Nævnets afgørelser

Nedenfor findes klagenævnets kendelser. Kendelserne er anonymiserede for så vidt angår forbrugeren og lagt ind i datoorden med de nyeste først.

Dato: 10-04-2017

Klagerne både solgte og købte ejendom via mægleren. Nævnet fandt ikke grundlag for at fastslå, at det kunne bebrejdes mægleren, at klagerne skulle betale dobbelt husleje i 4 måneder mere, end de havde ønsket. Nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning. Der var til sagen fremkommet modstridende forklaringer om, hvorvidt det var et liftfirma eller mægleren, der var skyld i, at klagerne havde fået forkerte oplysninger om prisen på en trappelift, der skulle etableres i den andelslejlighed, klagerne købte. Nævnet måtte derfor afvise at tage stilling til, om mægleren skulle erstatte klagerne merprisen på liften. (j.nr. 2016-0196)

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-04-2017

Køberne af et fritidshus fik inden handlen udleveret blandt andet tilstandsrapport og dokumenter fra byggesagen i forbindelse med opførelsen af fritidshuset. Køberne fandt ud af, at tagkonstruktionen på fritidshuset ikke stemte overens med tagkonstruktionen på den tegning, der lå i byggesagen hos kommunen. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren ved en besigtigelse af ejendommen burde have bemærket, at ejendommens tagkonstruktion var anderledes end beskrevet i byggesagen. Nævnet fandt herefter ikke, at mægleren havde handlet i strid med god ejendomsmæglerskik ved ikke at gøre køberne opmærksomme herpå i salgsmaterialet. (j.nr. 2016-0202)

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-04-2017

Mægleren formidlede en underskudshandel. Mægleren havde før og i forbindelse med handlen skrevet til sælgers pant- og udlægshavere for at opnå deres accept af handlens gennemførelse, som mægleren havde pligt til. Mægleren havde endvidere løbende været i kontakt med sælgers juridiske rådgiver om handlens berigtigelse. Nævnet fandt, at mægleren ikke havde begået fejl i forbindelse med udfærdigelse af salgsprovenuberegning eller i forbindelse med ekspedition af indfrielse af udlæg i ejendommen. Nævnet fandt, at mægleren ved ikke at sørge for betinget tinglysning af skødet hurtigst muligt efter handlens indgåelse havde udført mangelfuldt mæglerarbejde. Mægleren blev som følge heraf pålagt en vederlagsreduktion. (j.nr. 2016-0062)

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-04-2017

Mægleren havde ikke tilsidesat god ejendomsmæglerskik ved at udbyde ejendommen til salg, før der forelå besvarelse af administrator-oplysningsskema. Mægleren havde videregivet administrators oplysninger om ejerlejlighedens andel af fælleslånet til den interesserede køber, efter at mægler havde modtaget oplysning herom fra administrator. Den interesserede køber afgav herefter et købstilbud på ejerlejligheden, der var lavere end købers oprindelige tilbud. Sælger valgte at acceptere købers nye lavere tilbud, selvom sælger ikke var forpligtet hertil. Nævnet fandt, at mægleren ikke havde handlet ansvarspådragende over for sælger, og kunne derfor ikke pålægge mægleren at erstatte sælger nedsættelsen i salgsprisen. (j.nr. 2016-0212)

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-04-2017

Køber købte en ejerlejlighed og fik i den forbindelse oplyst, at lejligheden var opvarmet med fjernvarme. Køber opdagede efter overtagelsen, at gulvvarme i køkken og bad ikke var på fjernvarme, men derimod på el. Der var ikke i lejlighedens dokumenter oplysninger om supplerende varmekilde, og mægleren havde ikke oplyst herom. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægleren vidste eller burde vide, at der var gulvvarme, som ikke var tilsluttet fjernvarme. Nævnet fandt derfor ikke, at mægleren havde handlet ansvarspådragende over for køber og kunne derfor ikke pålægge mægleren at betale erstatning til køber. (J. nr. 2016-0142)

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-04-2017

Køberne havde gennem mægleren købt en ejendom, hvor handlen var betinget af den ene købers salg af eksisterende bolig. Der viste sig efterfølgende en anden interesseret køber til ejendommen. Da køberne ikke kunne ikke købe betingelsesløst, solgte sælger ejendommen til den anden interesserede køber. Nævnet fandt, at det ikke kunne bebrejdes mægleren, at køberne ikke erhvervede ejendommen. Nævnet fandt ikke grundlag for at reducere det vederlag, den ene klager skulle betale til mægleren for salg af sin eksisterende bolig. (J. nr. 2017-0010)

Læs hele kendelsen her

Dato: 10-04-2017

Mægleren havde haft en ejendom til salg, men det var ikke lykkedes at sælge den. Efterfølgende satte sælgerne selv ejendommen til salg. Sælgerne solgte til en køber, som mægleren havde fremskaffet i den periode, hvor mægleren havde ejendommen til salg. Nævnet fandt, at ejendommen var blevet solgt på baggrund af mæglerens indsats, og fandt derfor, at mægleren havde krav på vederlag, selvom ejendommen først blev solgt, efter at formidlingsaftalen var udløbet. (2016-0179)

Læs hele kendelsen her

Dato: 07-04-2017

Sælger opsagde formidlingsaftalen efter 11 dage. Da der var aftalt resultatafhængigt vederlag havde mægleren ved opsigelse alene krav på et rimeligt vederlag. Nævnet fandt, at det beløb, mægleren havde opkrævet hos sælger, var rimeligt, henset til det arbejde, mægleren havde nået at udføre indtil sælgers opsigelse. Nævnet kunne derfor godkende mæglerens krav på 20.000 kr. (j.nr. 2016-0205)

Læs hele kendelsen her

Dato: 07-04-2017

Sælger havde indgået en formidlingsaftale med mægleren om salg af sælgers ejendom. Der var aftalt betaling til mægleren med ca. 85.000 kr. Der var tale om en nødlidende ejendom. Efter formidlingsaftalens indgåelse betingede sælgers panthaver sig, at der i en handel alene kunne udtages ca. 70.000 kr. til ejendomsmægleromkostninger. Efter gennemført salg krævede mægleren betaling af de ca. 15.000 kr. af det aftalte vederlag, som ikke var blevet dækket i handlen. Nævnet fandt, at mægleren havde krav på det vederlag, der var aftalt i formidlingsaftalen. (j.nr. 2016-0213)

Læs hele kendelsen her

Dato: 09-03-2017

Mægleren havde ikke begået fejl ved at tilbagebetale den af køber erlagte udbetaling, idet købsaftalen var bortfaldet på grund af uoverensstemmende accept. Nævnet fandt, at mægleren nøjere burde have præciseret over for sælger, at købers tilbud om, at sælger kunne beholde udbetalingen, hvis handlen ikke blev gennemført, ikke gjaldt i den situation, hvor sælger ikke kunne acceptere købers krav om, at køber ikke skulle stille bankgaranti for restkøbesummen. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at sælger havde lidt tab som følge heraf, hvorfor nævnet ikke kunne pålægge mægleren at betale erstatning til sælger. (j.nr. 2016-0157)

Læs hele kendelsen her

Dato: 07-02-2017

I forbindelse med en handel om et fritidshus skulle der ske aflysning/ændring af en servitut. Nævnet fandt, at mægleren burde have afklaret, hvem der skulle stå for dette arbejde, og burde have påset, at det blev iværksat. Nævnet måtte afvise at tage stilling til, om det kunne bebrejdes mægleren, at handlen trak ud. (J. nr. 2016-0088)

Læs hele kendelsen her

Dato: 07-02-2017

Det var aftalt mellem sælger og mægler, at der ved opsigelse af formidlingsaftalen skulle betales for de ydelser, der var udført indtil opsigelsen. Formidlingsaftalen blev opsagt af sælger efter kort tid. Nævnet fandt, at mægleren havde krav på det krævede vederlag. (j.nr. 2016-0162)

Læs hele kendelsen her

Dato: 07-02-2017

Nævnet fandt, at mægleren i salgsopstillingen havde givet vildledende oplysninger om et kælderrum. Nævnet kunne ikke tage stilling til, om mægleren af denne grund havde vurderet salgsprisen på ejerlejligheden forkert, og dermed ikke tage stilling til, om mægleren skulle betale erstatning til køberne. (j.nr. 2016-0175)

Læs hele kendelsen her

Dato: 07-02-2017

Nævnet fandt det ikke godtgjort, at der var kommet flere tilbud på sælgers ejerlejlighed end oplyst til sælger. Nævnet fandt ikke, at mægleren havde overtrådt bestemmelsen i lov om formidling af fast ejendom § 26, stk. 1, om, at en mægler ikke må være repræsentant for både sælger og køber i samme handel. Det var i formidlingsaftalen aftalt, at mægleren havde krav på et yderligere vederlag, hvis ejerlejligheden blev solgt til en pris, der lå over udbudsprisen. Ejerlejligheden blev solgt en pris, der var 60.000 kr. højere end udbudsprisen, og mægleren havde i salgsprovenuberegningen medregnet et yderligere vederlag på 15.000 kr. som følge af den højere salgspris. Nævnet kunne herefter godkende mæglerens krav på 15.000 kr. (j.nr. 2016-0183)

Læs hele kendelsen her

Dato: 07-02-2017

Mægleren havde fået et fritidshus til salg, som var ejet af et dødsbo og 2 andre med 1/3 hver. Mægleren havde fremskaffet et købstilbud på udbudsprisen, som sælgerne ikke accepterede, idet sælgerne ønskede at afvente en fremvisning til en anden interesseret køber. Efter fremvisningen fremkom ikke højere købstilbud. Nævnet lagde efter de fremkomne oplysninger til grund, at der ikke var enighed i sælgerkredsen om, at der skulle afholdes budrunde. På den baggrund fandt nævnet ikke, at mægleren havde handlet i strid med god ejendomsmæglerskik ved ikke at iværksætte udbudsrunde. Nævnet fandt, at mægleren havde krav på fuldt vederlag for fremskaffelse af købstilbuddet på udbudsprisen. (j.nr. 2016-0186)

Læs hele kendelsen her

Dato: 07-02-2017

Der var til sagen fremkommet modstridende forklaringer om, hvorvidt køber havde accepteret at overtage ejendommen før den aftalte overtagelsesdag, eller om køber blot skulle disponere over ejendommen tidligere end overtagelsesdagen. Nævnet måtte derfor afvise at tage stilling til, om mægleren havde undladt at varetage sælgers interesser, og dermed afvise at tage stilling til, om mægleren skulle betale erstatning til sælger. (j.nr. 2016-0195)

Læs hele kendelsen her

Dato: 07-02-2017

Nævnet måtte afvise at tage stilling til, hvorvidt mægleren havde modtaget et modbud fra sælger, som ikke blev videregivet til en interesseret køber. Nævnet fandt ikke anledning til at fastslå, at mægleren ikke havde udført et sædvanligt salgsarbejde, og nævnet kunne derfor ikke pålægge mægleren at reducere sit vederlag. (J. nr. 2016-0112)

Læs hele kendelsen her

Dato: 07-02-2017

Mægleren havde i salgsopstillingen opgivet et fejlagtigt varmeforbrug og dermed handlet i strid med lovgivningen. Det lå uden for rammerne af en nævnsbehandling at afgøre, om køberne som følge af den fejlagtige oplysning havde betalt for meget for ejendommen, hvorfor spørgsmålet om tilkendelse af erstatning blev afvist fra nævnsbehandling. (Flertalsafgørelse) ( J. nr. 2016-0139)

Læs hele kendelsen her

Dato: 07-02-2017

Mægleren havde i salgsopstillingen vedrørende et projekteret rækkehus oplyst ejendomsskatten til 9.057 kr. Mægleren havde bedt SKAT om oplysninger til brug for beregning af den fremtidige ejendomsskat, men havde ikke anvendt de tal, SKAT havde oplyst, korrekt. Mægleren havde heller ikke oplyst i salgsopstillingen, at der var tale om en anslået udgift til ejendomsskat. Mægleren havde ved sin handlemåde tilsidesat god ejendomsmæglerskik og havde dermed i salgsopstillingen oplyst en udgift til ejendomsskat, der viste sig at være alt for lav, idet den korrekte ejendomsskat var 22.057,60 kr. Mægleren blev pålagt at betale godtgørelse til køber. (j.nr. 2016-0197) (Mægleren har efter nævnets afsigelse af kendelse gået videre med sagen til domstolene.)

Læs hele kendelsen her

Dato: 07-02-2017

Mægleren havde fremskaffet et købstilbud på 3.281.000 kr., som sælger ikke ønskede at acceptere. Få dage senere indgik sælger formidlingsaftale med en anden mægler (mægler B). Sælger solgte via mægler B ejendommen for 3.280.000 kr. til de købere, der også i mæglerens aftaleperiode havde afgivet købstilbud på denne pris. Salget skete ca. 1 uge efter, at klagerne havde afvist det første købstilbud. Nævnet fandt det ikke godtgjort, at mægler B havde udført sædvanligt salgsarbejde, idet mægler B´s opdrag alene var at udarbejde købsaftale og mægler B ikke have annonceret ejendommen til salg. Sælger havde da også betalt et vederlag på kun ca. 22.000 kr. til mægler B for salget. Nævnet fandt dermed, at købsaftalen var indgået på baggrund af mæglerens indsats og uden en anden mæglers medvirken, og nævnet godkendte mæglerens krav på vederlag. (j.nr. 2016-0161)

Læs hele kendelsen her

Websitet anvender cookies til at huske indstillinger og statistik. Denne information deles med tredjepart.
OK jeg er indforstået