Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 19-01-2017

I forbindelse med ejerens og dennes ægtefælles skilsmisse fik mægleren ejerens ejendom til salg. Ejendommen var fælleseje mellem ægtefællerne og tjente til familiens bolig. Ejeren var fraflyttet ejendommen, mens ægtefællen var blevet boende i ejendommen. Ejeren gav fuldmagt til ægtefællen om at stå for salget sammen med mægleren. Efter ca. 5 måneders salgsarbejde meddelte ægtefællen, at ejendommen ikke skulle sælges og skulle tages af markedet. Mægleren bekræftede dette og fjernede ejendommen fra internettet. Mægleren genoptog salgsarbejdet efter aftale med ejeren, men uden at informere ægtefællen herom, selvom denne stadig havde bopæl på ejendommen, og selvom denne havde fuldmagt fra ejeren. Nævnet fandt, at mægleren havde handlet i strid med god ejendomsmæglerskik ved at genoptage salgsbestræbelserne uden ægtefællens accept. (j.nr. 2016-0069)

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2017

I købsaftalen var det mellem køber og sælger aftalt at handle kontant. Af salgsopstillingen fremgik, at der ikke var nogle indestående lån, som køber kunne overtage. Køber fik i forbindelse med handlen udleveret tingbogsattest, hvoraf fremgik, at samtlige lån, der var tinglyst på den omhandlede ejerlejlighed, tillige var tinglyst i andre ejerlejligheder i ejendommen. På den baggrund fandt nævnet, at køber ikke var berettiget til at forvente, at der kunne opnås stempelrefusion i forbindelse med sin belåning af ejerlejligheden. Nævnet fandt videre, at mægleren ikke havde været forpligtet til i salgsopstilling eller købsaftale særskilt at gøre opmærksom på, at der ikke for køber var mulighed for stempelrefusion. Nævnet fandt herefter ikke, at mægleren havde handlet ansvarspådragende over for køber, og nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2016-0105)

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2017

Det fremgik af annonce for en byggegrund, at en køber ud over købesummen på 900.000 kr. skulle afholde udgifter til tilslutningsafgifter. Det fremgik af købsaftalen, at grunden blev solgt eksklusive tilslutningsafgifter til kloak, elforsyning, vandforsyning, varmeforsyning, antenneforening og anlægsudgift, og at det anslåede beløb hertil udgjorde ca. 125.000 kr. Nævnet fandt således, at køber havde accepteret at skulle afholde disse udgifter, og nævnet kunne således ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2016-0066)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2017

Nævnet fandt, at mægleren havde handlet i strid med lov om formidling af fast ejendom m.v., ved ikke i købsaftalen at indføje et aftalevilkår om ejendommens udestue, der ikke var registreret i BBR-registret. Nævnet fandt, at der var tale om en væsentlig oplysning for køber. Køber krævede efterfølgende erstatning, idet udestuen ikke kunne godkendes af kommunen. Handlen havde været betinget af købers rådgivers godkendelse af handlen i sin helhed, og rådgiveren havde betinget handlen af, at sælger skulle indestå for udestuens lovlighed, hvilket sælger ikke ville, og køber frafaldt herefter sit krav. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2016-0118)

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2017

Køber købte en ubebygget grund i december 2009. Køber blev i købsaftalen gjort bekendt med, hvorledes hun som køber var stillet vedrørende jordbundsundersøgelser, ekstrafundering og pilotering. Køber var eller burde derfor i december 2009 være opmærksom herpå. Købers krav forældes efter 3 år. Da køber først havde rejst krav om erstatning i 2016, var forholdet forældet. Nævnet kunne allerede af denne grund ikke tage klagen til følge. (j.nr. 2016-0072)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2017

Sælger solgte sit hus og medtog flere garderobeskabe ved sin fraflytning. Køber mente, at sælger ikke havde været berettiget hertil, idet der var tale om indbyggede skabe. Nævnet kunne på det foreliggende grundlag ikke afgøre, om der var tale om skabe, som sælger ikke var berettiget til at medtage ved fraflytning. Nævnet kunne derfor heller ikke afgøre, om mægleren havde ydet fejlagtig rådgivning af sælger i forbindelse med tvisten med køber, hvor mægleren havde oplyst til sælger, at sælger ikke måtte fjerne skabene og derfor burde tilbagelevere disse til køber. Sagen blev derfor afvist fra nævnsbehandling. (j.nr. 2016-0127)

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2017

Mægleren havde en ejerlejlighed til salg, hvor der af en interesseret køber blev rejst tvivl om badeværelsets lovlighed. Nævnet fandt ikke, at mægleren havde handlet i strid med god ejendomsmæglerskik ved at få undersøgt forholdet nærmere af en VVS-installatør. VVS-installatøren fastslog, at afløbsinstallationen ikke var udført efter gældende normer. Ved et efterfølgende syn og skøn blev der fundet fejl, som anslået kunne udbedres for ca. 8.000 kr. Nævnet fandt ikke, at mægleren havde handlet ansvarspådragende og kunne derfor ikke pålægge mægleren et erstatningsansvar. Nævnet fandt heller ikke grundlag for, at pålægge mægleren at tåle en vederlagsreduktion. (J. nr. 2016-0079)

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2017

Efter overtagelse af et fritidshus, fandt køberne ud af, at der ikke var tegnet ejerskifteforsikring, selvom køberne i forbindelse med handlen over for mægleren havde tilkendegivet, at de ønskede at tegne ejerskifteforsikring for huset. Køberne og mægleren havde givet modstridende forklaringer om, hvorvidt det blev aftalt, at det var mægleren, som skulle sørge for, at ejerskifteforsikringen blev tegnet. Nævnet måtte derfor afvise at tage stilling til sagen. (j.nr. 2016-0136)

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2017

Køber af et fritidshus klagede over, at de designermøbler, som fremgik af mæglerens salgsopstilling, ikke fandtes på ejendommen ved overtagelsen. Nævnet måtte afvise at tage stilling til sagen, fordi det ikke kunne afgøres, om der var designermøbler i huset, da køber forud for købet besigtigede dette. (J. nr. 2016-0089)

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2017

Nævnet fandt, at mægleren havde udført et normalt salgsarbejde i salgsperioden. Det kunne ikke bebrejdes mægleren, at der gik flere måneder efter en alvorlig vandskade på ejendommen, før der kunne udleveres opdateret tilstandsrapport til interesserede købere. Nævnet fandt ikke, at sælger havde udført dele af mæglerens arbejde, eller at mægleren ikke havde været i kontakt med sælger i forløbet. Nævnet fandt herefter ikke grundlag for at reducere mæglerens krav på vederlag mv. ved formidlingsaftalens udløb. (j.nr. 2016-0140)

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2017

Mægleren havde handlet i strid med gældende lovgivning ved at udlevere en forkert energimærkning til køber i forbindelse med en handel. Nævnet fandt, at mægleren havde udført et alvorligt mangelfuldt mæglerarbejde og dermed handlet ansvarspådragende over for køber. Det udleverede energimærke var bedre end det korrekte energimærke. Nævnet måtte imidlertid afvise at tage stilling til, om køber havde betalt for meget for ejerlejligheden som følge af mæglerens fejl, idet afgørelsen af dette spørgsmål bl.a. ville kræve afholdelse af syn og skøn, som lå uden for rammerne af en nævnsbehandling. (j.nr. 2016-0092)

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2017

Mæglers krav på betaling af foto var i formidlingsaftalen aftalt som et udlæg. Mægleren kunne imidlertid ikke dokumentere at have afholdt det fulde krævede beløb, hvorfor mægleren sendte en kreditnota til sælger på differencen. Mægleren havde videre krævet betaling for foto på klagers anden ejendom, men havde efterfølgende sendt kreditnota på hele beløbet. Nævnet fandt ikke anledning til videre i den forbindelse. (j.nr. 2016-0155)

Læs hele kendelsen her

Dato: 16-12-2016

Kommunen havde truffet beslutning om, at en ejendom, skulle separatkloakeres. Nævnet fandt, at mægleren havde handlet i strid med god ejendomsmæglerskik ved ikke i købsaftalen under individuelle vilkår at oplyse køber om, at der ville komme en udgift hertil. Nævnet fandt, at mægleren skulle betale erstatning til køber. (j.nr. 2016-0107)

Læs hele kendelsen her

Dato: 16-12-2016

Mægleren formidlede et salg af en ejerlejlighed. I forbindelse med handlen udarbejdede mægleren et tillæg til købsaftale, hvoraf det fremgik, at sælger skulle indfri fællesgæld i ejerforeningen mod, at købesummen blev forhøjet med dette beløb. Sælger misligholdt aftalen, og køber måtte betale af på fællesgælden. Nævnet fandt, at mægleren havde udført mangelfuldt mæglerarbejde, idet mægleren ikke i tillægget til købsaftalen havde taget stilling til, hvad der skulle ske, hvis sælger misligholdt aftalen om indfrielse af fællesgælden. Nævnet fandt videre, at mægleren havde forsømt sin pligt til at instruere sælgers pengeinstitut om at indfri fællesgælden. Som følge af det mangelfulde mæglerarbejde blev mægleren pålagt at betale erstatning til køber. (j.nr. 2016-0076)

Læs hele kendelsen her

Dato: 16-12-2016

Mægleren var rådgiver for køber i en handel. Det var aftalt i et tillæg til købsaftalen, at sælger skulle indfri fællesgæld i ejerforeningen mod, at købesummen blev forhøjet med dette beløb. Sælger misligholdt aftalen, og køber måtte betale af på fællesgælden. Nævnet fandt, at mægleren havde ydet mangelfuld rådgivning af køber i forbindelse med indgåelsen af tillægget til købsaftalen og mangelfuld rådgivning ved at frigive købesummen uden at følge op på, om sælger havde indfriet fællesgælden som aftalt. Nævnet fandt, at mægleren skulle betale erstatning til køber. (j.nr. 2016-0077)

Læs hele kendelsen her

Dato: 05-12-2016

Mægleren havde udført et meget mangelfuldt mæglerarbejde og groft tilsidesat god ejendomsmæglerskik ved ikke at udarbejde en retvisende provenuberegning til sælger, ved ikke at undersøge, om handlen hang sammen, og ved at lade sælger underskrive en købsaftale, der ikke var betinget af sælgers panthaveres/kreditorers godkendelse af handlen. Nævnet fandt, at mægleren som følge heraf ikke havde krav på vederlag for handlen. Nævnet fandt videre, at sælgers opsigelse af formidlingsaftalen skete som følge af en ikke ubetydelig pligtforsømmelse fra mæglerens side, hvorfor mægleren heller ikke havde krav på vederlag efter sælgers opsigelse af formidlingsaftalen. Mægleren blev endvidere pålagt at erstatte sælger det beløb, sælger måtte betale til køber for uretmæssigt at have hævet handlen. (j.nr. 2016-0110)

Læs hele kendelsen her

Dato: 05-12-2016

Sælger opsagde formidlingsaftalen med mægleren efter ca. 14 dage. Nævnet fandt, at sælgers opsigelse kunne bebrejdes mægleren. Nævnet fandt derfor, at mægleren ikke havde krav på vederlag. (J. nr. 2016-0111)

Læs hele kendelsen her

Dato: 25-11-2016

Mægleren havde i begge de udarbejdede salgsbudgetter medtaget udgiften til fotos, som en udgift for sælger, og sælger var derfor bekendt med denne udgift. Fotografen fakturerede udgiften til fotos direkte over for sælger, men da sælger ikke betalte, indvilgede mægleren i at betale fotografen og således lægge ud for sælger. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren havde lovet sælger, at mægleren endeligt ville afholde udgiften til fotos. Sælger var i formidlingsaftalen blevet oplyst om, at fotografen havde ophavsret til fotos, og at sælger derfor ikke måtte anvende disse fotos hos andre ejendomsmæglere. På den baggrund fandt nævnet ikke, at sælger kunne påberåbe sig, at mægleren ikke havde krav på at få betaling for de udlagte beløb for fotos under henvisning til, at fotos ikke måtte anvendes hos anden mægler. Mægleren havde derfor krav på betaling af fotos hos sælger. (j.nr. 2016-0123)

Læs hele kendelsen her

Dato: 25-11-2016

Køberne købte en landbrugsejendom, og mægleren var købernes rådgiver i forbindelse med købet. Efter overtagelsen blev ejendommen skattemæssigt omvurderet, hvilket medførte en væsentlig stigning i de årlige ejendomsskatter. Da parterne afgav modstridende oplysninger om, hvorvidt mægleren havde rådgivet køberne om muligheden for omvurdering, måtte nævnet afvise at tage stilling til, hvorvidt mægleren havde handlet ansvarspådragende. (J.nr. 2016-0049)

Læs hele kendelsen her

Dato: 25-11-2016

På handelstidspunktet var den nyopførte ejendom ikke selvstændigt vurderet. Nævnet fandt, at mægleren derfor var berettiget til i salgsopstillingen at oplyse og medregne et anslået beløb til ejendomsskat. Nævnet fandt, at mægleren ikke var pligtig til i salgsopstillingen at medregne 1/6 af den ejendomsskat, som sælger betalte på det samlede grundareal, hvor der var 8 byggeretter. Mægleren havde skønnet ejendomsskatten til 11.000 kr. Mægleren havde i købsaftalen gjort særskilt opmærksom på, at der var tale om et anslået beløb til ejendomsskat, hvorfor køber var bekendt hermed og måtte indrette sig herpå. Da ejendommen stadig ikke var selvstændigt vurderet, kunne nævnet ikke tage stilling til, om mæglerens skøn var rimeligt og lå inden for den difference, som køber måtte være forberedt på. Nævnet kunne dermed heller ikke tage stilling til, om køber havde krav på godtgørelse. (j.nr. 2016-0132)

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået