Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 25-09-2014

Køber fik i forbindelse med fremvisning af ejendommen udleveret en salgsopstilling, hvoraf fremgik, at
ejendommens vandforsyningskvalitet var inden for normalværdierne. Nævnet fandt,
at mægleren i købsaftale og den tilhørende salgsopstilling særskilt havde
oplyst køber om, at ejendommens vandforsyningskvalitet alligevel ikke var inden
for normalværdierne, og anført, at køber accepterede dette ved sin underskrift
på købsaftalen, og nævnet fandt derfor ikke, at mægleren skulle betale
erstatning til køber. (j.nr. 2014-0046)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-09-2014

Nævnet fandt ikke anledning til
kritik af mæglerens arbejde i forbindelse med, at en interesseret køber afgav
købstilbud på en andelsbolig, der i forvejen var solgt betinget, og fandt ikke,
at det kunne bebrejdes mægleren, at den interesserede køber ikke erhvervede
ejendommen. (j.nr. 2014-0048)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-09-2014

Det var ikke kritisabelt, at mægleren
havde annonceret med det areal, som fremgik af BBR-ejermeddelelsen, idet det
var tvivlsomt, hvad det korrekte areal var. Mægleren havde senere tilrettet
annonceringen med det korrekte areal, da BBR-ejermeddelelse var blevet ændret.
Nævnet fandt ikke anledning til kritik af mægleren i den forbindelse, og nævnet
fandt, at mægleren havde dokumenteret, at han havde annonceret som aftalt i
aftaleperioden. Nævnet kunne ikke tage stilling til, om mægleren havde ændret i
formidlingsaftalen efter sælgers underskrift. (j.nr. 2014-0064)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-09-2014

Mægleren burde hverken ved besigtigelse af ejendommen eller ved
gennemgangen af ejendommens dokumenter have
bemærket en arealmangel på 12 m2 ud af 201 m2. Nævnet
kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2014-0084)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-09-2014

Sælger havde i et mageskifte formidlet af mægleren erhvervet en andelslejlighed, som
sælger ikke agtede at flytte ind i, men ønskede at sælge igen så hurtigt som
muligt. Nævnet kunne ikke tage stilling til, om mægleren havde vurderet
salgsprisen på andelslejligheden korrekt, ligesom der var modstridende
forklaringer om, hvad der var aftalt mellem sælger og mægler om nedsættelse af
pris og kontakt til andelsboligforeningen, der pressede på for et salg, idet
andelslejligheden ikke måtte henstå ubeboet. Nævnet måtte derfor afvise at tage
stilling til, om mægleren havde handlet ansvarspådragende og dermed afvise at
tage stilling til, om mægleren var erstatningsansvarlig over for sælger. (j.nr. 2013-0211)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-09-2014

Nævnet fandt ikke anledning til kritik af mæglerens arbejde i forbindelse med, at der var
flere interesserede købere til et fritidshus, som mægleren havde til salg. Nævnet fandt ikke, at
det kunne bebrejdes mægleren, at køberne valgte at give et højere bud på
ejendommen end deres oprindelige købstilbud. (j.nr. 2014-0002)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-09-2014

Der var indgået formidlingsaftale med
aftale om betaling "efter regning" Nævnet fandt, at mægleren skulle
tilbagebetale flere ydelser til sælger i forbindelse med, at sælgers ejendom
var blevet solgt hurtigt. Nævnet fandt videre, at mægleren ikke havde
specificeret størstedelen af sit vederlag, hvorfor nævnet fandt, at mægleren
ikke havde krav på betaling heraf. (j.nr. 2014-0035)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-09-2014

Det var alvorligt kritisabelt og i strid med god ejendomsmæglerskik, at mægleren
beholdt det hos mægleren deponerede beløb efter handlens gennemførelse i stedet
for at afregne dette over for sælger, som mægleren havde pligt til. Mægleren
blev pålagt straks at afregne beløbet og pålagt at forrente beløbet med
morarentesatsen over for sælger. (j.nr. 2014-0029)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-09-2014

Allerede fordi kommunen før købers overtagelse af ejendommen i ny kommuneplan besluttede
ikke at gennemføre et vejprojekt, fandt nævnet ikke, at mægleren kunne pålægges
erstatningsansvar for manglende oplysning om kommunens planer om etablering af
vej tæt på den ejendom, køber erhvervede. (j.nr. 2014-0044)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-09-2014

Mægleren havde i købsaftalen taget
forbehold for salgsopstillingens beløb vedrørende boligafgift og aconto
varmebetaling, fordi administratoroplysninger ikke forelå endnu. Handlen var
betinget af købers advokats godkendelse af handlen i sin helhed, og advokaten
havde taget forbehold for korrekte oplysninger, hvilke fremkom, inden advokaten
godkendte handlen endeligt. Da køber således kunne være trådt tilbage fra
handlen, kunne nævnet ikke pålægge mægleren at betale godtgørelse til køber.
(j.nr. 2014-0031)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-09-2014

Mægleren kunne ikke dokumentere, at mægleren havde annonceret som aftalt i aftaleperioden. Da det var bestridt, måtte nævnet lægge til grund, at der ikke var annonceret som aftalt. Nævnet udtalte kritik af mægleren i den forbindelse, samt kritik af, at mægleren ikke efter formidlingsaftalens indgåelse udarbejdede et salgsbudget med korrekt indfrielse af sælgers lån. (j.nr. 2013-0200)

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-07-2014

Det var alvorligt kritisabelt, at mægleren ikke havde undersøgt det korrekte beløb
til indfrielse af et realkreditlån. Nævnet fandt, at sælgerne var i god tro og pålagde derfor
mægleren at betale godtgørelse til sælgerne. Nævnet kunne ikke godkende
mæglerens krav på betaling for annoncepakke og internetannoncering, da de
aftalte beløb ikke var tilstrækkeligt specificerede. (J. nr. 2013-0161)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-07-2014

Nævnet fandt, at mægleren havde givet vildledende oplysninger om brugsret til et kælderrum.
Nævnet kunne ikke tage stilling til, om mægleren af denne grund havde vurderet salgsprisen
på ejerlejligheden forkert, og dermed ikke tage stilling til, om mægleren skulle betale erstatning
til køberne. (j.nr. 2014-0026)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-07-2014

Nævnet fandt ikke, at mægleren havde været forpligtet til at anføre i købsaftalen, at
den tidligere lejer af ejerlejligheden mente, at der var fejl og mangler ved
ejerlejlighedens badeværelse. Køber krævede, at de af lejer nævnte fejl og
mangler blev udbedret inden købers overtagelse af ejerlejligheden, hvilket blev
afvist af sælger under henvisning til, at eventuelle fejl og mangler ville
blive udbedret i forbindelse med en kommende AB 92 5-års gennemgang af
ejendommen, og at der var stillet en garanti på 1,2 mio. kr. som sikkerhed for
eventuelle fejl og mangler. Nævnet kunne på det foreliggende grundlag ikke
afgøre, om mægleren vidste eller burde vide, at der alene var et
restgarantibeløb på 165.000 kr., og dermed ikke afgøre, om mægleren havde
handlet ansvarspådragende over for køber ved ikke at give denne oplysning til
køber i forbindelse med handlen.(j.nr. 2013-0189)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-07-2014

En af mæglerens medarbejdere havde via mæglerens forretning solgt en ejerlejlighed, som han
selv var ejer af. Køber var gjort bekendt med, at medarbejderen var sælger.
Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren burde vide, at udskiftning af ejendommens faldstammer
ville påføre køber ekstra udgifter til reetablering af badeværelse, og nævnet
fandt derfor ikke, at mægleren skulle betale erstatning til køber. Nævnet kunne
ikke tage stilling til, om der i øvrigt var mangler ved ejerlejligheden, og
nævnet afviste derfor at tage stilling til, om mægleren skulle betale
erstatning til køber i den forbindelse. (j.nr. 2014-0027)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-07-2014

Det var kritisabelt, at mægleren ikke i købsaftalen mellem køber og sælger havde
taget højde for, hvordan der skulle forholdes, såfremt en lejer valgte at udnytte sin forkøbsret
til en del af ejendommen. Nævnet fandt, at køber i forbindelse med en senere budrunde om
ejendommen, havde fraskrevet sig at gøre krav gældende i forbindelse med den
første købsaftale og kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning
til køber som følge af det kritisable arbejde. (J. nr. 2013-0210)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-07-2014

Der var mellem sælger og mægler indgået en resultatafhængig formidlingsaftale.
Alligevel var det aftalt andetsteds i aftalen, at mægleren havde krav på delvis betaling
af salær ved ophør af formidlingsaftale. Aftalen udløb uden salg, og nævnet fandt, at mægleren,
sådan som aftalen var udformet, ikke havde krav på betaling af vederlag.  (J.nr. 2014-0043)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-07-2014

Køber havde et vandforbrug, der var over 3 gange højere end oplyst i
salgsopstillingen. Køber indgav imidlertid først klage til nævnet mere end 3 år
efter, at køber blev bekendt med, at salgsopstillingen muligvis indeholdt
forkerte oplysninger om vandforbruget. Nævnet fandt, at købers erstatningskrav
dermed var forældet, og allerede af denne grund kunne nævnet ikke pålægge
mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2014-0001)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-07-2014

Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at det kunne
bebrejdes mægleren, at den ene part i et mageskifte valgte at bruge
advokatforbeholdet i købsaftalen og dermed ikke gennemføre mageskiftet. Nævnet
kunne derfor ikke pålægge mægleren at erstatte den anden parts udgifter til
advokat, tilstandsrapport og energimærke. (J.nr. 2013-0220)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 17-07-2014

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren ikke sørgede for, at sælgers ejendom blev fjernet fra
Boliga.dk og Boligsiden.dk efter formidlingsaftalens udløb. Nævnet fandt det
videre kritisabelt, at mægleren uden forudgående aftale med sælger sendte nøgle
til ejendommen med posten til den pågældende adresse og efter at have fået
brevet retur, lagde nøglen i ejerlejlighedens postkasse. (2013-0221)

 

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået