Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 22-01-2015

Ejendomsmægleren havde solgt sælgers
ejerlejlighed ca. 9 dage efter formidlingsaftalens indgåelse. Der var aftalt
resultatafhængigt vederlag, og mægleren havde således krav på betaling af fuldt
vederlag – herunder krav på betaling af den del af vederlaget, der dækkede
annoncering. (j.nr. 2014-0116)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-01-2015

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren havde forsinket tinglysningen af handlen
og dermed forsinket udbetalingen af købesummen til sælger, ligesom nævnet ikke
fandt det godtgjort, at det kunne bebrejdes mægleren, at sælgers andel af
fælleskontoen ikke kunne udbetales til sælger. Nævnet kunne herefter ikke
pålægge mægleren at betale erstatning til sælger. Da der var aftalt betaling af
et resultatafhængigt vederlag, havde mægleren krav på det fulde vederlag ved
salg, uanset om enkelte ydelse eventuelt ikke var udført. (j.nr. 2014-0078)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-01-2015

Nævnet fandt, at mæglerne i købsaftalen udtrykkeligt burde
have gjort køberne opmærksom på de modsatrettede oplysninger om, hvilket
materiale ejendommens ydervægge var opført i. Nævnet fandt det imidlertid ikke godtgjort,
at køberne havde lidt et tab som følge heraf, hvorfor nævnet ikke kunne pålægge
mæglerne at betale erstatning til køberne. (j.nr. 2014-0126)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-01-2015

Sælger opsagde formidlingsaftalen efter ca. 18 dage. Der var indgået en formidlingsaftale om
betaling efter regning. Nævnet fandt, at mægleren var berettiget til vederlag for udført
arbejde. Nævnet kunne ikke godkende mæglerens krav om betaling af
foto/plantegning samt porto/kopialia, da disse beløb var aftalt forkert.
(Flertalsafgørelse)(2014-0082)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-01-2015

Nævnet udtalte kritik af, at mægleren havde annonceret sælgers ejendom til salg i lokalavisen med
en forkert udbudspris, og at mægleren ikke i købsaftalen havde forholdt sig til, at der på
ejendommen fandtes 2 skure, som ikke fremgik af ejendommens dokumenter. Nævnet
fandt imidlertid ikke, at det kunne bebrejdes mægleren, at sælger havde solgt
ejendommen til en pris, der var lavere end udbudsprisen. Nævnet fandt heller
ikke anledning til at pålægge mægleren at betale tabt arbejdsfortjeneste til
sælger eller erstatte sælgers udgift til byggesag. (J. nr. 2014-0129)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-01-2015

Mægleren havde ikke dokumenteret, at
mægleren havde annonceret som aftalt i aftaleperioden. Da det var bestridt,
måtte nævnet lægge til grund, at der ikke var annonceret som aftalt. Nævnet
udtalte kritik af mægleren i den forbindelse. (j.nr. 2014-0083)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-01-2015

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at sælgers opsigelse af
formidlingsaftalen kunne lægges mægleren til last. Henset til det af mægleren
udførte arbejde, blev mæglerens vederlag nedsat til et lavere beløb, end det mægleren
havde krævet. ( J. nr. 2014-0137)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 16-12-2014

Mægleren havde i formidlingsaftalen anført modstridende aftaler om, hvad mægleren havde
krav på, hvis aftalen udløb, uden at sælgers ejerlejlighed var blevet solgt. Mægleren
havde som den, der havde formuleret aftalen, ansvaret for, at aftalen eventuelt
kunne forstås på flere måder. Nævnet kunne derfor ikke godkende mæglerens krav
på betaling af basismarkedsføring. Da sælger på tidspunktet for
formidlingsaftalens indgåelse var klar over, at der skulle betales for fotos,
kunne nævnet godkende mæglerens krav herpå. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at
det kunne bebrejdes mægleren, at udbudsprisen ikke blev nedsat som aftalt i
formidlingsaftalen. (Tillæg til kendelse) (j.nr. 2013-0227)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-11-2014

Nævnet fandt, at mægleren i
købsaftalen burde have anført, at køber betingede handlen af, at sælger betalte
for berigtigelsen af handlen. Da sælger har underskrevet berigtigelsesaftale,
hvoraf fremgår, at mægleren skal berigtige handlen på sælgers vegne samt
modtage honorar herfor af sælger, kunne nævnet godkende mæglerens krav på
berigtigelseshonorar. Nævnet fandt ikke anledning til kritik af mægleren i
forbindelse med nøgleudlevering. (j.nr. 2014-0075)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-11-2014

Nævnet fandt ikke, at mægleren havde givet fejlagtige oplysninger vedrørende
omkostninger til tilslutning til fjernvarme. Nævnet fandt som følge heraf ikke
at kunne pålægge mægleren at betale erstatning til køber i forbindelse med, at
udgift til en mulig tilslutning til fjernvarme blev højere end forventet. Køber
valgte i stedet at indlægge jordvarme. (j.nr. 2014-0053)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Nævnet udtalte alvorlig kritik af, at mægleren gav en interesseret køber indtryk af,
at der var indgået aftale om køb af en andelsbolig, selvom der ikke var indgået en skriftlig købsaftale, der
endeligt fastlagde handlens vilkår. Andelsboligen blev efterfølgende solgt til
en anden køber. (J. nr. 2014-0079)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren havde begået fejl ved ikke i købsaftalen
at anføre, at sælger gav afslag i købesummen, idet de indklagede havde
forklaret, at sælger ikke længere ønskede at give køber et afslag. Køber havde
accepteret købsaftalen, hvori der ikke var anført noget om afslag i købesummen,
og nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren skulle have presset køber til
at underskrive denne købsaftale. På den baggrund kunne nævnet ikke pålægge
mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2014-0080)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Det var kritisabelt, at mægleren i salgsopstillingen havde oplyst, at der var 5 rum i et
projekteret rækkehus, når der kun ville blive tale om 4 rum. Nævnet fandt, at køberne
ud fra salgsopstillingens plantegning og fotos vidste eller burde vide, at der
ikke ville blive etableret et ekstra 5. rum på 2. sal i rækkehuset. Nævnet
fandt dermed ikke grundlag for at pålægge mægleren at erstatte købernes udgift
til at etablere ekstra væg og dør på 2. sal. (2014-0081)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Mægleren anførte i salgsopstillingen,
at køkkenet i ejendommen var fra 2007. Nævnet fandt, at mægleren ikke kunne
eller burde vide, at denne oplysning, der stammede fra sælger, ikke var
korrekt. Nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren et erstatningsansvar. (j.nr. 2014-0085)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Sælger solgte en ejendom med et badeværelse, der ikke var færdiggjort. Efter købernes
overtagelse af ejendommen færdiggjorde køberne badeværelset, men det viste sig,
at det afløb, som sælger havde udført, ikke var godkendt/lovligt. Nævnet fandt
det ikke godtgjort, at det kunne bebrejdes mægleren, at sælger ikke havde
sørget for godkendelse/lovliggørelse inden salget, eller godtgjort at sælger
havde anmodet mægleren om at indføje en ansvarsfraskrivelsesklausul i
købsaftalen. Nævnet fandt dermed ikke grundlag for at fastslå, at mægleren
havde udført et mangelfuldt arbejde, og kunne derfor ikke pålægge mægleren en
salærreduktion. (2014-0094)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Det var kritisabelt, at mægleren havde udarbejdet en salgsopstilling med anslået udgift til ejerforening uden at angive, at der var tale om skønnede udgifter. Da køber imidlertid inden handlen
havde fået salgsopstilling med de rigtige oplysninger, kunne nævnet ikke
pålægge mægleren et erstatningsansvar. (J. nr. 2014-0097)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Nævnet måtte afvise at tage stilling
til, om mægleren havde undladt at orientere sælgerne om, at tilstandsrapporten
kunne fornyes/forlænges. Nævnet udtalte kritik af, at mægleren havde udleveret
den tilstandsrapport for ejendommen, som sælger havde bestilt og betalt for,
til en anden ejendomsmægler, som skulle
sælge en anden lejlighed i ejendommen. (J. nr. 2014-0010)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Mægleren havde i salgsopstillingen
angivet et forkert beløb til boligafgift, fordi andelsboligforeningens
administrator havde givet forkert oplysning herom. Fejlen blev imidlertid
opdaget, da mægleren modtog selve oplysningsskemaet fra administrator, og køber
blev orienteret om den korrekte boligafgift. Køber fik således oplysningen om den korrekte
boligafgift, inden handlen var endelig, og køber havde derfor mulighed for at
træde tilbage fra handlen. Nævnet fandt ikke anledning til kritik af mægleren
og kunne følgelig ikke pålægge mægleren at betale godtgørelse til køber. (J.nr. 2013-0190)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 06-11-2014

Nævnet fandt, at mægleren med rette
kunne anse formidlingsaftalen for opsagt af sælger. Nævnet godkendte herefter
mæglerens krav på betaling af vederlag ved opsigelsen. (J. nr. 2014-0070)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-10-2014

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren havde lovet
at annullere formidlingsaftalen og ikke sende nogen faktura i den situation,
hvor sælger satte ejendommen til salg hos en anden ejendomsmægler. Nævnet fandt
videre ikke, at sælgers opsigelse af formidlingsaftalen kunne lægges mægleren
til last. Nævnet kunne herefter godkende mæglerens krav på arbejdsvederlag.
(J. nr. 2014-0037)

 

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået