Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 28-03-2014

Mægleren havde ikke i salgsopstillingen
medregnet udgiften til lovpligtigt årligt eftersyn af jordvarmeanlæg i ejerudgiften.
Nævnet fandt, at mægleren havde pligt hertil, idet der var tale om en aktuel
udgift, som køber var forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Som
følge af den fejlagtige salgsopstilling pålagde nævnet mægleren at betale
godtgørelse til køber (J. nr. 2013-0168)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 28-03-2014

Nævnet fandt, at mægleren ikke havde
handlet i strid med sin forpligtelse til at varetage sin opdragsgivers
interesser ved at anvende et ejerskifteforsikringstilbud med en dyrere præmie
end angivet i det oprindelige salgsbudget, idet mægleren havde forsøgt at
indhente et billigere tilbud. Nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at
betale erstatning til sælger. (j.nr. 2013-0196)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 28-03-2014

Sælger og mægleren havde underskrevet en formidlingsaftale om betaling til indklagede
efter princippet "betaling efter regning". Nævnet fandt det ikke godtgjort, at der var blevet
indgået en mundtlig aftale om en anden betaling, end den der fremgik af den
indgåede formidlingsaftale. Nævnet fandt, at mægleren i forbindelse med
formidlingsaftalens udløb havde krav på betaling for udførte ydelser aftalt
under punktet "øvrige salgsfremmende foranstaltninger" i formidlingsaftalen,
samt krav på aftalte og afholdte dokumentationsomkostninger. (j.nr. 2013-0216)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 28-03-2014

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren
ikke på tidspunktet for købers afgivelse af købstilbud oplyste sælger om, at
det var en bekendt af mæglerens medarbejder, som afgav købstilbuddet. Køber
afgav senere et nyt tilbud på ejendommen, som sælger accepterede. På
handelstidspunktet var sælger klar over, at køber var en bekendt af mæglerens
medarbejder, og nævnet fandt derfor, at sælger ved at acceptere tilbuddet med
denne viden ikke senere kunne gøre indsigelse mod den opnåede pris. Nævnet
fandt herefter ikke at kunne pålægge mægleren at betale erstatning til sælger.
(j.nr. 2013-0127)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 24-01-2014

Det var kritisabelt, at mægleren ikke før handlens indgåelse havde oplyst køber om,
at ejendommen, selvom denne var udbudt og fremstod som en 1-families ejendom,
havde status som 2-families ejendom. Det var videre kritisabelt, at mægleren
ikke gjorde køber særskilt opmærksom på, at en ændring af ejendommens status
ville have indflydelse på ejendomsværdiskattens størrelse. Mægleren blev som
følge af de mangelfulde oplysninger pålagt at betale godtgørelse til køber, der
fandtes at være i god tro om, at oplysningen i salgsopstillingen om
ejendomsværdiskatten, var korrekt. (Flertalsafgørelse) (j.nr. 2013-0068)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 24-01-2014

Sælger og mægler havde underskrevet
en formidlingsaftale om salg af sælgers ejendom. Sælger ville imidlertid ikke
lade ejendommen fotografere og tilkendegav at ville frigøres fra aftalen. Nævnet
fandt, at mægleren med rette kunne betragte aftalen som opsagt af sælger.
Nævnet fandt, at mægleren var berettiget til at opkræve betaling for de ydelser,
mægleren havde udført i formidlingsaftaleperioden. (J.nr. 2013-0131)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-01-2014

Køber, der er en dansk forbruger,
købte en ejendom i Italien. Salget var formidlet af den indklagede formidler. Formidleren
solgte ejendomme i Italien, men havde forretningssted i Danmark. Nævnet fandt,
at lov om omsætning af fast ejendom derfor var gældende for formidlerens
arbejde. Det var alvorligt kritisabelt, at formidleren havde drevet ulovlig
ejendomsmæglervirksomhed, idet formidlingen ikke blev udøvet af en registreret
ejendomsmægler eller advokat. Nævnet fandt, at formidleren havde handlet i
strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved at kræve betaling af vederlag
hos køber, og nævnet kunne derfor ikke godkende det krævede vederlag. (J. nr. 2013-0092)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-01-2014

Nævnet udtalte kritik af mægleren, herunder af at
mægleren ikke kontaktede sælger med oplysning om, at sælgers kontaktperson ikke
længere arbejdede hos mægleren, at mægleren ikke oplyste navnet på den ny
kontaktperson, at mægleren ikke overholdt aftale om gratis annoncering, at
mægleren ikke udleverede købers advokats forbeholdsbrev til sælger, samt at
mægleren ikke gennemgik købsaftalen med sælger, når sælger havde ytret ønske
herom. Nævnet fandt, at mægleren som følge af det kritisable mæglerarbejde skulle
tåle en salærreduktion. (j.nr. 2013-0106)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-01-2014

I forbindelse med salget af en andelsbolig havde mægleren i strid med gældende regler
fået et beløb deponeret hos sig, som svarede til det beløb, mægleren havde til gode hos sælger.
Nævnet udtalte kritik heraf.( J.nr. 2013-0109)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-01-2014

Nævnet fandt, at en tilkendegivelse
fra en køber om, at køber ville købe sælgers ejendom, ikke var en endelig
aftale om køb af ejendommen. Nævnet lagde til grund, at sælger i forbindelse
med den senere købsaftales underskrift havde modtaget en korrekt
salgsprovenuberegning, og nævnet fandt ikke, at mægleren skulle betale
godtgørelse til sælger. Mægleren havde endvidere krav på vederlag med mere,
idet der på handelstidspunktet blev underskrevet en formidlingsaftale.  (j.nr. 2013-0126)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-01-2014

Køber havde ifølge købsaftalens bestemmelser krav på at få disposition over
ejendommen, så snart betingelserne herfor var opfyldt. Det var derfor ikke
kritisabelt, at mægleren udleverede nøglen til køber, så snart betingelserne
var opfyldt, selvom sælger ønskede, at dette først skulle ske 3-4 dage senere.
Nævnet måtte afvise at tage stilling til, om mægleren havde vurderet
salgsprisen på ejendommen for lavt, og om ejendommen dermed var solgt for
billigt til køber. (j.nr. 2013-0134)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2014

Nævnet fandt ikke, at indklagede havde oplyst om forhold, der berettigede mægleren til at anse den indgåede formidlingsaftale for opsagt. (Efter kendelsens afsigelse krævede mægleren betaling af fuldt salær, idet ejendommen var blevet solgt i aftaleperioden. Kendelsen blev herefter ændret ved tillæg til kendelse. I tillægget fandt nævnet, at når mægleren havde handlet, som om formidlingsaftalen var opsagt, kunne mægleren ikke kræve vederlag for salg i formidlingsperioden. Nævnet fandt således, at det i den situation ville være urimeligt at gøre bestemmelsen i aftalen gældende, jf. aftalelovens § 36.) (Mægleren har efter kendelsens afsigelse anlagt sag ved domstolene mod sælger. Landsretten fandt, at mægleren ikke kunne gøre krav på fuldt vederlag. Retten fandt dog, at mægleren berettiget kunne anse formidlingsaftalen som opsagt af sælger, idet den anden mægler udbød ejendommen til en lavere pris end aftalt med mægler, hvorfor mægleren var berettiget til at kræve betaling af kvart vederlag.

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2014

Nævnet fandt, at mægleren som lokal ejendomsmægler burde være bekendt med den for
området gældende kommuneplan, og at mægleren havde pligt til at oplyse om
forhold i kommuneplanen, der var af væsentlig betydning for køber. Det fremgik
ikke af købsaftalen, at det var en forudsætning for køber, at der kunne opføres
et hus af en bestemt størrelse, hvorfor nævnet ikke fandt, at mægleren havde haft
pligt til at oplyse om bebyggelsesprocenten i området. Nævnet fandt herefter
ikke, at der var forhold, som kunne medføre, at mægleren kunne pålægges et
erstatningsansvar over for køber.  (j.nr. 2013-0096)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2014

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren havde udleveret en sundhedsattest til
køber uden at oplyse, at denne var udløbet.
Oplysningerne om alder på ejendommens hårde hvidevarer havde
mægleren modtaget fra sælger, og nævnet fandt derfor ikke, at mægleren var
erstatningsansvarlig over for køber som følge af, at det viste sig, at
oplysningerne ikke var korrekte. (j.nr. 2013-0147)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2014

Det var alvorligt kritisabelt, at mægleren havde udbudt sælgernes ejerlejlighed med
et boligareal på 90 m2, når ejerlejligheden alene havde et godkendt boligareal på 55 m2.
Nævnet fandt ikke grundlag for at pålægge mægleren at betale erstatning til
sælgerne. (J.nr. 2013-0105)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2014

Det fremgik af både BBR-meddelelse og ejendomsrapport, at der på ejendommen var ”afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg”. Nævnet fandt ikke, at mægleren havde haft anledning til at betvivle denne oplysning, hverken ved besigtigelse af ejendommen eller på anden måde. Nævnet fandt dermed ikke, at det kunne bebrejdes mægleren, at køber havde fået forkerte oplysninger om ejendommens afløbsforhold, og kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2013-0167)

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2014

Det var kritisabelt, at mægleren
havde udarbejdet en salgsopstilling med anslået udgift til varme og anslået
energimærkestatus, uden at oplyse en interesseret køber om, at der var tale om
skønnede udgifter. Da køber imidlertid inden handlen havde fået salgsopstilling
med de rigtige oplysninger, kunne nævnet ikke pålægge mægleren et
erstatningsansvar. (J. nr. 2013-0113)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2014

Køber havde ikke i købsaftalen taget forbehold for, at udsigten mod nord fra
ejerlejligheden ikke måtte hindres ved nyt byggeri eller ændring af
eksisterende byggeri. Mægleren havde til køber udleveret lokalplanen, hvoraf
det fremgik, at der var tilladelse til byggeri nord for ejerlejligheden.
Mægleren havde i salgsopstillingen oplyst korrekt om ejerlejlighedens BBR- og
tinglyste areal. Nævnet fandt herefter ikke, at mægleren havde handlet
ansvarspådragende over for køber. (j.nr. 2013-0116)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2014

Nævnet fandt ikke, at mægleren burde have indset, at
boligarealet oplyst i BBR-meddelelsen ikke kunne være korrekt. Nævnet fandt
derfor ikke grundlag for at pålægge mægleren et erstatningsansvar som følge af,
at det faktiske areal var mindre end oplyst i salgsopstillingen. (2013-0121)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2014

Mægleren havde ikke pligt til i salgsbudgettet at medregne gælden bag skadesløsbreve. Nævnet
fandt det ikke godtgjort, at sælger ikke havde fået udleveret korrekt
salgsbudget før sin underskrivelse af formidlingsaftalen, ligesom det ikke var
godtgjort, at mægleren havde opfordret sælger til at underskrive købsaftale om
køb af ny ejendom uden forbehold for salg af eksisterende bolig. Mægleren havde
i den konkrete sag, hvor der var et betydeligt overskud ved handlen, ikke haft
pligt til straks at undersøge, om handlen hang sammen. Mægleren havde ikke
specificeret det aftalte beløb til internetannoncering på tilstrækkelig vis,
hvorfor nævnet ikke kunne godkende mægleren krav herpå. (j.nr. 2013-0123)

 

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået