Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 17-07-2014

Nævnet fandt, at mægleren havde givet vildledende oplysninger om brugsret til et kælderrum.
Nævnet kunne ikke tage stilling til, om mægleren af denne grund havde vurderet salgsprisen
på ejerlejligheden forkert, og dermed ikke tage stilling til, om mægleren skulle betale erstatning
til køberne. (j.nr. 2014-0026)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-07-2014

En af mæglerens medarbejdere havde via mæglerens forretning solgt en ejerlejlighed, som han
selv var ejer af. Køber var gjort bekendt med, at medarbejderen var sælger.
Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren burde vide, at udskiftning af ejendommens faldstammer
ville påføre køber ekstra udgifter til reetablering af badeværelse, og nævnet
fandt derfor ikke, at mægleren skulle betale erstatning til køber. Nævnet kunne
ikke tage stilling til, om der i øvrigt var mangler ved ejerlejligheden, og
nævnet afviste derfor at tage stilling til, om mægleren skulle betale
erstatning til køber i den forbindelse. (j.nr. 2014-0027)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-06-2014

Mægleren havde medregnet restgælden på et ejerpantebrev i salgsprovenuberegningen men med et forkert beløb, hvilket var kritisabelt. Nævnet fandt, at sælger ikke var i god tro om, at restgælden
var korrekt, og kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale godtgørelse. Det var tillige kritisabelt, at mægleren ikke, før køber overtog ejendommen, havde kontrolleret, om køber havde stillet bankgaranti og underskrevet en gældsovertagelseserklæring. Nævnet fandt, at mægleren som følge af det kritisable mæglerarbejde skulle tåle en salærreduktion. (Dissens) (j.nr. 2013-0137)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-06-2014

Nævnet fandt ikke anledning til at
pålægge mægleren at betale erstatning til sælgerne for renteudgifter og
advokatudgift. Nævnet fandt heller ikke grundlag for at pålægge mægleren en
salærreduktion. (J. nr. 2013-0139)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-06-2014

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at sælgers opsigelse af
formidlingsaftalen kunne lægges mægleren til last. Henset til det af mægleren
udførte arbejde, blev mæglerens vederlag fastsat til ¼ af vederlaget svarende
til det beløb, som mægleren havde krævet. ( J. nr. 2014-0005)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-06-2014

Køber af en ejerlejlighed fandt efter købet ud af, at der
på nabogrunden var planer om at nedrive det eksisterende byhus i 1 ½ plan og
opføre en ny ejendom i 4 etager. Nævnet fandt, at mægleren havde indhentet de
dokumenter i sagen, som mægleren havde pligt til. Der fremgik ikke heraf
oplysning om planerne for nabogrunden. Nævnet fandt herefter ikke grundlag for
at fastslå, at mægleren var eller burde have været bekendt med planerne for nabogrunden,
og nævnet kunne allerede af denne grund ikke pålægge mægleren at betale
erstatning til køber. (j. nr. 2013-0180)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-06-2014

Nævnet fandt, at det ikke kunne
bebrejdes mægleren, at den byggesagkyndige, der havde udarbejdet energimærket,
eventuelt havde beskrevet gasfyret forkert. Nævnet fandt herefter ikke, at
mægleren skulle betale erstatning til køber som følge af, at gasfyret viste sig
at være gammelt og i dårlig stand. (j.nr. 2014-0025)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-06-2014

Det var kritisabelt, at mægleren i
salgsopstillingen havde anført for lav udgift til varme, men det lå uden for
rammerne af en nævnsbehandling at afgøre, om køberne som følge af den
fejlagtige oplysning havde betalt for meget for ejendommen, hvorfor spørgsmålet
om tilkendelse af erstatning blev afvist fra nævnsbehandling.
(Flertalsafgørelse) (j.nr. 2013-0188)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-06-2014

Nævnet fandt ikke anledning til
kritik af, at mægleren havde vurderet en ejendom beliggende i et
sommerhusområde som helårsbeboelse, idet ejendommen i BBR-ejermeddelelsen var
anført som helårsbeboelse. Nævnet kunne ud fra oplysningerne i sagen ikke
afgøre, om mægleren havde hindret en køber i at afgive købstilbud på sælgers
ejendom. Denne del af sagen blev derfor afvist fra nævnsbehandling som følge af
de modstridende forklaringer fra sagens parter. (j.nr. 2013-0203)

 

Læs hele kendelsen

Dato: 06-06-2014

Det var alvorligt kritisabelt, at mægleren ikke oplyste sælger og køber om, at
ejerlejlighedens badeværelse ikke var godkendt og lovligt. Det var videre
alvorligt kritisabelt, at indklagede ikke oplyste i salgsopstilling og
købsaftale, at loftsrummet ikke kunne godkendes til beboelse. Efter fremkomsten
af disse oplysninger ønskede køber ikke at gennemføre handlen. Mægleren blev
pålagt at erstatte sælgers udgifter til advokat i den forbindelse. Nævnet
fandt, at det ikke kunne bebrejdes mægleren, at sælger havde opsagt sit
realkreditlån, før forbeholdene i købsaftalen var opfyldt, hvorfor nævnet ikke
kunne pålægge mægleren at erstatte sælgers udgifter i forbindelse med
mellemfinansiering og optagelse af nyt realkreditlån, efter at handlen ikke
blev gennemført. (j.nr. 2013-0197)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-06-2014

Det kunne ikke bebrejdes mægleren, at sælgers bank gav forkerte oplysninger om et
låns indfrielse. Det var kritisabelt, at mægleren ikke havde udarbejdet
retvisende salgsbudget til sælger på et langt tidligere tidspunkt end sket. Da
mægleren i den endelige salgsprovenuberegning havde beregnet indfrielsen
korrekt, og da sælger havde fået udleveret denne provenuberegning inden
underskrivelsen af købsaftalen, kunne nævnet ikke pålægge mægleren at betale
godtgørelse til sælger. Mægleren havde på grund af manglende specifikation af
et vederlagsbeløb ikke krav på betaling heraf. Mægleren havde alene krav på
betaling af dokumentationsomkostninger, som kunne dokumenteres afholdt til
tredjemand. (j.nr. 2013-0206) (Mægleren har foranlediget sagen prøvet ved domstolene.
Mægleren har efterfølgende til nævnet oplyst, at nævnets kendelse blev stadfæstet.)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-06-2014

Mægleren havde oplyst boligarealet
ifølge BBR-ejermeddelelsen, som mægleren havde pligt til. Nævnet fandt ikke
grundlag for at fastslå, at mægleren ved besigtigelse af ejendommen burde have
indset, at boligarealet var mindre end oplyst i ejendommens papirer. Nævnet
kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (J. nr. 2013-0201)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-06-2014

Der var indgået en formidlingsaftale om
betaling efter regning. Nævnet fandt, at sælger havde opsagt
formidlingsaftalen, og mægleren var derfor berettiget til at opkræve vederlag
for det udførte arbejde. (J. nr. 2013-0209)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-06-2014

Nævnet fandt, at mægleren havde fået
tilladelse fra dødsboets bobestyrer til at nedsætte ejendommens udbudspris, og
nævnet fandt derfor, at mægleren var berettiget til at iværksætte
prisnedsættelsen. Bobestyreren trak senere samme dag sin tilladelse tilbage.
Nævnet kunne ikke tage stilling til, om mægleren inden avisens deadline kunne
have ændret annonceringen således, at den oprindelige pris blev fastholdt.
(j.nr. 2013-0224)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-06-2014

Nævnet fandt, at mægleren havde
udført mangelfuldt mæglerarbejde i forbindelse med formulering af klausul i
købsaftale vedrørende deklaration om en vejadgang, og at mægleren havde udført dårligt
arbejde i forbindelse med, at mægleren afsluttede handlen uden at undersøge, om
sælger havde dækket købers omkostninger til udfærdigelse og tinglysning af
deklaration, som aftalt i købsaftalen. (j.nr. 2013-0234)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-06-2014

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at sælger havde opsagt formidlingsaftalen. Nævnet
fandt, at sælger havde solgt fritidshuset i formidlingsaftaleperioden, og at
mægleren derfor havde krav på vederlag med mere. (Dissens) (j.nr. 2014-0004)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-04-2014

Nævnet fandt, at der var en gyldig
formidlingsaftale mellem parterne på handelstidspunktet. Det var alvorligt
kritisabelt, at mægleren ikke havde undersøgt og i salgsprovenuberegningen
medregnet omkostninger til indfrielse af et realkreditlån. Nævnet fandt imidlertid
ikke, at sælger var i god tro og kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale
godtgørelse. Mægleren blev pålagt en salærreduktion som følge af det kritisable
arbejde. Nævnet kunne ikke godkende mæglerens krav på betaling for annoncer, da
det aftalte beløb ikke var tilstrækkeligt specificeret. Nævnet kunne videre
ikke godkende mæglerens krav på betaling af udlæg til tredjemand og
dokumentationsomkostninger, da mægleren ikke havde dokumenteret at have afholdt
udgifter hertil. (J. nr. 2013-0158)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-04-2014

Det var alvorligt kritisabelt, at
mægleren havde udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning til sælger.
Parterne havde givet modstridende forklaringer om, hvorvidt sælger samtidig med
den fejlagtige salgsprovenuberegning havde modtaget et salgsbudget beregnet ud
fra en højere salgspris, men med angivelse af det samme provenu som i
salgsprovenuberegningen. Nævnet måtte derfor afvise at tage stilling til, om sælger
var i god tro om den fejlagtige salgsprovenuberegning, og dermed afvise at tage
stilling til, om sælger havde krav på betaling af godtgørelse som følge af
fejlen. Mægleren blev dog pålagt at tåle en salærreduktion på grund af det
dårlige mæglerarbejde. (J. nr. 2013-0175)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-04-2014

Mægleren havde i salgsopstillingen
angivet vandudgiften til 0 kr. og ikke oplyst om varmeudgiften. Det var
kritisabelt, at mægleren ikke havde opfyldt sin forpligtelse ifølge
lovgivningen til i salgsopstillingen at oplyse om den årlige varme- og vandudgift.
Nævnet kunne ikke afgøre, om køber havde betalt for meget for ejendommen henset
til de manglende oplysninger om varme- og vandudgiften, hvorfor nævnet ikke
kunne tage stilling til, om køber havde krav på erstatning. (j.nr. 2013-0213)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 28-03-2014

Køber af en andelslejlighed havde i
salgsopstillingen fået oplyst, at der ville blive etableret fransk altan i
lejligheden. Det fremgik imidlertid af tegninger og andre bilag til
købsaftalen, at der alene ville blive etableret en kvistaltan. Nævnet fandt det
alvorligt kritisabelt og ansvarspådragende, at mægleren ikke opdagede dette og
ikke orienterede køber om ændringer. Nævnet kunne imidlertid ikke tage stilling
til, om mægleren havde vurderet salgsprisen på ejerlejligheden korrekt, og
dermed ikke afgøre, om mægleren var erstatningsansvarlig over for køber som
følge af den ændrede altan. (J. nr. 2013-0142)

 

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået