Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 15-07-2015

Nævnet lagde til grund, at den første formidlingsaftale var blevet opsagt af
indklagede i forbindelse med, at indklagedes mæglerforretning lukkede.
Indgåelsen af en formidlingsaftale for 6 måneder med indklagedes anden
mæglerforretning var derfor indgåelse af en helt ny formidlingsaftale og ikke
en forlængelse af en eksisterende aftale. Mægleren havde derfor ikke handlet i
strid med reglen om, at en forlængelse alene kan ske for 3 måneder. Mægleren
kunne ikke dokumentere at have afholdt udlæg til tredjemand, hvorfor nævnet
ikke kunne godkende mæglerens krav herpå. (j.nr. 2014-0179)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 15-07-2015

Mægleren havde indhentet de oplysninger om ejendommen, som mægleren havde pligt til.
Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at mægleren burde have indset, at
hækken på ejendommen og en bygning ikke var placeret i det matrikulære skel,
men inde på nabogrunden. Nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at sørge
for, at det matrikulære forhold blev bragt i overensstemmelse med de fysiske
forhold på ejendommen. (j.nr.2014-0184)

 

Læs hele kendelsen her

 

Dato: 15-07-2015

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren arbejdede videre med et salg af en
nødlidende ejendom, før der var samtykke fra sælgers panthaver. Nævnet fandt
således ikke, at det var tilstrækkeligt, at mægleren henholdt sig til en mundtlig
oplysning fra sælgers ægtefælle om, at denne ville dække underskuddet ved
handlen. Nævnet pålagde mægleren at erstatte sælgers udgift til tilstandsrapport
og el-eftersyn. (j.nr. 2014-0196)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 08-07-2015

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at sælger og mægler havde indgået en mundtlig
aftale om reduktion af mæglerens vederlag i forbindelse med formidlingsaftalens
ophør. Nævnet fandt, at mægleren havde krav på betaling af vederlag som krævet.
(j.nr. 2014-0193)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 08-07-2015

Nævnet kunne ikke tage stilling til, om mægleren havde vurderet
prisen på sælgers ejerlejlighed for lavt, og måtte herefter afvise at tage
stilling til, om det kunne bebrejdes mægleren, at sælger opsagde
formidlingsaftalen. ( J.nr. 2014-0194)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 08-07-2015

Nævnet fandt ikke, at mægleren vidste eller burde vide, at der var fugtproblemer
og mangler på ejendommen ud over, hvad der var oplyst i tilstandsrapporten.
Indklagede havde oplyst bygningsarealer i henhold til BBR-ejermeddelsen, og nævnet
fandt ikke, at indklagede vidste eller burde vide, at disse arealer ikke var korrekte.
Nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren et erstatningsansvar.(J. nr. 2014-0120)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 08-07-2015

Mægleren, som var købers rådgiver og desuden berigtigede handlen, havde i
refusionsopgørelsen medtaget et beløb i købers favør. Beløbet dækkede udgift
til undersøgelse af, om der var skimmelsvamp i loftsrummet. Køber havde
betinget handlen af, at sælger skulle få foretaget og betale for undersøgelsen.
Nævnet fandt, at sælger havde accepteret at afholde denne udgift og accepteret,
at køber kunne tilbageholde udgiftsbeløbet, såfremt sælger ikke inden
overtagelsesdagen havde indhentet dokumentation for, at der ikke var
skimmelsvamp. Nævnet fandt derfor ikke anledning til at kritisere, at mægleren
havde medtaget beløbet i refusionsopgørelsen. (J. nr. 2014-0148)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 08-07-2015

Mægleren havde indhentet tilstandsrapport, energimærke og BBR-ejermeddelelse, som
mægleren havde pligt til. Nævnet fandt ikke, at der var uoverensstemmelse mellem
dokumenternes oplysninger om, hvilket bygningsmateriale ejendommens ydermur var
opført i. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren ved en besigtigelse af ejendommen
burde have set, at ejendommens ydermur var beklædt med murskaller. Nævnet fandt
herefter ikke, at mægleren burde have foretaget nærmere undersøgelser vedrørende
bygningsmaterialet, og dermed kunne nævnet ikke pålægge mægleren at betale erstatning
til køberne. (j.nr. 2014-0203)

 

Læs hele kendelsen her

 

Dato: 08-07-2015

Sælger solgte sin andelslejlighed, og købesummen angik dels andelen af foreningens
formue dels forbedringer af lejligheden. Køber ønskede et nedslag i købesummen,
og at nedslaget skulle gives i formueandelen. Sælger ønskede, at nedslaget
skulle gives i værdiansættelsen af forbedringerne. Nævnet fandt det ikke
godtgjort, at mægleren havde oplyst til sælger, at der var forbud mod at give
nedslaget i forbedringerne. I et tillæg til købsaftalen blev indgået aftale om
en ansvarsfraskrivelsesklausul vedrørende forbedringerne, således at køber ikke
senere kunne gøre ansvar gældende over for sælger i forbindelse med opgørelse
og værdiansættelse af forbedringerne. Denne klausul blev senere tilsidesat af
byretten under en sag anlagt af køber mod sælger. Nævnet fandt, at indklagede
skulle tåle en salærreduktion som følge af mangelfuld rådgivning. (j.nr. 2014-0151)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 08-07-2015

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren havde lovet
at annullere formidlingsaftalen og ikke sende nogen faktura i den situation,
hvor sælger ønskede at udsætte salget af ejerlejligheden. Nævnet kunne
herefter godkende mæglerens krav på arbejdsvederlag. ( J. nr. 2014-0204)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 08-07-2015

Det var kritisabelt, at mægleren i salgsopstillingen havde skrevet, at der var
egen terrasse til lejligheden, når dette ikke var tilfældet. Nævnet måtte afvise at
tage stilling til, om køber havde lidt et tab som følge af den forkerte oplysning.
(J. nr. 2014-0169)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 08-07-2015

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren vidste eller burde vide, at
ejendommen på handelstidspunktet havde problemer med rotter. Nævnet kunne
derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2015-0003)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 08-07-2015

Det var kritisabelt, at mægleren havde udleveret en salgsopstilling, som ikke var
opdateret med de aktuelle ejer- og anvendelsesudgifter. Da køber imidlertid
inden handlen havde fået en salgsopstilling med de rigtige oplysninger, kunne
nævnet ikke pålægge mægleren et erstatningsansvar eller at betale godtgørelse.
Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren havde oplyst, at en udestue indgik i
boligarealet. Da det korrekte areal imidlertid fremgik af flere af ejendommens
dokumenter, som var udleveret til køber og købers advokat i forbindelse med
handlens indgåelse, kunne nævnet ikke pålægge mægleren at betale erstatning
til køber. (J. nr. 2014-0177)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 08-07-2015

Det var kritisabelt, at mægler i sin annoncering, uden accept fra boet efter den
tidligere ejer, anvendte fotos af ejerlejligheden taget i den tidligere ejers ejertid
og visende indbo tilhørende den tidligere afdøde ejer. Nævnet måtte afvise at
tage stilling til, om mægleren havde vurderet sælgers ejendom forkert.
(j.nr. 2014-0181)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 08-07-2015

Nævnet udtalte kritik af, at mægleren medvirkede til salg af et fritidshus uden
enten at sikre sig, at en vandanalyse, som fandtes for ejendommen, blev forelagt
køber, eller at der i købsaftalen på købers vegne blev taget forbehold for indholdet heraf.
Ved en dom mellem køber og sælger blev sælger pålagt at betale erstatning til køber, idet
retten fandt, at sælger ikke havde opfyldt sin loyale oplysningspligt, og at ejendommen
var behæftet med en mangel. Nævnet lagde til grund, at hvis køber havde modtaget
fyldestgørende oplysninger om vandkvaliteten, ville køber have reduceret sin
købspris med den tilkendte erstatning. Nævnet fandt derfor ikke, at sælger
havde lidt et tab, og kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning
til sælger. (2014-0189)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 08-06-2015

Da sælger satte sin lejlighed til salg, havde mægleren udarbejdet et forkert salgsbudget til sælger. Nævnet kunne ikke pålægge mægleren at betale godtgørelse til klager, da klager forud for sin underskrift på købsaftalen var gjort bekendt med fejlen og havde modtaget en korrigeret salgsprovenuberegning. Nævnet udtalte kritik af, at mægleren ikke udarbejdede et retvisende budget til sælger før købsaftale blev udarbejdet, og fandt, at mægleren derfor skulle tåle en salærreduktion. (J.nr. 2014-0152)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 19-05-2015

Køber fik i forbindelse med handlen udleveret tilstandsrapport, hvoraf fremgik, at
der var K2 og K3 skader på taget, og at taget havde begrænset restlevetid.
Køber fik tillige udleveret ejerskifteforsikrings- og husforsikringstilbud. Af
disse fremgik, at ejerskifteforsikringen ikke dækkede forhold nævnt i
tilstandsrapporten, og at husforsikringen ikke dækkede svamp, insekt og råd i
tagkonstruktionen. Nævnet lagde herefter til grund, at det ikke var muligt at
forsikre taget, og køber var via de udleverede dokumenter orienteret herom.
Allerede af denne grund kunne nævnet ikke pålægge mægler 1 at betale erstatning
til køber til dækning af udgift til udbedring af taget. Nævnet fandt det ikke
godtgjort, at mægler 2 havde oplyst til forsikringsselskabet, at mægler 2 havde
fuldmagt til at tegne forsikring for køber, eller at indklagede 2 tegnede
fritidshusforsikringen uden købers accept eller vidende. Nævnet kunne herefter
heller ikke pålægge mægler 2 at betale erstatning til køber. (j.nr. 2014-0174)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 19-05-2015

Mægleren skulle sælge en ideel anpart, som var beliggende i en villa med 2 lejligheder.
Nævnet fandt ikke, at mægleren havde udført kritisabelt mæglerarbejde i forhold til den
ejer, som ejede den anden ideelle anpart. Tvisten mellem mægleren og ejeren af den anden
ideelle anpart om, hvordan samejeoverenskomsten skulle fortolkes, kunne nævnet
ikke tage stilling til. (j.nr. 2014-0153)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 19-05-2015

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren ikke ved forelæggelsen af et købstilbud for
sælger oplyste sælger om, at der var endnu en interesseret køber, der skulle
besigtige klagers ejerlejlighed samme dag. Klager endte med at sælge
ejerlejligheden til denne anden køber og til en højere pris end købstilbuddet
fra den første interesserede køber. Mægleren havde allerede givet sælger en
vederlagsreduktion som følge af sælgers utilfredshed med mæglerens håndtering
af sagen. Nævnet fandt ikke grundlag for yderligere at reducere mæglerens
vederlag. (j.nr. 2014-0186)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 19-05-2015

Nævnet fandt det alvorligt kritisabelt og i strid med gældende regler, at mægleren i
købsaftalen havde anført, at hele købesummen skulle deponeres hos mægleren, når
mægleren alene måtte have 35.000 kr. deponeret hos sig. Nævnet fandt det videre
alvorligt kritisabelt, at mægleren ikke i købsaftalen indføjede et forbehold
for sælgers kreditorers og pengeinstituts godkendelse af handlen, når der var
tale om en underskudshandel. Nævnet fandt, at mægleren skulle tåle en
salærreduktion som følge af det kritisable arbejde. Nævnet måtte afvise at tage
stilling til, om mægleren havde vurderet salgsprisen på sælgers andelslejlighed
for lavt. (j.nr. 2014-0170)

 

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået