Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 03-01-2013

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren, som skulle forestå eftersagsbehandling, ikke havde kontrolleret, om køber af ejendommen havde deponeret 1. del af købesummen samt stillet bankgaranti for restkøbesummen. Mægleren advarede således ikke sælger om, at dette ikke var sket, og sælger udleverede herefter nøgle til køber på overtagelsesdagen. Nævnet fandt, at mægleren som følge af det dårlige mæglerarbejde skulle tåle en salærreduktion. Mægleren havde ikke specificeret annoncering korrekt, hvorfor mægleren blev pålagt at tilbagebetale udgift hertil til sælger. (Flertalsafgørelse) (J.nr. 2011-0217)

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Mægleren havde ikke begået fejl i forbindelse med, at køber fejlagtigt troede, at der var fradrag for de byggemodningsomkostninger, som køber skulle afholde på den købte byggegrund. Mægleren havde ikke pligt til at rådgive køber om, at der ved køb af en anden type byggegrund kunne opnås et fradrag. Hertil kom, at køber ikke havde lidt tab, idet omkostningerne på den anden type grund ville være væsentlig højere. Da der ikke var indgået en skriftlig aftale om mæglerens rådgivning og berigtigelse samt vederlag herfor, kunne nævnet ikke godkende mæglerens krav på vederlag. (j.nr. 2012-0162) 

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Mægleren havde solgt sælgers ejendom kort tid efter formidlingsaftalens indgåelse. Da der var aftalt resultatafhængigt vederlag, havde mægleren krav på betaling af hele det aftalte vederlag, også selvom mægleren ikke havde udført alle ydelserne aftalt under vederlaget. Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren i sin faktura havde angivet en ukorrekt oplysning om vederlagets sammensætning. Mægleren havde ikke krav på dokumentationsomkostninger, idet mægleren ikke havde dokumenteret afholdelse heraf. (j.nr. 2012-0107

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Nævnet fandt, at mægleren hos andelsboligforeningen nærmere burde have undersøgt, hvad sælgers ydelse på lån i andelsboligforeningen angik. Hvis mægleren havde gjort dette, havde mægleren før handlen været bekendt med, at der var gæld til foreningen, og at køber skulle overtage gælden. Nævnet fandt mæglerens mangelfulde arbejde kritisabelt, idet dette bl.a. havde bevirket forkert angivelse af købesum både i købsaftale og salgsprovenuberegning. Mægleren blev pålagt en salærreduktion som følge af det kritisable arbejde. (j.nr. 2012-0011)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Mægleren havde indhentet diverse oplysninger om ejendommen, som mægleren havde pligt til. Det fremgik af både BBR-ejermeddelelsen og det kommunale oplysningsskema, at ejendommen var tilsluttet offentlig kloak, og nævnet fandt det ikke godtgjort, at der ved handlens indgåelse var andre oplysninger fremme ved handlens indgåelse, som skulle have givet mægleren anledning til at betvivle oplysningen om offentlig kloak. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (2012-0152)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Nævnet fandt, at mægleren skulle forrente den deponerede købesum over for køberne efter købernes ophævelse af handlen. Nævnet fandt ikke, at mægleren skulle erstatte købernes selvrisiko på retshjælpsdækningen betalt i forbindelse med retssag mod sælger om ophævelse af handlen. (j.nr. 2012-0101)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Nævnet fandt, at mægleren havde rådgivet køber om, at søge egen rådgiver i forbindelse med køb af en ejerlejlighed, og nævnet fandt som følge heraf ikke, at mægleren skulle betale erstatning til køber som følge af, at køber fik højere udgifter til mellemfinansiering end forventet. (j.nr. 2012-0146)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Køber havde før handlen fået oplysning om, at grunden periodevist var oversvømmet. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren før handlen havde været bekendt med, at også selve fritidshuset havde været oversvømmet. Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren ikke, da referat af generalforsamling i grundejerforeningen ikke var fremkommet på tidspunktet for handlens indgåelse, på købers vegne tog forbehold for referatets indhold. Nævnet kunne ikke afgøre forholdet mellem køber og sælger, hvorfor nævnet ikke kunne afgøre, om køber på baggrund af oplysningen om vand i huset, havde betalt for meget for huset og derfor var berettiget til at få nedslag i købesummen. (j.nr. 2012-0092)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Nævnet fandt, at mægleren havde udført et sædvanligt salgsarbejde i forbindelse med salget af sælgers ejendom. Nævnet måtte afvise at tage stilling til, om mægleren havde vurderet salgsprisen på sælgers ejendom forkert, og dermed også at tage stilling til, om klager på den baggrund kunne opsige formidlingsaftalen uden at skulle betale vederlag. (J. nr. 2012-0078)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Nævnet kunne ikke tage stilling til, om mægleren havde gengivet købernes købstilbud korrekt. Nævnet fandt imidlertid, at sælger havde haft mulighed for at bede om genforhandling af købstilbuddet, eller sælger kunne havde valgt at afslå købstilbuddet, såfremt dette ikke svarede til sælgers forventninger. (j.nr. 2012-0133)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Sælger annullerede handlen under henvisning til, at sælger ikke kunne acceptere købers krav om, at sælger skulle fjerne en nedgravet olietank og attestere, at der ikke var konstateret forurening. Efter formidlingsaftalens udløb gravede sælger tanken op og konstaterede ingen forurening. Sælger solgte herefter ejendommen til køber for samme pris som i den oprindelige handel, men uden forbehold og med oplysning om, at der ikke var olietank på ejendommen. Nævnet fandt ikke, at handlens indgåelse var blevet udskudt for at holde mægleren ude, idet køber ved at acceptere købers krav i købsaftalen ville have været bundet af handlen uanset, hvilke omkostninger, der viste sig ved olietanken. Nævnet kunne dermed ikke godkende mæglerens krav på vederlag. (j.nr. 2012-0062)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 03-01-2013

Sælger og mægleren indgik en ny formidlingsaftale, efter at mæglerens gamle mæglerfirma var gået konkurs, og formidlingsaftalen med dette firma ophørt. Sælger og mægler gav modstridende forklaringer om, hvad mægleren mundtligt havde oplyst til sælger på mødet, hvor den nye formidlingsaftale blev indgået. Nævnet måtte derfor afvise at tage stilling til, om mægleren havde oplyst at have købt formidlingsaftalen af konkursboet, om mægleren havde oplyst, at der alene var tale om indgåelse af en aftale om nedsættelse af udbudsprisen, og om mægleren undlod at oplyse sælger om, at der var tale om en aftale med et nyt mæglerfirma. (j.nr. 2012-0131)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 30-11--0001

I formidlingsaftalen var det anført, at aftalen var gældende i 6 måneder, og at der kun skulle ske betaling til mægleren, hvis ejendommen blev solgt. I modstrid hermed var det aftalt, at der skulle ske betaling til mægleren, hvis sælger undlod at have ejendommen til salg i 2 år. Nævnet fandt, at aftalen om 2 år var et urimeligt og ulovligt vilkår, der kunne tilsidesættes under henvisning til aftalelovens § 38 b. Nævnet kunne derfor ikke godkende mæglerens krav på betaling, idet ejendommen ikke var blevet solgt inden for 6 måneder. (j.nr. 2015-0172)

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået