Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 24-10-2013

Nævnet måtte afvise at tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt det var aftalt
mellem sælger og mægleren, at sælger ønskede en særlig overtagelsesdag.
Sælger valgte at underskrive en købsaftale med en tidligere overtagelsesdag,
og nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren havde presset sælger til at
underskrive købsaftalen. Nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale
erstatning eller fortabe sit salær. (j.nr. 2013-0045)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 24-10-2013

Nævnet fandt, at mægleren havde
udført sine opgaver i relation til den nødlidende handel korrekt, og at
mægleren havde optjent sit honorar, som var forfaldent ved handlens indgåelse.
Købers advokat havde frigivet den deponerede købesum over for sælgernes
advokat, og mægleren kunne herefter modregne sit tilgodehavende i den del af
deponeringen, som henstod hos mægleren. Nævnet fandt herefter ikke, at mægleren
skulle betale købers refusionssaldo. (j.nr. 2013-0046)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 24-10-2013

Nævnet fandt ikke, at mægleren havde handlet i strid med § 12, stk. 1, i lov om
omsætning af fast ejendom ved at indgå 4 formidlingsaftaler af 6 måneders
varighed på knap 3 år, særligt henset til, at der var gået op til flere måneder
mellem udløbet af en formidlingsaftale og indgåelse af en ny. På
salgstidspunktet gjaldt der ikke nogen skriftlig formidlingsaftale mellem
parterne, hvorfor nævnet ikke kunne godkende mæglerens krav på vederlag. Nævnet
kunne endvidere ikke godkende mæglerens krav på berigtigelseshonorar, idet der
ikke var indgået en skriftlig aftale herom mellem parterne. (j.nr. 2013-0063)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 24-10-2013

Mægleren havde i salgsopstilling tilhørende købsaftalen oplyst korrekt om
udgift til boligydelse, anvendelsesudgift samt udgifter til administrator i
forbindelse med overdragelse af en andelsbolig. At der i en tidligere salgsopstilling var
anført lavere beløb, kunne ikke medføre krav på erstatning eller godtgørelse.
(j.nr. 2013-0066).

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 24-10-2013

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren havde forsømt sin pligt til at følge op
på, at betingelserne for handlen blev opfyldt inden overtagelsesdagen, og
nævnet fandt derfor ikke, at det kunne bebrejdes mægleren, at det ikke var
muligt for sælger i god tid før overtagelsesdagen at opfylde administrators
krav vedrørende lovliggørelse af forhold i lejligheden samt nyt el- og
vvs-eftersyn. At den aftalte overtagelsesdag måtte udskydes med ca. 1 måned
kunne dermed ikke lægges mægleren til last, og allerede af denne grund kunne
nævnet ikke pålægge mægleren at betale noget beløb til køber. (j.nr. 2013-0074)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 24-10-2013

Nævnet fandt, at der var en sådan usikkerhed om bedømmelsen af de fremkomne
oplysninger, at nævnet ikke kunne tage stilling til klagen over mæglerens
manglende udlevering af vedligeholdelsesrapport til køber før købsaftalens
indgåelse og manglende udlevering af nøgle til køber på overtagelsesdagen.
Sagen blev derfor afvist fra nævnsbehandling. (j.nr 2013-0082)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 15-10-2013

Nævnet fandt ikke, at mægleren burde
have rådgivet sælger til at indfri sit eksisterende lån, før der var stillet
sikkerhed for købesummen fra køber. Nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren
at betale erstatning eller fortabe sit salær. (J. nr. 2012-0270)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 15-10-2013

Der var flere interesserede købere  til sælgers ejendom. Mægleren videregav
købstilbud fra en køber, og sælger accepterede dette købstilbud. Nævnet fandt
ikke anledning til kritik af mæglerens rådgivning i den forbindelse. Nævnet
fandt det ikke godtgjort, at en anden køber ville have betalt en højere pris
for ejendommen. (j.nr. 2013-0058).

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 15-10-2013

En carport på den ejendom, klager havde købt, viste sig
at være opført delvist på nabogrunden. Nævnet udtalte kritik af, at mægleren
ikke havde indhentet matrikelkort i forbindelse med handlen. Nævnet kunne
imidlertid ikke afgøre, om mægleren, såfremt matrikelkortet var blevet
indhentet, på baggrund af dette burde have indset, at en del af carporten lå på
naboens grund. Nævnet måtte derfor afvise at tage stilling til spørgsmålet om
erstatning. (2013-0079)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 15-10-2013

Mægleren havde i salgsopstillingen
fejlagtigt oplyst, at der var et festlokale i ejerforeningen. Nævnet udtalte
kritik af mæglerens arbejde, men måtte afvise at tage stilling til spørgsmålet
om erstatning. (j.nr. 2013-0090)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 15-10-2013

Mægleren havde fremvist en ejendom
for to forskellige interesserede købere. Mægleren modtog et købstilbud fra den
ene køber, og ejendommen blev solgt til denne køber. Nævnet fandt, at mægleren
ikke havde hindret den anden interesserede køber i at afgive et købstilbud på
ejendommen, og fandt dermed ikke, at det kunne bebrejdes mægleren, at den anden
interesserede køber ikke erhvervede ejendommen.(j.nr. 2013-0083)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 29-08-2013

Den indgåede formidlingsaftale mellem sælger og mægler opfyldte ikke lovens krav, og allerede af denne grund havde mægleren ikke krav på betaling af arbejdsvederlag, salgsfremmende foranstaltninger eller dokumentations-omkostninger. (J. nr. 2012-0170)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 13-08-2013

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren havde stillet sælger i udsigt, at hans underskud
ved salget ville blive eftergivet, og nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at
betale et tilsvarende beløb til sælger. Nævnet måtte afvise at tage stilling til,
om det kunne bebrejdes mægleren, at der ikke blev udarbejdet tilstandsrapport i
forbindelse med handlen, idet der var fremkommet modstridende oplysninger om,
hvorvidt sælger ønskede rapporten udarbejdet. Nævnet fandt videre, at mægleren
ikke på tilstrækkelig vis havde specificeret de aftalte annoncebeløb, herunder
til annoncering på internettet, hvorfor nævnet ikke kunne godkende mæglerens
krav på betaling af disse beløb. (flertalsafgørelse)(J. nr. 2012-0250)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 13-08-2013

Det var kritisabelt, at mægleren i
salgsopstillingens ejerudgifter havde angivet for lave beløb vedrørende
ejendomsskatter og renovation. Nævnet fandt, at køberne var i god tro, og fandt
derfor, at mægleren skulle betale godtgørelse til køberne. (j.nr. 2013-0029)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 23-07-2013

Ejendomsmægleren havde solgt sælgers
ejerlejlighed ca. 1 måned efter formidlingsaftalens indgåelse. Der var aftalt
resultatafhængigt vederlag, og mægleren havde således krav på betaling af sit
vederlag samt på betaling af dokumentationsudgifter. (j.nr. 2013-0005)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 23-07-2013

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren i salgsopstillingen havde medregnet for lave
beløb vedrørende ejendomsskatter, renovation og forsikring. Handlen var
betinget af købers rådgivers godkendelse af handlen i sin helhed, og rådgiveren
tog forbehold for korrekte oplysninger, hvilke fremkom forinden
godkendelsesfristen. Da køber således kunne være trådt tilbage fra handlen,
kunne nævnet ikke pålægge mægleren at betale godtgørelse til køber. (j.nr.
2013-0051)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 23-07-2013

Sælgerne havde i formidlingsaftalen skrevet under på, at de ønskede at benytte reglerne
om tilstandsrapport, og at de gav mægleren fuldmagt til via forsikringsselskab
at rekvirere rapporten og energimærke. Det fremgik tillige af
formidlingsaftalen, at udgiften til tilstandsrapporten og energimærket ikke var
omfattet af aftalen om "solgt eller gratis". Nævnet fandt derfor ikke grundlag
for at pålægge mægleren at betale for tilstandsrapporten og energimærke. At
mægleren havde annonceret under sloganet "SOLGT ELLER HELT GRATIS" ændrede ikke
herved, idet sælgerne ved underskrivelsen af formidlingsaftalen ikke kunne være
i tvivl om, at de skulle betale for tilstandsrapporten, også selvom deres
ejendom ikke blev solgt. (j.nr. 2013-0053)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 23-07-2013

Det fremgik af tingbogen, at
ejendommens hæftelser ligeledes hæftede på andre af sælgers ejendomme. På
baggrund af den udleverede tingbog fandt nævnet, at klagerne ikke umiddelbart
kunne påregne at kunne opnå stempelrefusion ved finansiering. Nævnet kunne ikke
tage stilling til spørgsmålet, om mægleren mundtligt havde garanteret, at der
kunne opnås stempelrefusion. (j.nr. 2013-0011)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 23-07-2013

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren i salgsopstillingen havde anført, at der var
tale om en arkitekttegnet ejendom opført til brug for arkitekten selv, når
dette ikke var tilfældet. Spørgsmålet, om mægleren som følge af denne
fejlagtige oplysning havde vurderet salgsprisen på ejendommen forkert,
var imidlertid uegnet til nævnsbehandling, idet afgørelsen af dette spørgsmål
ville kræve en bevisførelse, herunder afholdelse af syn og skøn, der lå uden for
rammerne af en nævnsbehandling.
Nævnet måtte derfor afvise at tage stilling til, om køber havde lidt et
erstatningsberettiget tab. (j.nr. 2013-0054)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 23-07-2013

Nævnet fandt det kritisabelt, at
mægleren ikke havde indhentet sælgernes udtrykkelige tilladelse til at anvende
et billede af klagerne til annoncering i en lokalavis. Billedet viste klagerne,
som holdt et skilt, hvoraf det fremgik, at sælgernes andelsbolig var solgt.
(j.nr. 2013-0017)

 

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået