Udskriv

Klagenaevn

Klagenævnet for Ejendomsformidling

Klagenævnet for Ejendomsformidling er et privat klagenævn, som er godkendt af Erhvervsministeren til at behandle klager fra forbrugere over ejendomsmæglere. Nævnet behandler således ikke klager vedrørende erhverv.

Nævnet er underlagt lov om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med forbrugerklager, og organisationerne bag nævnet er Dansk Ejendomsmæglerforening, Forbrugerrådet Tænk og Grundejernes Landsorganisation.

Nævnet er opført på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens liste over ATB-instanser i overensstemmelse med lov nr. 524 af 29. april 2015 om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager § 4, stk. 3, og artikel 20 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med tvister på forbrugerområdet. Listen kan findes ved at trykke her.

Europa-Kommissionens liste over alternative tvistløsningsorganer i hele EU kan findes ved at trykke her.

Klagenævnets sammensætning:

Nævnet består af en uafhængig formand, der udpeges af de 3 organisationer bag nævnet, og medlemmer udpeget af henholdsvis ejendomsmæglerbranchen og forbrugerne. Alle medlemmer udpeges for 3 år ad gangen. På nævnsmøderne deltager 5 medlemmer: Formanden, 2 medlemmer, der repræsenterer ejendomsmæglerbranchen og 2 medlemmer, der repræsenterer forbrugerne. Hvert medlem har 1 stemme. 

Formand: Landsdommer Benedikte Holberg

Medlemmer udpeget af Dansk Ejendomsmæglerforening: Flemming Elsborg og Sebastian Rasmussen

Medlemmer udpeget af Forbrugerrådet Tænk: Jakob Steenstrup

Medlemmer udpeget af Grundejernes Landsorganisation: Susanne Rendtorff

Nævnets sekretariat:

Til Klagenævnet for Ejendomsformidling er knyttet et sekretariat, som har til opgave at besvare henvendelser til nævnet og forberede klagesagerne til nævnsbehandling. Sekretariatet har telefontid mandag til torsdag fra kl. 13 til 15 på telefonnummer 70 25 36 66.

E-mail sendes til Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.

Afvisning af klagesager:

Nævnet kan afvise at behandle en klage, hvis

1) forbrugeren ikke forudgående har reklameret over for den erhvervsdrivende,

2) klagen er useriøs eller unødig,

3) klagen ikke skønnes egnet til behandling ved nævnet, herunder på grund af dens vanskelige eller principielle juridiske karakter eller på grund af usikkerheden om bedømmelsen af de fremkomne oplysninger, eller

4) behandlingen af klagen i alvorlig grad vil hindre nævnet i at fungere effektivt.

Sagsbehandling:

Når klagen er modtaget, sender sekretariatet den videre til ejendomsmægleren, som bliver anmodet om at besvare klagen. Når ejendomsmæglerens besvarelse foreligger, sender sekretariatet den til forbrugeren, som herefter får lejlighed til at fremkomme med eventuelle bemærkninger.

Udvekslingen af svar og bemærkninger mellem forbrugeren og ejendomsmægleren via nævnssekretariatet fortsætter, så længe der stadig fremkommer nyt.

Når sekretariatet mener, at sagen er fuldt oplyst, gøres sagen klar til behandling på et nævnsmøde, hvor nævnet træffer afgørelse i sagen i form af en skriftlig nævnskendelse.

Afgørelse i sagen træffes alene på baggrund af skriftligt materiale.

Nævnets sagsbehandlingstid kan variere bl.a. som følge af omfanget af skriftvekslingen, men nævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid er pt. 8 måneder.

Nævnets kendelse sendes samtidig til såvel forbrugeren som ejendomsmægleren. Hvis forbrugeren har fået hel eller delvis medhold i sin klage, forkyndes kendelsen over for ejendomsmægleren.

Kendelsen offentliggøres på nævnets hjemmeside i anonymiseret stand for så vidt angår forbrugeren.

Omkostninger ved behandling af klagen:

Ejendomsmæglere, der ikke løbende bidrager til nævnets drift via medlemskab af Dansk Ejendomsmæglerforening, skal betale et gebyr på 10.000 kr. + moms for behandling af sagen, hvis forbrugeren får hel eller delvis medhold i sin klage.

Kendelsens retsvirkning:

Efter nævnets afsigelse af kendelse, kan hver af parterne indbringe sagen for domstolene. Såfremt ejendomsmægleren i kendelsen er blevet pålagt at betale beløb til forbrugeren, kan nævnets afgørelse tvangsfuldbyrdes i forhold til ejendomsmægleren efter udløbet af fristen på 30 dage fra forkyndelsen af kendelsen, medmindre ejendomsmægleren forinden har givet skriflig meddelelse til nævnets sekretariat om, at ejendomsmægleren ikke ønsker at være bundet af afgørelsen. 

 

 

 

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået