købers favør, som køber ikke havde krav på blev medtaget. Nævnet fandt, at
mægleren som følge af det kritisable arbejde skulle tåle en salærreduktion. Nævnet
fandt det kritisabelt, at mægleren havde udarbejdet en fejlagtig
salgsprovenuberegning til sælger i forbindelse med handlens indgåelse. Mægleren
blev pålagt at betale godtgørelse til sælger som følge af fejlen. (j.nr. 2014-0049)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-01-2015

Nævnet fandt, at mæglerne i købsaftalen udtrykkeligt burde
have gjort køberne opmærksom på de modsatrettede oplysninger om, hvilket
materiale ejendommens ydervægge var opført i. Nævnet fandt det imidlertid ikke godtgjort,
at køberne havde lidt et tab som følge heraf, hvorfor nævnet ikke kunne pålægge
mæglerne at betale erstatning til køberne. (j.nr. 2014-0126)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-01-2015

Nævnet fandt ikke, at mægleren på handelstidspunktet var eller burde være bekendt med,
at der var eller kunne blive problemer med at få færdiggjort vejene i området
uden omkostninger for grundejerne. Nævnet fandt derfor ikke, at det kunne
bebrejdes mægleren, at køber ikke blev informeret herom i forbindelse med
handlens indgåelse. Nævnet fandt videre ikke, at mægleren ved formuleringerne i
købsaftalen havde tilsikret køber, at køber alene skulle betale for
vedligeholdelsen af den private fællesvej. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren
at betale erstatning til køber. (j.nr. 2014-0073)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-01-2015

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren havde forsinket tinglysningen af handlen
og dermed forsinket udbetalingen af købesummen til sælger, ligesom nævnet ikke
fandt det godtgjort, at det kunne bebrejdes mægleren, at sælgers andel af
fælleskontoen ikke kunne udbetales til sælger. Nævnet kunne herefter ikke
pålægge mægleren at betale erstatning til sælger. Da der var aftalt betaling af
et resultatafhængigt vederlag, havde mægleren krav på det fulde vederlag ved
salg, uanset om enkelte ydelse eventuelt ikke var udført. (j.nr. 2014-0078)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-01-2015

En betinget handel om et rækkehus blev ikke til noget på grund af manglende opfyldelse af
betingelsen. Nævnet fandt det alvorligt kritisabelt, at mægleren ikke straks tilbagebetalte det
beløb, klagerne havde deponeret. Mægleren blev pålagt at betale renter til
køberne. (J. nr. 2014-0160)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-01-2015

Nævnet udtalte kritik af, at mægleren havde annonceret sælgers ejendom til salg i lokalavisen med
en forkert udbudspris, og at mægleren ikke i købsaftalen havde forholdt sig til, at der på
ejendommen fandtes 2 skure, som ikke fremgik af ejendommens dokumenter. Nævnet
fandt imidlertid ikke, at det kunne bebrejdes mægleren, at sælger havde solgt
ejendommen til en pris, der var lavere end udbudsprisen. Nævnet fandt heller
ikke anledning til at pålægge mægleren at betale tabt arbejdsfortjeneste til
sælger eller erstatte sælgers udgift til byggesag. (J. nr. 2014-0129)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 30-11--0001

Der var flere interesserede købere til sælgers ejendom. Som sagen forelå oplyst for nævnet, havde mægleren opfyldt sin pligt til at forelægge ethvert købstilbud for sælger. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren over for sælger havde tilbageholdt oplysninger om køber 1´s seneste købstilbud eller givet urigtige oplysninger herom.  Nævnet fandt det dermed heller ikke godtgjort, at det kunne bebrejdes mægleren, at sælger valgte at sælge ejendommen til køber 2 for 2,345 mio. kr., hvilket var 30.000 kr. mindre, end køber 1 havde budt. Allerede af den grund fandt nævnet ikke grundlag for at fastslå, at mægleren havde rådgivet sælger forkert i forbindelse med købsaftalens indgåelse, og nævnet kunne ikke pålægge mægleren at betale godtgørelse til sælger eller at tåle en vederlagsreduktion. (j.nr. 2019-0160)

                                

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået