Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 07-03-2016

Der var til sagen givet modsatrettede forklaringer om hændelsesforløbet i forbindelse med en købers afgivelse af købstilbud og mæglerens forelæggelse af sælgers modbud for køber. Nævnet kunne derfor ikke på det foreliggende grundlag afgøre, om mægleren havde påført sælger et tab, som kunne kræves erstattet. Sagen blev derfor afvist fra nævnsbehandling. (j.nr. 2015-0156)

Læs hele kendelsen her

Dato: 07-03-2016

Nævnet kunne ikke tage stilling til, om ejendomsmægleren havde foretaget en korrekt vurdering af ejendommen, idet afgørelsen af dette ville kræve afholdelse af syn og skøn, som ligger uden for rammerne af en nævnsbehandling. Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at ejendomsmægleren havde været inhabil i forbindelse med vurderingen. (j.nr. 2015-0174)

Læs hele kendelsen her

Dato: 07-03-2016

Mægleren havde aftalt et vederlag for salg med sælger. Da der var tale om en underskudshandel, og sælgers kreditors pant dermed ikke ville blive dækket, skulle kreditor godkende handlen. Kreditor betingede sin godkendelse af handlen af, at mægleren udtog et mindre vederlag i handlen. Nævnet fandt ikke, at denne aftale mellem kreditor og mægleren tillige gjaldt forholdet mellem sælger og mægleren. Nævnet kunne derfor godkende, at mægleren havde krav på betaling af resten af det aftalte vederlag hos sælger. (j.nr. 2015-0177)

Læs hele kendelsen her

Dato: 01-03-2016

Mægleren havde udarbejdet en fejlagtig provenuberegning til sælger i forbindelse med handlen, idet indfrielse af et lån var angivet med et beløb, der var ca. 90.000 kr. for lavt. Nævnet fandt, at sælger havde været i god tro om indfrielsesbeløbets størrelse, og fandt derfor, at mægleren skulle betale godtgørelse til sælger. (Mægleren har efter afsigelse af nævnets kendelse prøvet sagen ved domstolene. Østre Landsret dømte mægleren til at betale godtgørelse til sælger, der fandtes at være i god tro.) (j.nr. 2015-0148)

Læs hele kendelsen her

Dato: 29-02-2016

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren ikke havde oplyst klager om, at der havde været en nabohøring om ændring af bebyggelse på nabogrund. Nævnet kunne ikke tage stilling til, om køber havde lidt et tab. Nævnet kunne dermed ikke afgøre, om mægleren skulle betale erstatning til klager. (j.nr. 2015-0184)

Læs hele kendelsen her

Dato: 29-02-2016

Det var alvorligt kritisabelt, at mægleren ikke straks efter frigivelse af købesummen over for sælger afregnede den del af købesummen, der var deponeret hos mægleren. Mægleren blev pålagt at betale morarenter til sælger. Det var ligeledes kritisabelt, at mægleren ikke ved afregningen tog hensyn til en aftalt rabat på mæglerens vederlag. Mægleren havde derfor afregnet et mindre beløb, end sælger havde krav på. Mægleren blev pålagt at betale rabatten til sælger og betale morarenter af beløbet. Da det ikke var aftalt, at mægleren skulle udarbejde refusionsopgørelse, var det ikke kritisabelt, at indklagede ikke deltog i arbejdet med hos klager at fremskaffe diverse bilag til brug for udarbejdelsen. (J.nr. 2015-0158)

Læs hele kendelsen her

Dato: 29-02-2016

I salgsopstillingen var det anført, at der var gulvvarme på gæstetoilettet. Det fremgik af købsaftalen, at sælger ved sin underskrift havde godkendt indholdet af salgsopstillingen. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren var eller burde være bekendt med, at oplysningen om gulvvarme var fejlagtig. Nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2015-0195)

Læs hele kendelsen her

Dato: 29-02-2016

Ejendomsmægleren havde solgt sælgers ejendom ca. 3 uger efter formidlingsaftalens indgåelse. Der var aftalt resultatafhængigt vederlag, og mægleren havde således krav på betaling af fuldt vederlag, selvom ikke alle ydelser var udført. (j.nr. 2015-0217)

Læs hele kendelsen her

Dato: 29-02-2016

I formidlingsaftalen var det anført, at såfremt sælger undlod at underskrive et købstilbud på basis af den aftalte udbudspris, ville formidlingsaftalen blive betragtet som opsagt af sælger. Det fremgik af sagen, at mægleren havde fremskaffet et købstilbud på udbudsprisen, og at sælger ikke kunne acceptere tilbuddet. Mægleren fandt, at mægleren herefter havde krav på betaling af arbejdsvederlag, svarende til ¾ af det aftalte vederlag ved salg. (J. nr. 2015-0099)

Læs hele kendelsen her

Dato: 29-02-2016

Det fremgik af sagen, at mægleren havde oplyst køberne om skellet i indkørslen og om den tinglyste deklaration herom, og at mægleren havde udleveret kopi af deklarationen til købernes advokat. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren alligevel skulle have givet køberne urigtige eller mangelfulde oplysninger om skellet mellem ejendommen og naboejendommen. Nævnet kunne ikke pålægge mægleren at erstatte naboens udgifter til skelforretning. (J. nr. 2015-0118)

Læs hele kendelsen her

Dato: 29-02-2016

Nævnet fandt, at mægleren burde have gjort nogle interesserede købere opmærksomme på, at der forelå en underskrevet købsaftale med nogle andre købere, således at køberne havde mulighed for at udsætte en gennemgang af ejendommen med en bygningssagkyndig, til det var afgjort, om handlen mellem sælger og de andre købere blev gennemført. Nævnet fandt derfor, at mægleren skulle erstatte købernes udgift til den forgæves afholdte udgift til deres bygningssagkyndige. (j.nr. 2015-0137)

Læs hele kendelsen her

Dato: 29-02-2016

Formidlingsaftalen blev opsagt af sælger efter ca. 1 måned. Mægleren krævede betaling for de ydelser, som var aftalt i formidlingsaftalen. Nævnet fandt, at mægleren havde krav på betaling som krævet. (j.nr. 2015-0141)

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-01-2016

Mægleren formidlede salg af en ejendom, hvor der i nærheden var placeret 3 vindmøller. Hverken af kommuneplanen eller andre dokumenter indhentet af mægleren fremgik oplysning om forslag/planer om at udskifte de 3 eksisterende vindmøller med større vindmøller. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren alligevel vidste eller burde vide, at der havde været debat om, hvorvidt en ansøgning om udskiftning af de 3 eksisterende vindmøller med 3 større vindmøller kunne godkendes. Nævnet fandt dermed ikke, at mægleren havde handlet ansvarspådragende over for køber. Allerede af denne grund kunne nævnet ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2015-0117)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-01-2016

Formidlingsaftalen blev opsagt af sælger efter 1 måned. Mægleren krævede betaling for de ydelser, som var aftalt i formidlingsaftalen. Nævnet fandt, at mægleren havde krav på betaling som krævet. (j.nr. 2015-0124)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-01-2016

Der var flere interesserede købere til en ejendom, som mægleren havde til salg. Nævnet fandt, at det ikke kunne bebrejdes mægleren, at køberne afgav et nyt købstilbud, der var højere end klagernes tidligere bud. Nævnet fandt ikke grundlag for at pålægge mægleren at erstatte klagerne differencen mellem de to købstilbud. (j.nr. 2015-0142)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-01-2016

Sælger havde opsagt en formidlingsaftale med en ejendomsmægler (mægler 1). Det var i formidlingsaftalen aftalt, at sælger skulle betale ¼ vederlag i forbindelse med opsigelsen. Sælgers ejendom blev efterfølgende solgt gennem en anden ejendomsmægler (mægler 2) til en køber, som mægler 1 havde haft kontakt til. Nævnet fandt ikke, at mægler 1 havde krav på yderligere vederlag udover ¼ vederlag. (j.nr. 2015-0154)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-01-2016

Nævnet fandt ikke anledning til at kritisere mæglerens handlemåde i en situation, hvor der var flere interesserede købere til en ejendom, og kunne ikke pålægge mægleren at betale erstatning til sælgerne. (J. nr. 2015-0001)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-01-2016

Nævnet fandt det alvorligt kritisabelt, at mægleren, der skulle varetage sælgers interesser, ikke frarådede sælger at acceptere en betingelse i købsaftalen om, at sælger skulle betale for udbedring af 2 skader, nævnt i tilstandsrapporten, når der hverken var angivet et maksimalt beløb eller angivet en mulighed for sælger til at annullere handlen, hvis udgiften blev for høj. Mægleren blev som følge af den mangelfulde rådgivning pålagt en salærreduktion. (j.nr. 2015-0068)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-01-2016

Det var kritisabelt, at mægleren havde udarbejdet et fejlagtigt salgsprovenu til sælger i forbindelse med salg. Mægleren blev pålagt at betale godtgørelse til sælger, der fandtes at være i god tro om provenuberegningens rigtighed.(J. nr. 2015-0091)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-01-2016

Formidlingsaftalen var udløbet. Sælger underskrev ikke en ny formidlingsaftale, selvom mægleren flere gange anmodede sælger herom. Mægleren arbejdede videre med salget, og sælger underskrev købstilbud fremskaffet af ejendomsmægleren. I den situation havde mægleren krav på vederlag, jf. lov om formidling af fast ejendom § 32. Nævnet fandt ikke anledning til kritik af mæglerens arbejde og kunne derfor ikke pålægge mægleren at reducere sit vederlag. (j.nr. 2015-0093)

 

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået