Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 12-06-2013

Det var kritisabelt, at mægleren havde stoppet internetannonceringen i en kortere periode uden aftale med sælgerne. Der var dog ikke grundlag for at pålægge mægleren at fortabe retten til betaling for diverse udlæg efter formidlingsaftalens udløb. Nævnet kunne ikke godkende det fulde krævede beløb i mæglerens faktura, idet der var opkrævet mere, end mægleren kunne dokumentere at have afholdt. (j.nr. 2012-0119)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-06-2013

Nævnet fandt ikke, at mægleren havde garanteret køber, at hun kunne medtage sine 2 indekatte trods forbud om dyrehold i andelsboligforeningen. Nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale købers forgæves udgifter til advokat, idet handlen ikke blev til noget, da andelsboligforeningen ikke ville give dispensation fra reglerne om dyrehold. (j.nr. 2012-0245)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-06-2013

Mægleren var bekendt med, at den person, der bad mægleren sælge et fritidshus, ikke var tinglyst ejer af dette. Nævnet fandt, at mægleren som professionel ejendomsformidler før påbegyndelse af salgsarbejde og indhentelse af købstilbud burde have sikret sig, at ejerne var enige i at sætte fritidshuset til salg på de aftalte vilkår. Da mægleren ikke havde gjort dette, fandt nævnet, at salgsarbejdet var foretaget på mæglerens egen risiko, og nævnet fandt herefter, at mægleren ikke havde krav på betaling af sin faktura. (j.nr. 2012-0191)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-06-2013

Parterne indgik en formidlingsaftale betinget af sælgers køb af en ejendom, som mægleren havde til salg. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren på tidspunktet for formidlingsaftalens indgåelse var klar over, at der ikke kunne gennemføres et sådant køb. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at erstatte sælgers forgæves afholdte udgifter til tilstandsrapport, el-eftersyn og energimærke. (j.nr. 2012-0271)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-06-2013

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren på tidspunktet for formidlingsaftalens indgåelse var vidende om, at mægleren ville blive forhindret i at udføre salgsarbejde i de aftalte 6 måneder. Nævnet fandt det herefter ikke kritisabelt, at mægleren anbefalede sælger at få udarbejdet tilstandsrapporten straks efter formidlingsaftalens indgåelse, og kunne derfor ikke pålægge mægleren at erstatte sælgers udgifter hertil. Mæglerens salgsarbejde stoppede, uden at dette kunne bebrejdes sælger. Nævnet fandt, at dette kunne sidestilles med en opsigelse fra mæglerens side, i hvilken situation mægleren ikke havde krav på betaling af hverken vederlag, udlæg til tredjemand eller dokumentationsomkostninger. Nævnet kunne derfor ikke godkende mæglerens krav på betaling af diverse udlæg. (j.nr. 2012-0193)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-06-2013

Nævnet fandt ikke, at køberne var berettigede til at forvente, at samtlige skabe indtegnet på plantegningen medfulgte i handlen, når der ikke var tale om indbyggede skabe, og når skabene ikke var nævnt i købsaftalen og salgsopstilling som "medfølgende løsøre". Nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køberne som følge af, at køberne måtte betale sælger for at overtage et ikke indbygget skab i soveværelset. (j.nr. 2013-0012)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-06-2013

Mæglerens salgsarbejde stoppede, uden at dette kunne bebrejdes sælger. Nævnet fandt, at dette kunne sidestilles med en opsigelse fra mæglerens side, i hvilken situation mægleren ikke havde krav på betaling af hverken vederlag, udlæg til tredjemand eller dokumentationsomkostninger. Nævnet kunne derfor ikke godkende mæglerens krav på betaling af diverse udlæg. (j.nr. 2012-0201)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 30-04-2013

Køber af en ejerlejlighed havde, inden købers advokat godkendte handlen, fået oplyst, at der eventuelt ville blive vedtaget en forhøjelse af fællesudgifterne på en nærtforestående generalforsamling i ejerforeningen. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at betale godtgørelse til køber. (2012-0188)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-04-2013

Mægleren havde videregivet oplysninger fra tilstandsrapporter om, at der var etableret omfangsdræn på en ejendom. De tidligere sælgere af ejendommen havde i tilstandsrapporten oplyst, at omfangsdrænet kun var etableret på halvdelen af ejendommen. Nævnet fandt ikke, at mægleren ved videregivelse af delvise oplysninger fra tilstandsrapporten havde givet nogen garanti for, at der var omfangsdræn på hele ejendommen. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køberne. (j.nr. 2012-0187)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-04-2013

Nævnet fandt ikke, at mægleren havde udført mangelfuldt mæglerarbejde i forbindelse med den byggesagkyndiges udfærdigelse af tilstandsrapport. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at størrelsen af et købstilbud på ejendommen havde forbindelse med en bemærkning i tilstandsrapporten. Nævnet fandt ikke, at mægleren skulle betale erstatning til sælger. (j.nr. 2012-0236)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-04-2013

Mægleren havde i salgsopstillingen angivet 2 poster, der var medregnet i ejerudgiften, med for lave beløb. Det viste sig efterfølgende, at beløbene var 4 gange større end anført af mægleren. Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren ikke ved fremkomsten af ejerlejlighedsskemaet udtrykkeligt gjorde køber og købers advokat opmærksom på fejlen. Nævnet fandt, at køber var i god tro, og fandt derfor, at mægleren skulle betale godtgørelse til køber. (j.nr. 2012-0182) 

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-04-2013

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren ikke i salgsprospekt og salgsopstilling udtrykkeligt oplyste, at ejerlejligheden endnu ikke var en selvstændig ejerlejlighed, og at udmatrikulering ville blive sat i værk efter indgåelse af en handel. Køber blev forinden underskrivelsen af købsaftalen gjort bekendt med, at sælger bl.a. tog forbehold for, at ejerlejligheden først skulle udmatrikuleres. Køber lod herefter sin advokat gennemgå købsaftalen, hvilket skete før sælger havde accepteret købstilbuddet. Nævnet fandt herefter ikke grundlag for at pålægge mægleren at erstatte købers udgifter til advokat. (j.nr. 2012-0233) 

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-04-2013

Mægleren havde udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning vedrørende indfrielse af sælgernes indestående lån. Nævnet fandt, at sælgerne ikke havde været i god tro og kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale godtgørelse til sælgerne. Sælgerne havde i købsaftalen skrevet under på at udbedre diverse mangler, som var nævnt i tilstandsrapporten, hvorfor mægleren ikke kunne pålægges at erstatte sælgernes udgift hertil. Sælgerne havde tilkendegivet, at de ønskede formidlingsaftalen forlænget inden den udløb, og nævnet fandt derfor, at mægleren var berettiget til vederlag m.v., selvom sælgerne først underskrev forlængelsen efter udløbet af formidlingsaftalen. (Flertalsafgørelse) (j.nr. 2012-0230) 

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-04-2013

Nævnet lagde til grund, at mægleren ikke ved undersøgelse af ejendommens dokumenter fik eller burde have fået kendskab til en afgørelse fra Naturklagenævnet, og dermed kendskab til, at bestemmelsen i lokalplanen om overholdelse af højde for beplantning for bevarelse af udsigt ikke længere var gældende. Mægleren havde således ikke mulighed for at oplyse køberne herom. Allerede som følge heraf kunne nævnet ikke pålægge mægleren at betale erstatning til klagerne. (j.nr. 2012-0177)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-04-2013

Da køber i forbindelse med underskrivelsen af købsaftalen i 2006 var blevet oplyst om, at der var tale køb af en grund/projekt i et område, hvor der ifølge lokalplanen var krav om helårsbeboelse, fandt nævnet, at sagen var forældet, når der først i 2012 var indgivet klage til nævnet over, at køber ikke kunne anvende ejendommen som fritidshus, som forudsat af køber. Allerede som følge af forældelsen kunne nævnet ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2012-0222)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-04-2013

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren havde forhindret en potentiel køber i at erhverve en ejendom, som mægleren havde til salg. (2012-0169)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-04-2013

Køber havde fjernet alle tagplader, og det kunne derfor ikke konstateres, om en eventuel garanti kunne have været gjort gældende over for tagfabrikken. Nævnet kunne som følge heraf ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren havde oplyst en fejlagtig lejeindtægt for fritidshuset. Nævnet fandt det uheldigt, at mægleren ikke i den første salgsopstilling havde angivet korrekt udgift til ejendomsskat. Nævnet fandt dog ikke anledning til yderligere i den forbindelse, idet den korrekte udgift fremgik af købsaftalens salgsopstilling. (j.nr. 2012-0216)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-04-2013

Nævnet fandt, at mægleren havde krav på betaling af annoncering med mere i forbindelse med formidlingsaftalens udløb. Mægleren havde ikke krav på betaling af udgift til Internet, idet denne udgift var en del af mæglerens vederlag, som mægleren ikke havde krav på i forbindelse med aftalens udløb. Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren havde fortsat inkassosag efter klagesagens indgivelse samt kritisabelt, at mægleren i samme forbindelse havde foranlediget klagerne registreret i RKI. (j.nr. 2012-0117)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-04-2013

Mægleren havde oplyst varmeforbruget på en ejendom ud fra oplysninger fra sælger, som var et dødsbo. Oplysningerne viste sig at være fejlagtige. Nævnet fandt i den konkrete sag, hvor ejendommen blev opvarmet med olie, at mægleren havde opfyldt sin undersøgelsespligt ved at bede sælger om oplysninger om forbruget. Nævnet kunne derfor ikke pålægge indklagede et erstatningsansvar. (2012-0110)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 22-04-2013

Nævnet fandt, at sælger havde udvist retsfortabende passivitet i forbindelse med klage over mæglerens faktura, og allerede af denne grund kunne nævnet ikke give sælger medhold i klagen. (j.nr. 2012-0211)

 

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået