Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 14-04-2016

Nævnet fandt ikke, at mægleren havde pligt til at indsætte en ansvarsfraskrivelsesklausul for sælger, som var et dødsbo. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at køber af ejendommen havde modtaget tilstandsrapport og ejerskifteforsikringstilbud, mens disse stadigvæk var gældende, og nævnet fandt derfor ikke anledning til kritik af indklagede for ikke at anvende dokumenterne i forbindelse med salget af boets ejendom. Sælger havde underskrevet et dokument, hvoraf retsvirkningerne af at fravælge tilstandsrapport tydeligt fremgik, og nævnet fandt herefter ikke anledning til kritik af mægleren i den forbindelse. (j.nr. 2015-0145)

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-04-2016

Nævnet fandt, at det med tilstrækkelig tydelighed fremgik af formidlingsaftalen, at mægleren fra det tidspunkt, hvor ejendommen overgik fra ”Kartotek-salg” til ”Total-salg”, ville have krav på fuldt vederlag og udlæg ved et salg af ejendommen. Nævnet fandt herefter, at mægleren havde krav på betaling af vederlag og udgift til udlæg. (j.nr. 2015-0147)

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-04-2016

Ejerforeningen havde et krav mod sælger. I forbindelse med salget af ejerlejligheden skrev sælger under på, at et af sælger deponeret beløb skulle frigives til ejerforeningen, såfremt ejerforeningen krævede sælgers restancer betalt af køber, og at mægleren kunne frigive beløbet i denne situation. Efter at ejerforeningen havde fremsat betalingskrav over for køber, frigav mægleren det deponerede beløb til ejerforeningen. Nævnet fandt, at mægleren havde handlet i overensstemmelse med de aftalte handelsvilkår , og nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren havde presset klager til at acceptere disse handelsvilkår. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at betale erstatning til sælger. (j.nr. 2015-0149)

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-04-2016

Sælger, der havde indgået formidlingsaftale med en ny mægler, solgte sin ejendom gennem den mægler, der tidligere havde haft ejendommen til salg. Det var i formidlingsaftalen med den nye mægler anført, at mægleren havde krav på betaling, hvis sælger misligholdt formidlingsaftalen. Nævnet fandt, at sælger havde forhindret mæglerens salgsarbejde ved at sælge ejendommen via anden mægler, og fandt dermed, at mægleren var berettiget til at anse formidlingsaftalen som misligholdt. Nævnet kunne herefter godkende mæglerens krav på betaling. (J. nr. 2015-0210)

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-04-2016

Køber underskrev en ubetinget købsaftale men kunne ikke betale købesummen. På grund af denne misligholdelse fra købers side blev handlen ikke gennemført. Sælger gjorde misligholdelse gældende over for køber og krævede erstatning. Mægleren havde ikke haft pligt til at undersøge købers økonomi i kontanthandlen, og nævnet fandt ikke anledning til kritik af indklagedes mæglerarbejde. Nævnet fandt, at indklagede herefter havde krav på vederlag. (j.nr. 2015-0160)

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-04-2016

Mægleren havde oplyst boligareal i henhold til BBR-ejermeddelelsen, og nævnet fandt ikke, at mægleren vidste eller burde vide, at arealet ikke var korrekt. Nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren et erstatningsansvar. (j.nr. 2015-0214)

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-04-2016

Køber havde betinget handlen af, at sælger fremviste det loftrum, der hørte til ejerlejligheden. Dette forbehold blev ikke opfyldt, men køber gennemførte handlen alligevel. Nævnet fandt, at mægleren havde videregivet de oplysninger om loftrum, som mægleren havde fået fra ejerforeningens bestyrelse og fra sælger og fandt ikke anledning til at kritisere mægleren. (J. nr. 2015-0180)

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-04-2016

Nævnet fandt det ikke dokumenteret, at mægleren havde udført et utilstrækkeligt salgsarbejde, herunder anvendt dårlige og uskarpe fotos af ejendommen. Det var ikke i formidlingsaftalen aftalt, at sælger fik rettighederne til at anvende de fotos, som var blevet taget af en fotograf i forbindelse med salgsarbejdet hos mægleren. Parterne har samstemmende oplyst, at sælger fik oplyst, at det var muligt at bruge fotos i andre sammenhænge. Nævnet fandt ikke, at sælger dermed var berettiget til at forvente, at dette kunne ske uden at betale ophavsrettighedshaveren herfor. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at reducere sit vederlag for plantegning, foto og internetannoncering. (J.nr. 2015-0218)

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-04-2016

Der var flere interesserede købere til en ejendom. Nævnet fandt ikke, at køber 1 var berettiget til at forvente at have købt ejendommen til udbudsprisen, når der ikke var indgået en skriftlig købsaftale mellem køber 1 og sælger herom. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren havde oplyst køber 2 om størrelsen af køber 1s købstilbud. Køber 1 forhøjede sit købstilbud i forbindelse med en budrunde. Nævnet fandt ikke, at det kunne bebrejdes mægleren, at køber 1 måtte betale en højere pris for at blive ejer af ejendommen, og nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber 1. (J.nr. 2015-0201)

Læs hele kendelsen her

Dato: 14-04-2016

Mægleren havde krævet betaling af det vederlag, der var aftalt i formidlingsaftalen. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at der mellem parterne var indgået aftale om betaling af et mindre vederlag. Nævnet kunne herefter ikke pålægge mægleren at tilbagebetale en del af vederlaget til sælger. Nævnet måtte afvise at tage stilling til, om mæglerens annoncering af sælgers ejendom i diverse lokalaviser var sket i strid med sælgers instrukser. (j.nr. 2016-0013)

Læs hele kendelsen her

Dato: 08-03-2016

Sælger havde via mægleren solgt en fritidsejendom, hvorpå der var opført 2 bygninger, der begge havde køkken. Ved dom mellem køber og sælger blev sælger pålagt at betale erstatning til køber, idet retten fandt, at salgsopstillingens oplysninger om, at der på ejendommen var 2 sommerhuse måtte betragtes som en tilsikring af, at der var 2 sommerhuse, der lovligt kunne anvendes som sådanne. Nævnet fandt mæglerens arbejde kritisabelt, idet mægleren burde kende planlovens forbud mod 2 sommerhuse på samme grund. Mægleren blev pålagt at erstatte sælger de beløb, som sælger i dommen var blevet pålagt at erstatte køber til nedrivning af køkken og til dækning af købers sagsomkostninger. Nævnet pålagde videre mægleren at erstatte sælgers egne sagsomkostninger. Nævnet kunne ikke pålægge mægleren at erstatte sælger værdiforringelsen af ejendommen på 100.000 kr., idet dette ville give sælger en berigelse. (j.nr. 2015-0040)

Læs hele kendelsen her

Dato: 08-03-2016

Det var i formidlingsaftalen aftalt, at hvis sælger udlejede ejerlejligheden i formidlingsperioden, ville dette blive betragtet som en opsigelse, og at sælger skulle betale vederlag til mægleren i denne situation. Sælger var økonomisk trængt, og mægleren søgte på sælgers vegne om henstand med betaling af termin. Sælger skrev i perioden til mægleren med oplysning om, at sælger havde fundet en lejer, som hun ville leje ud til. Nævnet fandt, at mægleren havde handlet i strid med god ejendomsmæglerskik ved ikke på dette tidspunkt at have oplyst sælger om formidlingsaftalens bestemmelse om udlejning og opsigelsen, og at mægleren som følge heraf i den konkrete situation ikke kunne gøre denne bestemmelse i formidlingsaftalen gældende over for sælger. Nævnet kunne derfor ikke godkende mæglerens krav på vederlag ved opsigelse. Da der var aftalt ”solgt eller gratis” havde mægleren heller ikke krav på vederlag ved udløb uden salg. (j.nr. 2015-0097)

Læs hele kendelsen her

Dato: 07-03-2016

Mægleren havde aftalt et vederlag for salg med sælger. Da der var tale om en underskudshandel, og sælgers kreditors pant dermed ikke ville blive dækket, skulle kreditor godkende handlen. Kreditor betingede sin godkendelse af handlen af, at mægleren udtog et mindre vederlag i handlen. Nævnet fandt ikke, at denne aftale mellem kreditor og mægleren tillige gjaldt forholdet mellem sælger og mægleren. Nævnet kunne derfor godkende, at mægleren havde krav på betaling af resten af det aftalte vederlag hos sælger. (j.nr. 2015-0177)

Læs hele kendelsen her

Dato: 07-03-2016

Forbedringerne i en andelsbolig var ikke opgjort på handelstidspunktet, hvorfor mægleren i købsaftalen tog forbehold herfor og anslog et beløb ud fra sælgers oplysninger. Efterfølgende blev forbedringerne opgjort lavere end det anslåede. Mægleren havde opfordret sælger til at få opgjort forbedringerne, og indsat klausul i købsaftalen, der berettigede sælger til at træde tilbage fra handlen. Nævnet kunne ikke tage stilling til, om mægleren havde rådgivet sælger tilstrækkeligt om nedskrivningsreglerne for forbedringer. Nævnet fandt ikke at kunne pålægge mægleren at betale godtgørelse til sælger. (J. nr. 2015-0101)

Læs hele kendelsen her

Dato: 07-03-2016

Der var til sagen givet modsatrettede forklaringer om hændelsesforløbet i forbindelse med en købers afgivelse af købstilbud og mæglerens forelæggelse af sælgers modbud for køber. Nævnet kunne derfor ikke på det foreliggende grundlag afgøre, om mægleren havde påført sælger et tab, som kunne kræves erstattet. Sagen blev derfor afvist fra nævnsbehandling. (j.nr. 2015-0156)

Læs hele kendelsen her

Dato: 07-03-2016

Nævnet kunne ikke tage stilling til, om ejendomsmægleren havde foretaget en korrekt vurdering af ejendommen, idet afgørelsen af dette ville kræve afholdelse af syn og skøn, som ligger uden for rammerne af en nævnsbehandling. Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at ejendomsmægleren havde været inhabil i forbindelse med vurderingen. (j.nr. 2015-0174)

Læs hele kendelsen her

Dato: 01-03-2016

Mægleren havde udarbejdet en fejlagtig provenuberegning til sælger i forbindelse med handlen, idet indfrielse af et lån var angivet med et beløb, der var ca. 90.000 kr. for lavt. Nævnet fandt, at sælger havde været i god tro om indfrielsesbeløbets størrelse, og fandt derfor, at mægleren skulle betale godtgørelse til sælger. (Mægleren har efter afsigelse af nævnets kendelse prøvet sagen ved domstolene. Østre Landsret dømte mægleren til at betale godtgørelse til sælger, der fandtes at være i god tro.) (j.nr. 2015-0148)

Læs hele kendelsen her

Dato: 29-02-2016

I formidlingsaftalen var det anført, at såfremt sælger undlod at underskrive et købstilbud på basis af den aftalte udbudspris, ville formidlingsaftalen blive betragtet som opsagt af sælger. Det fremgik af sagen, at mægleren havde fremskaffet et købstilbud på udbudsprisen, og at sælger ikke kunne acceptere tilbuddet. Mægleren fandt, at mægleren herefter havde krav på betaling af arbejdsvederlag, svarende til ¾ af det aftalte vederlag ved salg. (J. nr. 2015-0099)

Læs hele kendelsen her

Dato: 29-02-2016

Det fremgik af sagen, at mægleren havde oplyst køberne om skellet i indkørslen og om den tinglyste deklaration herom, og at mægleren havde udleveret kopi af deklarationen til købernes advokat. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren alligevel skulle have givet køberne urigtige eller mangelfulde oplysninger om skellet mellem ejendommen og naboejendommen. Nævnet kunne ikke pålægge mægleren at erstatte naboens udgifter til skelforretning. (J. nr. 2015-0118)

Læs hele kendelsen her

Dato: 29-02-2016

Nævnet fandt, at mægleren burde have gjort nogle interesserede købere opmærksomme på, at der forelå en underskrevet købsaftale med nogle andre købere, således at køberne havde mulighed for at udsætte en gennemgang af ejendommen med en bygningssagkyndig, til det var afgjort, om handlen mellem sælger og de andre købere blev gennemført. Nævnet fandt derfor, at mægleren skulle erstatte købernes udgift til den forgæves afholdte udgift til deres bygningssagkyndige. (j.nr. 2015-0137)

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået