Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 10-01-2014

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren havde udleveret en sundhedsattest til
køber uden at oplyse, at denne var udløbet.
Oplysningerne om alder på ejendommens hårde hvidevarer havde
mægleren modtaget fra sælger, og nævnet fandt derfor ikke, at mægleren var
erstatningsansvarlig over for køber som følge af, at det viste sig, at
oplysningerne ikke var korrekte. (j.nr. 2013-0147)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2014

Nævnet fandt, at mægleren som lokal ejendomsmægler burde være bekendt med den for
området gældende kommuneplan, og at mægleren havde pligt til at oplyse om
forhold i kommuneplanen, der var af væsentlig betydning for køber. Det fremgik
ikke af købsaftalen, at det var en forudsætning for køber, at der kunne opføres
et hus af en bestemt størrelse, hvorfor nævnet ikke fandt, at mægleren havde haft
pligt til at oplyse om bebyggelsesprocenten i området. Nævnet fandt herefter
ikke, at der var forhold, som kunne medføre, at mægleren kunne pålægges et
erstatningsansvar over for køber.  (j.nr. 2013-0096)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2014

Det var alvorligt kritisabelt, at mægleren havde udbudt sælgernes ejerlejlighed med
et boligareal på 90 m2, når ejerlejligheden alene havde et godkendt boligareal på 55 m2.
Nævnet fandt ikke grundlag for at pålægge mægleren at betale erstatning til
sælgerne. (J.nr. 2013-0105)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2014

Det var kritisabelt, at mægleren
havde udarbejdet en salgsopstilling med anslået udgift til varme og anslået
energimærkestatus, uden at oplyse en interesseret køber om, at der var tale om
skønnede udgifter. Da køber imidlertid inden handlen havde fået salgsopstilling
med de rigtige oplysninger, kunne nævnet ikke pålægge mægleren et
erstatningsansvar. (J. nr. 2013-0113)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2014

Køber havde ikke i købsaftalen taget forbehold for, at udsigten mod nord fra
ejerlejligheden ikke måtte hindres ved nyt byggeri eller ændring af
eksisterende byggeri. Mægleren havde til køber udleveret lokalplanen, hvoraf
det fremgik, at der var tilladelse til byggeri nord for ejerlejligheden.
Mægleren havde i salgsopstillingen oplyst korrekt om ejerlejlighedens BBR- og
tinglyste areal. Nævnet fandt herefter ikke, at mægleren havde handlet
ansvarspådragende over for køber. (j.nr. 2013-0116)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2014

Nævnet fandt ikke, at mægleren burde have indset, at
boligarealet oplyst i BBR-meddelelsen ikke kunne være korrekt. Nævnet fandt
derfor ikke grundlag for at pålægge mægleren et erstatningsansvar som følge af,
at det faktiske areal var mindre end oplyst i salgsopstillingen. (2013-0121)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2014

Det fremgik af både BBR-meddelelse og ejendomsrapport, at der på ejendommen var ”afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg”. Nævnet fandt ikke, at mægleren havde haft anledning til at betvivle denne oplysning, hverken ved besigtigelse af ejendommen eller på anden måde. Nævnet fandt dermed ikke, at det kunne bebrejdes mægleren, at køber havde fået forkerte oplysninger om ejendommens afløbsforhold, og kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2013-0167)

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2014

Mægleren havde ikke pligt til i salgsbudgettet at medregne gælden bag skadesløsbreve. Nævnet
fandt det ikke godtgjort, at sælger ikke havde fået udleveret korrekt
salgsbudget før sin underskrivelse af formidlingsaftalen, ligesom det ikke var
godtgjort, at mægleren havde opfordret sælger til at underskrive købsaftale om
køb af ny ejendom uden forbehold for salg af eksisterende bolig. Mægleren havde
i den konkrete sag, hvor der var et betydeligt overskud ved handlen, ikke haft
pligt til straks at undersøge, om handlen hang sammen. Mægleren havde ikke
specificeret det aftalte beløb til internetannoncering på tilstrækkelig vis,
hvorfor nævnet ikke kunne godkende mægleren krav herpå. (j.nr. 2013-0123)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 30-11--0001

I formidlingsaftalen var det anført, at aftalen var gældende i 6 måneder, og at der kun skulle ske betaling til mægleren, hvis ejendommen blev solgt. I modstrid hermed var det aftalt, at der skulle ske betaling til mægleren, hvis sælger undlod at have ejendommen til salg i 2 år. Nævnet fandt, at aftalen om 2 år var et urimeligt og ulovligt vilkår, der kunne tilsidesættes under henvisning til aftalelovens § 38 b. Nævnet kunne derfor ikke godkende mæglerens krav på betaling, idet ejendommen ikke var blevet solgt inden for 6 måneder. (j.nr. 2015-0172)

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået