Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 23-07-2013

Nævnet fandt ikke, at mægleren kunne
pålægges at betale erstatning til køber i forbindelse med, at køber af
fjernvarmeværket blev pålagt at betale udgift til stikledning. Det var
alvorligt kritisabelt, at mægleren havde overtrådt reglerne for
ejendomsmægleres modtagelse af deponerede midler ved at have et for stort beløb
deponeret hos sig. (j.nr. 2013-0022)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 23-07-2013

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren var bekendt med, at det skulle
være en betingelse for køber, eller at det mundtligt var aftalt mellem sælger og køber,
at sælger skulle betale den fulde ejerskifteforsikringspræmie, selvom det af alle dokumenter
fremgik, at sælger alene skulle betale ½ af præmien. Nævnet kunne derfor ikke
pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2013-0062).

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 23-07-2013

Det var kritisabelt, at mægleren ikke
undersøgte nærmere vedrørende et påbud, som kommunen tidligere havde givet på
ejendommen og om mulige tvister vedrørende en terrasse og en garage. Som følge
af det kritisable arbejde pålagde nævnet mægleren at erstatte en del af
købernes advokatudgifter. (2013-0028)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 23-07-2013

Efter udløb af den første formidlingsaftale blev denne forlænget 3 gange. Hver aftale
om forlængelse blev indgået flere dage efter, at den forrige var udløbet. Alle
forlængelsesaftaler henviste til den oprindelige formidlingsaftale.  
Under henvisning forarbejderne til loven og til den indbyrdes sammenhæng
mellem aftalerne fandt nævnet, at forlængelserne opfyldte lovens krav.
Der var derfor ikke grundlag for kritik eller grundlag for
af denne grund at frakende mægleren retten til at oppebære fuldt salær for
salget af ejendommen. Nævnet fandt, at mægleren havde handlet i strid med sin
forpligtelse til at varetage sin opdragsgivers interesser ved at anvende et
ejerskifteforsikringstilbud med en meget dyr præmie, når en tilsvarende
forsikring kunne tegnes væsentligt billigere og på samme vilkår i et andet
forsikringsselskab.  Mægleren blev pålagt
at tåle en salærreduktion som følge af dette mangelfulde arbejde. (j.nr.
2012-0194)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 23-07-2013

Nævnet fandt, at mægleren havde
oplyst korrekt om sælgers vandforbrug. Nævnet fandt endvidere, at det ikke
kunne bebrejdes mægleren, at det efterfølgende viste sig, at vandforbruget blev
afregnet efter fordelingstal, og ikke som forudsat af køberne efter individuel
måling. (j.nr. 2013-0037)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 23-07-2013

Købsaftalen var betinget af, at køber
fik solgt sin egen andelsbolig. Nævnet fandt, at køber ikke havde opfyldt
betingelsen herom, og at det derfor var berettiget, at mægleren fik køber til
at forhøje sit købstilbud i forbindelse med, at der meldte sig en ny
interesseret køber. Nævnet fandt herefter ikke, at mægleren var
erstatningsansvarlig over for køber. (Tillæg til kendelse) (j.nr. 2012-0206)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 23-07-2013

Der var ikke vedtaget kloakering på
handelstidspunktet, og nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren burde være
bekendt med den kommende spildevandsplan og dens omfang. Nævnet kunne derfor
ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber for købers udgifter i
forbindelse med en kommende udgift til kloakering. (j.nr. 2013-0041)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 23-07-2013

Mægleren kunne hverken af tingbogsattesten eller af restgældsoplysningerne se, at der
var indgået aftale om optagelse af et nyt lån mellem sælger og realkreditinstituttet,
og parterne har samstemmende oplyst, at sælger ikke havde givet mægleren denne oplysning.
Nævnet fandt dermed ikke, at der kunne bebrejdes mægleren noget i forbindelse
med, at mægleren ikke var bekendt med det nye lån, hvorfor der ikke var
grundlag for at pålægge mægleren at betale godtgørelse til sælger. (j.nr.
2013-0013)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 23-07-2013

Ifølge de vedtægter, som køberne havde fået
udleveret i forbindelse med deres køb, kunne andelsboligen udlejes i indtil 3
år. I 2007 var der imidlertid vedtaget nye vedtægter, og køberne fik ikke
tilladelse fra  andelsboligforeningen til
at udleje andelsboligen. Mægleren havde
indhentet oplysninger om andelsboligen fra administrator og videregivet disse
til køberne. Det kunne ikke bebrejdes mægleren, at det ikke var de gældende
vedtægter, mægleren modtog fra administrator og videregav til køberne. Nævnet
kunne herefter ikke pålægge mægleren at erstatte købernes udgifter til gensalg
af andelsboligen og boligudgiften i ejerperioden. (2012-0239)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 23-07-2013

Mægleren blev pålagt at betale
godtgørelse til køber som følge af, at mægleren ikke havde oplyst køber om
udgift til renovation. (J. nr. 2013-0042)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 26-06-2013

Allerede fordi der ikke mellem sælgerne og mægleren var indgået en skriftlig
formidlingsaftale, kunne nævnet ikke godkende mæglerens krav på salær. Mægleren
havde ikke udarbejdet salgsopstilling, salgsbudget eller salgsprovenu, som
mægleren ifølge lov om omsætning af fast ejendom har pligt til. Mæglerens
købsaftale opfyldte ikke samme lovs krav. Nævnet udtalte derfor sin alvorligste
kritik af mæglerens manglende overholdelse af lovgivningen i forbindelse med
salg af en ejendom og dermed af mæglerens alvorligt mangelfulde mæglerarbejde.
Nævnet udtalte videre alvorlig kritik af, at mægleren ikke havde overholdt
deponeringsreglerne, idet mægleren havde haft et beløb deponeret hos sig, der
oversteg det tilladte maksimum. (j.nr. 2012-0164)

(Efter kendelsens afsigelse har mælgeren anlagt retssag mod klagerne)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 26-06-2013

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren formidlede en lejekontrakt, som mægleren
vidste ikke var i overensstemmelse med lejers opfattelse af, hvad der var aftalt
om den forudbetalte leje og dennes betaling. Nævnet fandt derfor, at udlejer
kunne kræve de ekstraudgifter, som det mangelfulde arbejde havde medført,
erstattet. Mægleren havde allerede tilbagebetalt sit
salær til udlejer, hvorfor nævnet pålagde mægleren at erstatte udlejer et
beløb, der sammen med mæglerens salær, dækkede udlejers advokatudgifter. (j.nr.
2012-0203)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-06-2013

Mægleren havde i salgsprovenuberegningen udtrykkeligt taget forbehold for et tinglyst
ejerpantebrev, og mægleren havde derfor ikke lavet en fejlagtig
salgsprovenuberegning. Nævnet kunne som følge heraf ikke pålægge mægleren at
betale godtgørelse til sælger. Nævnet fandt det alvorligt kritisabelt, at
mægleren ikke havde undersøgt, om handlen hang sammen. Mægleren blev som følge
heraf pålagt at tåle en salærreduktion. (j.nr. 2012-0246)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-06-2013

Spørgsmålet, om mægleren skulle betale godtgørelse og fortabe sit salær, som følge af, at
mægleren i salgsmaterialet havde anført et forkert boligareal, var forældet,
hvorfor nævnet allerede af denne grund ikke kunne give sælger medhold i disse
klagepunkter. Nævnet afviste at tage stilling til spørgsmålet, om mægleren
skulle erstatte sælgers sagsomkostninger og procesrenter i forbindelse med en
retssag mod køber, idet disse omkostninger var fastsat ved endelig dom. (j.nr.
2013-0004)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-06-2013

I BBR-ejermeddelelsen var det anført, at der ikke var badeværelse i en
andelslejlighed men alene et WC, og i lejligheden var der alene installeret en
håndbruser i et lille toiletrum, og der var ikke gulvafløb. Nævnet fandt det
derfor kritisabelt, at mægleren i salgsopstillingen oplyste, at der i
lejligheden var badeværelse med brus. Nævnet fandt, at mægleren herefter skulle
betale erstatning til køber. (j.nr. 2013-0031)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 18-06-2013

Nævnet fandt, at mægleren ved at
fremvise en nyrenoveret vaskekælder for køber  fejlagtigt havde givet denne indtryk af, at
man som køber af den fremviste ejerlejlighed havde adgang til vaskekælderen.
Nævnet udtalte kritik af mæglerens arbejde og fandt, at mægleren havde handlet
erstatningspådragende, men måtte afvise at tage stilling til spørgsmålet om
erstatning. (j.nr. 2012-0244)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-06-2013

Nævnet fandt ikke, at mægleren ved videregivelse af sælgers modbud til køberne havde givet urigtige oplysninger om nedslag i købesummen. Det fremgik således ikke, at sælger tilbød at overtage betalingen af 35.000 kr. til kloakering, hvorfor nævnet ikke fandt, at det kunne bebrejdes mægleren, at køberne var af den opfattelse, at sælger tilbød at betale 35.000 kr., som køberne ellers selv skulle have betalt til kloakering. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køberne. (2012-0208)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-06-2013

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren i salgsopstillingerne havde medregnet et for lavt beløb til fællesudgifter. Der var i købsaftalen taget forbehold for købers advokats godkendelse og et særligt forbehold for ejerlejlighedsskemaet, herunder fællesudgifterne. Da skemaet fremkom, viste det sig, at fællesudgifterne var ca. dobbelt så høje som oplyst i salgsopstillingen. Købers advokat godkendte alligevel handlen. Nævnet fandt ikke, at køber var i god tro om, at fællesudgifterne i salgsopstillingen var korrekte på det tidspunkt, advokaten godkendte handlen, og handlen blev endelig, hvorfor nævnet ikke kunne pålægge mægleren at betale godtgørelse til køber. (j.nr. 2012-0218)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-06-2013

Da sælger og mægler havde givet modstridende oplysninger til nævnet om, hvorvidt sælger havde afvist at ville modtage købstilbud på 2.000.000 kr. og om mæglerens handlemåde i forbindelse med fremkomsten af et købstilbud, måtte nævnet afvise at tage stilling til klagen.(j.nr. 2012-0240)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-06-2013

Da parterne havde indgået en resultatafhængig formidlingsaftale, og da ejendommen var solgt i formidlingsaftaleperioden, havde mægleren krav på betaling af markedsføring, uanset om mægleren havde udført alle aftalte ydelser under vederlaget. Nævnet fandt videre, at mægleren i tilstrækkelig grad havde specificeret sin udgift til markedsføring. (j.nr. 2012-0242)

 

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået