Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 15-07-2015

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren ikke havde overholdt sin pligt til at indgå
en skriftlig formidlingsaftale på tidspunktet for salgsarbejdets påbegyndelse.
Sælger havde imidlertid i forbindelse med købsaftalens indgåelse underskrevet
en formidlingsaftale, hvoraf mæglerens vederlag fremgik. Nævnet kunne derfor
ikke pålægge mægleren at fortabe retten til at oppebære vederlag. Nævnet fandt
imidlertid, at mægleren som følge af sin pligtforsømmelse vedrørende den
manglende skriftlige formidlingsaftale skulle tåle en salærreduktion.(j.nr. 2015-0009)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 15-07-2015

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren ikke straks efter at have modtaget
kontrolkode til realkreditinstituttet indhentede oplysninger om indfrielse af
sælgers indestående lån og udarbejdede et nyt salgsbudget til sælger. Da sælger
før underskrivelsen af købsaftalen havde fået udleveret salgsprovenuberegning,
hvoraf indfrielsesomkostninger fremgik, havde sælger ikke krav på godtgørelse,
men nævnet udtalte alvorlig kritik af mæglerens arbejde og pålagde mægleren en
salærreduktion. Mægleren havde ikke på tilstrækkelig vis specificeret udgift
til avisannoncering og internet, hvorfor nævnet ikke kunne godkende mæglerens
krav på betaling af disse beløb. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at det kunne
bebrejdes mægleren, at sælgers ejerlejlighed blev solgt til en pris, der lå
under udbudsprisen. (j.nr. 2014-0141)

 

Læs hele kendelsen her

 

Dato: 15-07-2015

På sælgers ejendom var der tinglyst en forkøbsret med en nabo som
rettighedshaver. Nævnet fandt ikke anledning til kritik af mæglerens håndtering
af salget. Nævnet fandt herefter ikke grundlag for, at mægleren skulle fortabe sit
vederlag og kunne heller ikke pålægge mægleren at betale erstatning til sælger.
(J. nr. 2014-0171)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 15-07-2015

Nævnet lagde til grund, at den første formidlingsaftale var blevet opsagt af
indklagede i forbindelse med, at indklagedes mæglerforretning lukkede.
Indgåelsen af en formidlingsaftale for 6 måneder med indklagedes anden
mæglerforretning var derfor indgåelse af en helt ny formidlingsaftale og ikke
en forlængelse af en eksisterende aftale. Mægleren havde derfor ikke handlet i
strid med reglen om, at en forlængelse alene kan ske for 3 måneder. Mægleren
kunne ikke dokumentere at have afholdt udlæg til tredjemand, hvorfor nævnet
ikke kunne godkende mæglerens krav herpå. (j.nr. 2014-0179)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 15-07-2015

Mægleren havde indhentet de oplysninger om ejendommen, som mægleren havde pligt til.
Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at mægleren burde have indset, at
hækken på ejendommen og en bygning ikke var placeret i det matrikulære skel,
men inde på nabogrunden. Nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at sørge
for, at det matrikulære forhold blev bragt i overensstemmelse med de fysiske
forhold på ejendommen. (j.nr.2014-0184)

 

Læs hele kendelsen her

 

Dato: 15-07-2015

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren arbejdede videre med et salg af en
nødlidende ejendom, før der var samtykke fra sælgers panthaver. Nævnet fandt
således ikke, at det var tilstrækkeligt, at mægleren henholdt sig til en mundtlig
oplysning fra sælgers ægtefælle om, at denne ville dække underskuddet ved
handlen. Nævnet pålagde mægleren at erstatte sælgers udgift til tilstandsrapport
og el-eftersyn. (j.nr. 2014-0196)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 15-07-2015

Sælger gjorde gældende, at salgsbudget aldrig var blevet udleveret, og at
provenuberegning først var blevet udleveret efter handlens indgåelse. Mægleren gjorde
gældende, at sælger havde fået udleveret begge dokumenter, hvilket sælger også
havde bekræftet med sin underskrift. Mægleren var dog ikke i besiddelse af
kopier af dokumenterne. På den baggrund lagde nævnet til grund, at hverken
salgsbudget eller salgsprovenuberegning var blevet udleveret til sælger, og
udtalte alvorlig kritik heraf. Mægleren blev pålagt en salærreduktion som følge af
det alvorlige kritisable arbejde. (j.nr. 2014-0198)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 15-07-2015

Det var i formidlingsaftalen anført, at sælger skulle refundere mæglerens udgifter
mod at få udleveret dokumentation for udgiften. Nævnet fandt det herefter
kritisabelt, at mægleren ikke dokumenterede sine udlæg, efter at sælger havde
anmodet herom. Nævnet fandt ikke, at dette kunne medføre, at mægleren ikke
havde krav på betaling af sin faktura. Da mægleren efterfølgende havde fremlagt
dokumentation, kunne nævnet derfor godkende mæglerens faktura. Mægleren havde
oplyst, at værdiansættelsen af ejendommen var aftalt med sælger, idet sælger
ønskede en bestemt udbudspris. Nævnet udtalte kritik af mægleren i den
forbindelse, idet sælgers ønsker til udbudsprisen i henhold til lovgivningen
ikke er et kriterium, der kan indgå i mæglerens værdiansættelse. Nævnet måtte
imidlertid afvise at tage stilling til, om mæglerens værdiansættelse havde
været for høj. (j.nr. 2015-0002)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 15-07-2015

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren i salgsopstillingen havde anført, at
ejerlejligheden havde egen terrasse, når der alene var brugsret til terrasse.
Nævnet kunne ikke afgøre, om køber havde betalt for meget for ejerlejligheden
som følge af fejloplysningen. Nævnet kunne heller ikke afgøre, om mægleren
havde værdiansat ejerlejligheden og garagen korrekt. Da det tydeligt af
plantegningen fremgik, at denne var vejledende og uden ansvar, fandt nævnet
ikke anledning til kritik af, at køkkenet viste sig at være 60 cm kortere, end
plantegningen viste. (j.nr. 2015-0007)

 

Læs hele kendelsen her

 

Dato: 08-07-2015

Det var kritisabelt, at mægleren havde udleveret en salgsopstilling, som ikke var
opdateret med de aktuelle ejer- og anvendelsesudgifter. Da køber imidlertid
inden handlen havde fået en salgsopstilling med de rigtige oplysninger, kunne
nævnet ikke pålægge mægleren et erstatningsansvar eller at betale godtgørelse.
Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren havde oplyst, at en udestue indgik i
boligarealet. Da det korrekte areal imidlertid fremgik af flere af ejendommens
dokumenter, som var udleveret til køber og købers advokat i forbindelse med
handlens indgåelse, kunne nævnet ikke pålægge mægleren at betale erstatning
til køber. (J. nr. 2014-0177)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 08-07-2015

Det var kritisabelt, at mægler i sin annoncering, uden accept fra boet efter den
tidligere ejer, anvendte fotos af ejerlejligheden taget i den tidligere ejers ejertid
og visende indbo tilhørende den tidligere afdøde ejer. Nævnet måtte afvise at
tage stilling til, om mægleren havde vurderet sælgers ejendom forkert.
(j.nr. 2014-0181)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 08-07-2015

Nævnet udtalte kritik af, at mægleren medvirkede til salg af et fritidshus uden
enten at sikre sig, at en vandanalyse, som fandtes for ejendommen, blev forelagt
køber, eller at der i købsaftalen på købers vegne blev taget forbehold for indholdet heraf.
Ved en dom mellem køber og sælger blev sælger pålagt at betale erstatning til køber, idet
retten fandt, at sælger ikke havde opfyldt sin loyale oplysningspligt, og at ejendommen
var behæftet med en mangel. Nævnet lagde til grund, at hvis køber havde modtaget
fyldestgørende oplysninger om vandkvaliteten, ville køber have reduceret sin
købspris med den tilkendte erstatning. Nævnet fandt derfor ikke, at sælger
havde lidt et tab, og kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning
til sælger. (2014-0189)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 08-07-2015

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at sælger og mægler havde indgået en mundtlig
aftale om reduktion af mæglerens vederlag i forbindelse med formidlingsaftalens
ophør. Nævnet fandt, at mægleren havde krav på betaling af vederlag som krævet.
(j.nr. 2014-0193)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 08-07-2015

Nævnet fandt ikke, at mægleren vidste eller burde vide, at der var fugtproblemer
og mangler på ejendommen ud over, hvad der var oplyst i tilstandsrapporten.
Indklagede havde oplyst bygningsarealer i henhold til BBR-ejermeddelsen, og nævnet
fandt ikke, at indklagede vidste eller burde vide, at disse arealer ikke var korrekte.
Nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren et erstatningsansvar.(J. nr. 2014-0120)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 08-07-2015

Nævnet kunne ikke tage stilling til, om mægleren havde vurderet
prisen på sælgers ejerlejlighed for lavt, og måtte herefter afvise at tage
stilling til, om det kunne bebrejdes mægleren, at sælger opsagde
formidlingsaftalen. ( J.nr. 2014-0194)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 08-07-2015

Mægleren, som var købers rådgiver og desuden berigtigede handlen, havde i
refusionsopgørelsen medtaget et beløb i købers favør. Beløbet dækkede udgift
til undersøgelse af, om der var skimmelsvamp i loftsrummet. Køber havde
betinget handlen af, at sælger skulle få foretaget og betale for undersøgelsen.
Nævnet fandt, at sælger havde accepteret at afholde denne udgift og accepteret,
at køber kunne tilbageholde udgiftsbeløbet, såfremt sælger ikke inden
overtagelsesdagen havde indhentet dokumentation for, at der ikke var
skimmelsvamp. Nævnet fandt derfor ikke anledning til at kritisere, at mægleren
havde medtaget beløbet i refusionsopgørelsen. (J. nr. 2014-0148)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 08-07-2015

Mægleren havde indhentet tilstandsrapport, energimærke og BBR-ejermeddelelse, som
mægleren havde pligt til. Nævnet fandt ikke, at der var uoverensstemmelse mellem
dokumenternes oplysninger om, hvilket bygningsmateriale ejendommens ydermur var
opført i. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren ved en besigtigelse af ejendommen
burde have set, at ejendommens ydermur var beklædt med murskaller. Nævnet fandt
herefter ikke, at mægleren burde have foretaget nærmere undersøgelser vedrørende
bygningsmaterialet, og dermed kunne nævnet ikke pålægge mægleren at betale erstatning
til køberne. (j.nr. 2014-0203)

 

Læs hele kendelsen her

 

Dato: 08-07-2015

Sælger solgte sin andelslejlighed, og købesummen angik dels andelen af foreningens
formue dels forbedringer af lejligheden. Køber ønskede et nedslag i købesummen,
og at nedslaget skulle gives i formueandelen. Sælger ønskede, at nedslaget
skulle gives i værdiansættelsen af forbedringerne. Nævnet fandt det ikke
godtgjort, at mægleren havde oplyst til sælger, at der var forbud mod at give
nedslaget i forbedringerne. I et tillæg til købsaftalen blev indgået aftale om
en ansvarsfraskrivelsesklausul vedrørende forbedringerne, således at køber ikke
senere kunne gøre ansvar gældende over for sælger i forbindelse med opgørelse
og værdiansættelse af forbedringerne. Denne klausul blev senere tilsidesat af
byretten under en sag anlagt af køber mod sælger. Nævnet fandt, at indklagede
skulle tåle en salærreduktion som følge af mangelfuld rådgivning. (j.nr. 2014-0151)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 08-07-2015

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren havde lovet
at annullere formidlingsaftalen og ikke sende nogen faktura i den situation,
hvor sælger ønskede at udsætte salget af ejerlejligheden. Nævnet kunne
herefter godkende mæglerens krav på arbejdsvederlag. ( J. nr. 2014-0204)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 08-07-2015

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren vidste eller burde vide, at
ejendommen på handelstidspunktet havde problemer med rotter. Nævnet kunne
derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2015-0003)

 

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået