Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 10-01-2014

Nævnet fandt, at mægleren som lokal ejendomsmægler burde være bekendt med den for
området gældende kommuneplan, og at mægleren havde pligt til at oplyse om
forhold i kommuneplanen, der var af væsentlig betydning for køber. Det fremgik
ikke af købsaftalen, at det var en forudsætning for køber, at der kunne opføres
et hus af en bestemt størrelse, hvorfor nævnet ikke fandt, at mægleren havde haft
pligt til at oplyse om bebyggelsesprocenten i området. Nævnet fandt herefter
ikke, at der var forhold, som kunne medføre, at mægleren kunne pålægges et
erstatningsansvar over for køber.  (j.nr. 2013-0096)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2014

Det var alvorligt kritisabelt, at mægleren havde udbudt sælgernes ejerlejlighed med
et boligareal på 90 m2, når ejerlejligheden alene havde et godkendt boligareal på 55 m2.
Nævnet fandt ikke grundlag for at pålægge mægleren at betale erstatning til
sælgerne. (J.nr. 2013-0105)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2014

Det fremgik af både BBR-meddelelse og ejendomsrapport, at der på ejendommen var
"afløb til spildevandsforsyningens renseanlæg". Nævnet fandt ikke, at mægleren havde
haft anledning til at betvivle denne oplysning, hverken ved besigtigelse af ejendommen
eller på anden måde. Nævnet fandt dermed ikke, at det kunne bebrejdes mægleren, at
køber havde fået forkerte oplysninger om ejendommens afløbsforhold, og kunne derfor ikke
pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (j.nr. 2012-0167)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-01-2014

Det var kritisabelt, at mægleren
havde udarbejdet en salgsopstilling med anslået udgift til varme og anslået
energimærkestatus, uden at oplyse en interesseret køber om, at der var tale om
skønnede udgifter. Da køber imidlertid inden handlen havde fået salgsopstilling
med de rigtige oplysninger, kunne nævnet ikke pålægge mægleren et
erstatningsansvar. (J. nr. 2013-0113)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-12-2013

Mægleren solgte en grund, der var pålagt restriktioner efter naturbeskyttelsesloven.
Nævnet fandt, at det måtte anses for nærliggende for mægleren som
ejendomsmægler i det pågældende område at antage, at ejendommen var omfattet af
reglerne om beskyttet natur, og mægleren burde derfor have indhentet oplysning
herom hos kommunen og videregivet disse oplysninger til køber. Nævnet fandt
således, at de på ejendommen gældende restriktioner efter
naturbeskyttelsesloven havde betydning for købers anvendelse af ejendommen, og
oplysning herom burde derfor være givet til køber i forbindelse med handlens
indgåelse. Nævnet fandt, at mægleren havde udført et kritisabelt mæglerarbejde
ved at undlade at give køber oplysning herom, og fandt tillige, at mægleren
havde handlet ansvarspådragende over for køber. Spørgsmålet, om køber henset
til restriktionerne havde lidt et tab, skønnedes dog uegnet til
nævnsbehandling. (j.nr. 2013-0103) (Køber har efter sagens afgørelse i nævnet anlagt
sag ved byretten, 
hvor køber fik tilkendt 200.000 kr. i erstatning. Beløbet svarede til
den værdiforringelse af ejendommen, som syn og skønsmanden havde vurderet.)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 12-12-2013

Det var alvorligt kritisabelt, at mægleren udarbejdede en forkert
salgsprovenuberegning til sælger i forbindelse med sælgers underskrivelse af
købsaftalen. Der var fremkommet modstridende forklaringer om, hvorvidt mægleren
havde lovet sælger, at sælger ville blive holdt skadesløs for fejlen. Nævnet
måtte derfor afvise at tage stilling til, om sælger havde krav på godtgørelse,
idet det som følge af de modstridende forklaringer ikke kunne afgøres, om
sælger havde overholdt sin eventuelle tabsbegrænsningspligt. Nævnet bemærkede,
at det ikke kunne pålægges sælger at hæve handlen, hvis sælger var blevet
garanteret at få dækket fejlen i provenuberegningen. Da der ikke på tidspunktet
for købsaftalens indgåelse gjaldt en skriftlig formidlingsaftale mellem
parterne, havde indklagede ikke krav på betaling af vederlag. (j.nr. 2012-0217)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 29-11-2013

Der var fremkommet modstridende forklaringer om, hvorvidt
sælger havde opsagt formidlingsaftalen, hvorfor nævnet måtte afvise at tage
stilling til, om indklagede havde krav på betaling af arbejdsvederlag. Nævnet
kunne godkende mæglerens krav på betaling af udlæg til tredjemand og
dokumentationsomkostninger, hvilket krav da heller ikke var bestridt af sælger.
(j.nr. 2013-0112)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-11-2013

Nævnet udtalte kritik af, at mægleren
ikke havde indhentet ejerlejlighedsskema før salget af en ejerlejlighed med
hotelpligt. Nævnet fandt ikke, at mægleren havde givet mangelfulde oplysninger
til køber i forbindelse med handlen. Nævnet måtte afvise at tage stilling til,
om mægleren havde vurderet ejerlejligheden for højt. (2013-0070)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-11-2013

Nævnet kunne ikke tage stilling til,
om mægleren i forbindelse med en fremvisning havde oplyst til køber, at
ejerlejligheden havde en eksklusiv ret til et vaskerum med vaskemaskine og
tørretumbler. Nævnet fandt det alvorligt kritisabelt, at mægleren i
salgsopstillingen havde oplyst, at der som løsøre medfulgte en vaskemaskine og
en tørretumbler, når retten hertil ikke var eksklusiv. Nævnet fandt, at
mægleren med denne fejloplysning havde handlet ansvarspådragende over for køber.
Nævnet kunne  imidlertid ikke afgøre, om
køber havde lidt et tab. (j.nr. 2013-0086)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-11-2013

Nævnet fandt, at det ikke kunne bebrejdes mægleren, at en køber i første omgang ikke ville
underskrive købsaftale. Nævnet fandt ikke anledning til at pålægge mægleren at
betale erstatning til sælgerne eller betale godtgørelse for svie og smerte.
Nævnet måtte afvise at tage stilling til spørgsmålet om, hvorvidt mægleren
kunne pålægges at betale et beløb til køber af ejendommen. (J. nr. 2013-0108)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-11-2013

Nævnet fandt i den konkrete sag, hvor ejendommen blev
opvarmet med olie, at mægleren havde opfyldt sin undersøgelsespligt ved, da
sælgers oplysninger om varmeforbruget var skønnede, at indsætte energimærkets oplysninger
om det beregnede varmeforbrug i salgsopstilling tilhørende købsaftalen. Det
beregnede varmeforbrug var højere end det forbrug, som sælger havde
oplyst.  Nævnet fandt ikke at kunne
pålægge indklagede et erstatningsansvar. (2013-0111)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-11-2013

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren havde sagt til køber, at vaskemaskine og
tørretumbler ville medfølge i handlen, og fandt derfor ikke grundlag for at pålægge mægleren
at betale erstatning til køber. (2013-0120)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-11-2013

Nævnet fandt det kritisabelt, at mægleren ikke havde sendt et opdateret salgsbudget
 til sælger i forbindelse med, at mægleren havde indhentet
restgældsoplysninger vedrørende sælgers kreditforeningslån. Nævnet lagde
til grund, at sælger i forbindelse med købsaftalens underskrift havde modtaget
en korrekt salgsprovenuberegning, og nævnet fandt ikke, at mægleren skulle betale
godtgørelse til sælger. (j.nr. 2013-0087)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-11-2013

Nævnet fandt ikke, at mægleren havde
givet køber garanti for, at køber kunne opføre en hems. Nævnet kunne herefter
ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. Nævnet fandt det
alvorligt kritisabelt, at mægleren ikke havde indhentet en aktuel
administratorbesvarelse, når den foreliggende besvarelse på handelstidspunktet var
2 år gammel. Mægleren havde oplyst korrekt om andelsboligens udgift til varme
ved at oplyse den aktuelle a conto betaling. Nævnet fandt ikke, at mægleren
skulle betale erstatning til køber for mangler ved gulve. Nævnet fandt det ikke
godtgjort, at mægleren havde givet forkerte oplysninger om andelsboligens
areal. (j.nr. 2013-0125)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 21-11-2013

Nævnet fandt, at mægleren skulle
betale godtgørelse til køber som følge af, at mægleren havde oplyst fejlagtigt om
udgift til forsikring. (j.nr. 2013-0067)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 24-10-2013

Mægleren havde en ejendom til salg,
som der var flere interesserede købere til. Nævnet fandt ikke, at det kunne
bebrejdes mægleren, at køber valgte at give et højere bud på ejendommen end
købers oprindelige købstilbud. Nævnet fandt, at mægleren havde forelagt alle
købers købstilbud for sælger af ejendommen, som mægleren havde pligt til.
Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber.
(j.nr. 2013-0075)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 24-10-2013

Nævnet kunne ikke tage stilling til, om mægleren havde vurderet salgsprisen på klagers
ejendom korrekt, idet afgørelsen af dette klagepunkt ville kræve afholdelse af
syn og skøn, der ligger uden for rammerne af en nævnsbehandling. Mægleren havde
i salgsprovenuet beregnet et underskud ved handlen samt anført i købsaftalen,
at der var tale om en underskudshandel. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at
mægleren i modstrid med salgsprovenuberegningen og købsaftalen havde stillet sælger
i udsigt, at der ville være et overskud i forbindelse med handlen. Nævnet kunne
herefter ikke pålægge mægleren at betale erstatning eller godtgørelse til sælger.
(j.nr. 2012-0214)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 24-10-2013

Nævnet fandt ikke, at mægleren havde pligt til at oplyse en interesseret køber om, at
der havde været andre interesserede købere ude at se på ejendommen, eller at
mægleren var forpligtet til at oplyse en interesseret køber om, at en anden interesseret
køber havde afgivet købstilbud på ejendommen. Nævnet kunne derfor ikke pålægge
mægleren at erstatte den interesserede købers transportudgift til en
fremvisning, der blev aflyst, da ejendommen samme dag var blevet solgt til en
anden interesseret køber. (j.nr. 2013-0104)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 24-10-2013

Spørgsmålet om, hvorvidt mægleren havde
anført forkerte oplysninger i salgsopstillingen om sælgers varmeforbrug, og om,
hvorvidt mægleren skulle betale erstatning til køber som følge heraf, var
forældet, hvorfor nævnet allerede af denne grund ikke kunne give køber medhold
i klagen. (2013-0006)

 

Læs hele kendelsen her

Dato: 24-10-2013

Det var kritisabelt, at mægleren ikke
overholdt aftaler med sælger om nøgleafhentning og godkendelse af annoncetekst,
ligesom det var kritisabelt, at indklagede ikke annoncerede ejendommen de
aftalte gange. Det var videre kritisabelt, at mægleren, uden aftale med sælger
herom, lod en interesseret køber være i huset, efter at mægleren var kørt.
Nævnet fandt, at mægleren, som han skulle, havde annonceret med boligareal i
henhold til BBR-ejermeddelelse, og fandt derfor ikke anledning til kritik
heraf. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at huset ville have været solgt på et
tidligere tidspunkt, hvis ikke der havde været fejl i salgsmateriale/annoncer,
og nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning til sælger.
(2013-0030)

 

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået