Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 11-05-2015

Der var mellem mægleren og sælger indgået en formidlingsaftale om "betaling efter regning".
Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren og sælger havde aftalt, at det udelukkende
var mægleren selv - og ikke dennes medarbejder - som skulle stå for salget af sælgers
fritidshus. Nævnet fandt derfor, at mægleren havde krav på betaling af det vederlag,
som mægleren havde krævet i forbindelse med sælgers opsigelse af
formidlingsaftalen. (j.nr. 2014-0185)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 11-05-2015

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren annoncerede ejendommen med en
fejlagtig kontantpris. Nævnet kunne ikke tage stilling til, om det var aftalt, at
der skulle tages nye fotos af ejendommen. Nævnet fandt ikke, at mægleren
havde pligt til at forlænge formidlingsaftalen med sælger. (j.nr. 2014-0124)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 11-05-2015

Det var kritisabelt, at mægleren ikke havde medregnet udgift til grundejerforening
og husforsikring i ejerudgifterne i salgsopstillingen. Mægleren blev som følge
heraf pålagt at betale godtgørelse til køber. Af tilstandsrapporten fremgik, at
der verserede en sag vedrørende fejlkonstruktion af kvistene i ejendommen,
hvorfor køber var bekendt hermed inden handlens indgåelse. Køber fik i
forbindelse med sin rådgivers godkendelse af handlen udleveret yderligere oplysninger
om kvistmangelssagen, herunder oplysning om at entreprenørfirmaet var gået
konkurs. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren skulle have oplyst, at
mangelssagen ikke vedrørte den omhandlede ejendom. Da klagernes rådgiver
herefter godkendte handlen, fandt nævnet ikke, at køber kunne kræve erstatning
af mægleren som følge af, at klagerne blev opkrævet beløb til renovering af
kvistene. (j.nr. 2014-0133)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 11-05-2015

Det var i købsaftalen anført, at køber skulle betale tinglysningsafgift vedrørende
skøde, mens sælger skulle betale for udstedelse og tinglysning af skøde. Nævnet
fandt det ikke godtgjort, at mægleren mundtligt eller skriftligt havde oplyst
til køber, at køber alligevel ikke skulle betale tinglysningsafgiften. Nævnet
kunne derfor ikke pålægge mægleren at erstatte køber denne udgift. (j.nr. 2014-0142)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 11-05-2015

Der var uoverensstemmende forklaringer om, hvorvidt mægleren havde udtalt
sig fejlagtigt om, at der ikke skulle ske betaling af differencerenter i forbindelse med
indfrielse af sælgers indestående lån. Nævnet fandt imidlertid, at allerede fordi sælger
ikke havde lidt noget tab i forbindelse med indfrielse af sælgers lån, kunne nævnet ikke
pålægge mægleren at betale erstatning til sælger. (j.nr. 2014-0145)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 09-03-2015

Det var kritisabelt, at mægleren i udlejningsprospektet oplyste, at ejendommen
havde 7 værelser, når der alene var tale om 6, samt oplyste, at der var et
grundareal på 689 m², når lejer ikke kunne disponere over dette grundareal.
Nævnet fandt ikke, at mægleren havde pligt til i lejekontrakten at oplyse om et
garageanlæg, der lå på grunden. Mægleren havde afregnet for sent og blev derfor
pålagt at forrente afregningsbeløbet over for udlejer. (J.nr. 2014-0087)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 09-03-2015

Nævnet fandt ikke grundlag for at nedsætte mæglerens vederlag, selvom vederlaget udgjorde mere
end 35 % af handelsprisen. Nævnet kunne ikke godkende mæglerens krav
på berigtigelseshonorar, idet der ikke var indgået en skriftlig aftale herom
mellem parterne. Nævnet kunne videre ikke godkende mæglerens krav på betaling
af internet, idet udgiften ikke var tilstrækkeligt specificeret. (J.nr. 2014-0128)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 23-02-2015

Nævnet fandt ikke, at mægleren i salgsmaterialet havde beskrevet klagers lejlighed
forkert, idet det korrekt fremgik, at der var tale om en obligationslejlighed i
en selvejende institution. Nævnet fandt ikke, at indklagede havde begået fejl
ved ikke i salgsmaterialet at have beskrevet, at lejligheden havde altan, idet der
alene var brugsret til en del af en fælles altan, og idet der var indskrænkninger
i muligheden for benyttelse af altanen i forhold til en lejlighed, der havde
egen altan. Nævnet fandt, at det ikke kunne bebrejdes mægleren, at lejligheden
ikke blev solgt i aftaleperioden, hvorfor nævnet ikke kunne pålægge mægleren at
betale erstatning til sælger. (j.nr. 2014-0155)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 20-02-2015

Nævnet fandt, at mægleren havde udført kritisabelt mæglerarbejde for
sælgerne i forbindelse med  købernes advokats godkendelse af handlen.
Nævnet fandt, at mægleren skulle tåle en salærreduktion. (j.nr. 2014-0143)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 20-02-2015

Nævnet fandt det alvorligt kritisabelt, at mægleren ikke i salgsopstillingen havde anført
grundlag for ejendomsværdiskat, og ikke havde anført udgift til ejendomsværdiskat. Nævnet
fandt imidlertid ikke, at køber var i god tro herom, og nævnet kunne derfor
ikke pålægge mægleren at betale godtgørelse til køber. (j.nr. 2014-0146)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 20-02-2015

Mægleren havde i forbindelse med handlen indhentet
kommunalt oplysningsskema og havde bedt kommunen give svar vedrørende "planer
eller offentliggjort planforslag" og "afløbsforhold". Kommunen havde ikke i
besvarelsen oplyst om en vedtaget spildevandsplan, der medførte, at ejendommen
skulle separatkloakeres. Nævnet fandt ikke, at kommunens besvarelse burde havde
fået mægleren til at foretage nærmere undersøgelser, hvorfor nævnet ikke kunne
pålægge mægleren at erstatte købers udgifter til kloaksepareringen. (J.nr. 2014-0096)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 20-02-2015

Køberne blev inden handlen både mundtligt og skriftligt oplyst om, at der var uoverensstemmelser
mellem boligarealet i henhold til BBR-ejermeddelelsen og de faktiske forhold på
ejendommen/tegningerne vedrørende ejendommen. Køberne blev endvidere i
købsaftalen opfordret til at opmåle ejendommen. Nævnet fandt ikke grundlag for
at kritisere, at mægleren ikke rettede arealet i salgsopstillingen, idet
mægleren ikke havde pligt til at opmåle ejendommen. ( J. nr. 2014-0098)

Læs hele kendelsen her

 

Dato: 20-02-2015

Nævnet fandt, at sælger havde opsagt formidlingsaftalen med mægleren inden aftalens udløb.
Nævnet godkendte mæglerens krav på betaling af arbejdsvederlag svarende til ¼ af det vederlag, der
var aftalt ved salg af ejendommen. (j. nr. 2014-0102)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 20-02-2015

Nævnet fandt, at det fremgik af formidlingsaftalen, at der var aftalt et fast salær. Nævnet fandt
derfor ikke anledning til at pålægge mægleren en salærreduktion i forbindelse med, at
sælgers ejerlejlighed blev solgt til en lavere kontantpris end angivet i formidlingsaftalen.
(j.nr. 2014-0103)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 20-02-2015

Mægleren havde udbudt en ejerlejlighed som en 2-værelseslejlighed. Køberne fik imidlertid i
forbindelse med deres køb i 2009 udleveret BBR-ejermeddelelse, hvoraf fremgik, at der kun
var registreret 1 værelse i lejligheden. Køberne, der var repræsenteret ved
advokat, godkendte uden forbehold handlen. Køberne indgav klage over mægleren i
2014. Nævnet fandt, at køberne dermed først havde afbrudt forældelsesfristen i
2014, og derfor var købernes erstatningskrav forældet. Allerede af denne grund
kunne klagen ikke tages til følge. (j.nr. 2014-0104)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 20-02-2015

Nævnet kunne ikke pålægge mægleren at komme med en uddybende
redegørelse for en  vurdering, som mægleren havde udført
for den ene ægtefælle i forbindelse med en skilsmisse. (J. nr. 2014-0121)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 20-02-2015

Mægleren havde i købsaftalen anført, at der ikke var gæld uden for købesummen, selvom der var
2 fælleslån i ejendommen, som ikke blev indfriet af sælger i forbindelse med handlen. Nævnet
udtalte kritik af, at mægleren ikke inden købsaftalens indgåelse undersøgte og
oplyste køber om betalingens størrelse og betalingsvilkår, og ikke udtrykkeligt
i købsaftalen oplyste om, at køber skulle overtage lånene. Da mægleren havde
medregnet udgiften til afdrag på fælleslån i salgsopstillingens ejerudgift,
fandt nævnet, at køber ikke havde lidt tab, hvorfor nævnet ikke kunne pålægge
mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2014-0132)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 20-02-2015

Nævnet udtalte kritik af, at mægleren ikke oplyste sælgerne om, at nøgleoverdragelse ikke kunne
ske som aftalt. Nævnet fandt det videre kritisabelt, at mægleren i salgsprovenuberegningen
havde angivet et for lavt beløb til udarbejdelse af ejerlejlighedsskema, og
nævnet pålagde mægleren at godtgøre klagerne differencen. (J. nr. 2014-0138)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 19-02-2015

Nævnet fandt, at køberne kunne anses for danske
forbrugere indtil deres udrejse fra Danmark, og nævnet havde derfor kompetence
til at behandle klagen over mæglerens arbejde indtil udrejsen. Nævnet udtalte
kritik af mæglerens arbejde men måtte afvise at tage stilling til, om mægleren
skulle betale erstatning eller godtgørelse til køberne, idet købernes krav
angik perioden efter, at køberne var udrejst fra Danmark, idet der var spørgsmål
om indholdet af italiensk lovgivning, og idet der var tvist om de faktiske
forhold. (j.nr. 2012-0064)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 29-01-2015

Nævnet fandt, at mægleren havde krav på betaling af sin faktura, selvom mægleren fejlagtigt havde oplyst til sælger, at afregningsbeløbet var i sælgers favør. (2014-0089)

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået