Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 28-03-2014

Det var kritisabelt, at det indklagede firma beregnede
tinglysningsafgiften forkert samt ikke overholdt fristerne for signering og
tinglysning af skøde. Nævnet fandt dog ikke tilstrækkeligt grundlag for at
pålægge det indklagede firma en salærreduktion. (j.nr. 2013-0151)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 28-03-2014

Nævnet fandt, at mægleren ikke havde
handlet i strid med sin forpligtelse til at varetage sin opdragsgivers
interesser ved at anvende et ejerskifteforsikringstilbud med en dyrere præmie
end angivet i det oprindelige salgsbudget, idet mægleren havde forsøgt at
indhente et billigere tilbud. Nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at
betale erstatning til sælger. (j.nr. 2013-0196)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 28-03-2014

Nævnet kunne ikke afgøre, hvorvidt
der mellem sælger og en køber var indgået bindende aftale om salg af sælgers
ejendom, inden der fremkom et højere købstilbud. Nævnet måtte herefter afvise
at tage stilling til, om mægleren, i forbindelse med at der var flere
interesserede købere til sælgernes ejendom, havde varetaget sælgers interesser
i tilstrækkelig grad.(J. nr. 2013-0159)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 28-03-2014

Sælger og mægleren havde underskrevet en formidlingsaftale om betaling til indklagede
efter princippet "betaling efter regning". Nævnet fandt det ikke godtgjort, at der var blevet
indgået en mundtlig aftale om en anden betaling, end den der fremgik af den
indgåede formidlingsaftale. Nævnet fandt, at mægleren i forbindelse med
formidlingsaftalens udløb havde krav på betaling for udførte ydelser aftalt
under punktet "øvrige salgsfremmende foranstaltninger" i formidlingsaftalen,
samt krav på aftalte og afholdte dokumentationsomkostninger. (j.nr. 2013-0216)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 28-03-2014

Ejerne af en ejendom ønskede en vurdering til brug for en bodeling. Nævnet lagde til
grund, at der var indgået aftale om betaling af vurderingshonorar efter medgået tid.
Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren skulle have oplyst til ejerne, at vurderingen
ville koste ca. 12.500 kr. Nævnet fandt herefter ikke grundlag for at nedsætte
mæglerens honorar. (J. nr. 2013-0160)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 28-03-2014

Mægleren havde ikke i salgsopstillingen
medregnet udgiften til lovpligtigt årligt eftersyn af jordvarmeanlæg i ejerudgiften.
Nævnet fandt, at mægleren havde pligt hertil, idet der var tale om en aktuel
udgift, som køber var forpligtet til at afholde som ejer af ejendommen. Som
følge af den fejlagtige salgsopstilling pålagde nævnet mægleren at betale
godtgørelse til køber (J. nr. 2013-0168)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 28-03-2014

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren
ikke på tidspunktet for købers afgivelse af købstilbud oplyste sælger om, at
det var en bekendt af mæglerens medarbejder, som afgav købstilbuddet. Køber
afgav senere et nyt tilbud på ejendommen, som sælger accepterede. På
handelstidspunktet var sælger klar over, at køber var en bekendt af mæglerens
medarbejder, og nævnet fandt derfor, at sælger ved at acceptere tilbuddet med
denne viden ikke senere kunne gøre indsigelse mod den opnåede pris. Nævnet
fandt herefter ikke at kunne pålægge mægleren at betale erstatning til sælger.
(j.nr. 2013-0127)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 28-03-2014

Køber af en andelslejlighed havde i
salgsopstillingen fået oplyst, at der ville blive etableret fransk altan i
lejligheden. Det fremgik imidlertid af tegninger og andre bilag til
købsaftalen, at der alene ville blive etableret en kvistaltan. Nævnet fandt det
alvorligt kritisabelt og ansvarspådragende, at mægleren ikke opdagede dette og
ikke orienterede køber om ændringer. Nævnet kunne imidlertid ikke tage stilling
til, om mægleren havde vurderet salgsprisen på ejerlejligheden korrekt, og
dermed ikke afgøre, om mægleren var erstatningsansvarlig over for køber som
følge af den ændrede altan. (J. nr. 2013-0142)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 28-03-2014

Nævnet fandt ikke, at sælger kunne have en berettiget forventning om, at sælgers udgift
til berigtigelse var indeholdt i mæglerens salær. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at
betale sælgers advokatudgift til berigtigelse af handlen. Nævnet fandt ikke
grundlag for at kritisere, at mægleren havde medtaget et beløb svarende til det
tinglyste beløb på et pantebrev i salgsprovenuberegningen. (J. nr. 2013-0169)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 28-03-2014

Der var i sagen modstridende forklaringer om, hvorvidt sælger af et fritidshus i forbindelse med
underskrivelse af købsaftalen accepterede, at køber kunne overtage indbo, hvorfor
nævnet måtte afvise at tage stilling til dette spørgsmål, herunder om mægleren eventuelt
kunne pålægges at betale erstatning til sælger. (j.nr. 2013-0144)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 24-01-2014

Det var kritisabelt, at mægleren ikke før handlens indgåelse havde oplyst køber om,
at ejendommen, selvom denne var udbudt og fremstod som en 1-families ejendom,
havde status som 2-families ejendom. Det var videre kritisabelt, at mægleren
ikke gjorde køber særskilt opmærksom på, at en ændring af ejendommens status
ville have indflydelse på ejendomsværdiskattens størrelse. Mægleren blev som
følge af de mangelfulde oplysninger pålagt at betale godtgørelse til køber, der
fandtes at være i god tro om, at oplysningen i salgsopstillingen om
ejendomsværdiskatten, var korrekt. (Flertalsafgørelse) (j.nr. 2013-0068)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 24-01-2014

Sælger og mægler havde underskrevet
en formidlingsaftale om salg af sælgers ejendom. Sælger ville imidlertid ikke
lade ejendommen fotografere og tilkendegav at ville frigøres fra aftalen. Nævnet
fandt, at mægleren med rette kunne betragte aftalen som opsagt af sælger.
Nævnet fandt, at mægleren var berettiget til at opkræve betaling for de ydelser,
mægleren havde udført i formidlingsaftaleperioden. (J.nr. 2013-0131)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-01-2014

Køber, der er en dansk forbruger,
købte en ejendom i Italien. Salget var formidlet af den indklagede formidler. Formidleren
solgte ejendomme i Italien, men havde forretningssted i Danmark. Nævnet fandt,
at lov om omsætning af fast ejendom derfor var gældende for formidlerens
arbejde. Det var alvorligt kritisabelt, at formidleren havde drevet ulovlig
ejendomsmæglervirksomhed, idet formidlingen ikke blev udøvet af en registreret
ejendomsmægler eller advokat. Nævnet fandt, at formidleren havde handlet i
strid med forbuddet mod dobbeltrepræsentation ved at kræve betaling af vederlag
hos køber, og nævnet kunne derfor ikke godkende det krævede vederlag. (J. nr. 2013-0092)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-01-2014

Nævnet udtalte kritik af mægleren, herunder af at
mægleren ikke kontaktede sælger med oplysning om, at sælgers kontaktperson ikke
længere arbejdede hos mægleren, at mægleren ikke oplyste navnet på den ny
kontaktperson, at mægleren ikke overholdt aftale om gratis annoncering, at
mægleren ikke udleverede købers advokats forbeholdsbrev til sælger, samt at
mægleren ikke gennemgik købsaftalen med sælger, når sælger havde ytret ønske
herom. Nævnet fandt, at mægleren som følge af det kritisable mæglerarbejde skulle
tåle en salærreduktion. (j.nr. 2013-0106)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-01-2014

I forbindelse med salget af en andelsbolig havde mægleren i strid med gældende regler
fået et beløb deponeret hos sig, som svarede til det beløb, mægleren havde til gode hos sælger.
Nævnet udtalte kritik heraf.( J.nr. 2013-0109)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-01-2014

Nævnet fandt, at en tilkendegivelse
fra en køber om, at køber ville købe sælgers ejendom, ikke var en endelig
aftale om køb af ejendommen. Nævnet lagde til grund, at sælger i forbindelse
med den senere købsaftales underskrift havde modtaget en korrekt
salgsprovenuberegning, og nævnet fandt ikke, at mægleren skulle betale
godtgørelse til sælger. Mægleren havde endvidere krav på vederlag med mere,
idet der på handelstidspunktet blev underskrevet en formidlingsaftale.  (j.nr. 2013-0126)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-01-2014

Køber havde ifølge købsaftalens bestemmelser krav på at få disposition over
ejendommen, så snart betingelserne herfor var opfyldt. Det var derfor ikke
kritisabelt, at mægleren udleverede nøglen til køber, så snart betingelserne
var opfyldt, selvom sælger ønskede, at dette først skulle ske 3-4 dage senere.
Nævnet måtte afvise at tage stilling til, om mægleren havde vurderet
salgsprisen på ejendommen for lavt, og om ejendommen dermed var solgt for
billigt til køber. (j.nr. 2013-0134)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2014

Nævnet fandt ikke, at indklagede havde oplyst om forhold, der berettigede mægleren til at anse den indgåede formidlingsaftale for opsagt. (Efter kendelsens afsigelse krævede mægleren betaling af fuldt salær, idet ejendommen var blevet solgt i aftaleperioden. Kendelsen blev herefter ændret ved tillæg til kendelse. I tillægget fandt nævnet, at når mægleren havde handlet, som om formidlingsaftalen var opsagt, kunne mægleren ikke kræve vederlag for salg i formidlingsperioden. Nævnet fandt således, at det i den situation ville være urimeligt at gøre bestemmelsen i aftalen gældende, jf. aftalelovens § 36.) (Mægleren har efter kendelsens afsigelse anlagt sag ved domstolene mod sælger. Landsretten fandt, at mægleren ikke kunne gøre krav på fuldt vederlag. Retten fandt dog, at mægleren berettiget kunne anse formidlingsaftalen som opsagt af sælger, idet den anden mægler udbød ejendommen til en lavere pris end aftalt med mægler, hvorfor mægleren var berettiget til at kræve betaling af kvart vederlag.

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2014

Køber havde ikke i købsaftalen taget forbehold for, at udsigten mod nord fra
ejerlejligheden ikke måtte hindres ved nyt byggeri eller ændring af
eksisterende byggeri. Mægleren havde til køber udleveret lokalplanen, hvoraf
det fremgik, at der var tilladelse til byggeri nord for ejerlejligheden.
Mægleren havde i salgsopstillingen oplyst korrekt om ejerlejlighedens BBR- og
tinglyste areal. Nævnet fandt herefter ikke, at mægleren havde handlet
ansvarspådragende over for køber. (j.nr. 2013-0116)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2014

Nævnet fandt ikke, at mægleren burde have indset, at
boligarealet oplyst i BBR-meddelelsen ikke kunne være korrekt. Nævnet fandt
derfor ikke grundlag for at pålægge mægleren et erstatningsansvar som følge af,
at det faktiske areal var mindre end oplyst i salgsopstillingen. (2013-0121)

 

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået